Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2017. Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji. Nowe kwoty wolne od stycznia 2017 roku.

Opis

POTRĄCENIA I EGZEKUCJE Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW. EGZEKUCJA CYWILNA I ADMINISTRACYJNA. UMOWY CYWILNOPRAWNE. NAJNOWSZE ZMIANY OD LIPCA 2017 ROKU. SZKOLENIE W WARSZAWIE - RENATA MAJEWSKA


Potrącenia z wynagrodzeń. Kalendarz spotkań, termin szkolenia, data kursu.

23 PAŹDZIERNIKA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!


Data szkolenia
 
 
 23 października 2017 roku (poniedziałek).
Wykładowca
 Renata Majewska.
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

 
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE
 
Potrącenia obowiązkowe oraz dobrowolne i egzekucja z wynagrodzeń. Nowości 2017. Maksymalna kwota potrącenia. Kurs prowadzony w Warszawie przez Panią Renatę Majewską. Szkolenie omawiające zmiany w przepisach - zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej. Wzory dokumentów.

 

SZKOLENIE W WARSZAWIE, CENTRUM LIM

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH.

Szkolenie: Egzekucja cywilna i administracyjna z wynagrodzenia za pracę,  umów cywilnoprawnych i zasiłków. Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające egzekucji. Dokonywanie potrąceń z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, świadczeń rehabilitacyjnych i alimentów. Potrącenia dobrowolne. Ograniczona egzekucja i kwoty wolne. Zbieg egzekucji - zasady rozstrzygania. Obowiązki pracodawców. Właściwość i prawa organów egzekucyjnych.

  ADRESACI SZKOLENIA POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ

Szkolenie jest adresowane głównie do specjalistów działów płac, pracowników działów księgowości, studentów i właścicieli małych firm.
Ćwiczenia mają przygotować do kompleksowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracowników i wykonawców cywilnych oraz z zasiłków, zwłaszcza od strony rachunkowej.
Uczestnicy szkolenia poznają formalne aspekty wszczęcia i prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i z innych wierzytelności. Nauczą się m.in., jak formułować zgodę na dokonywanie dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia, pisma o powstaniu zbiegu egzekucji adresowane do organów egzekucyjnych.
Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się też, jak zadbać w firmie o obieg dokumentów z tym związanych, aby uniknąć grzywny. Jednym słowem - uczestnik szkolenia ma zostać wykwalifikowanym specjalistą do spraw dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków.
  PROWADZĄCA SZKOLENIE -  RENATA MAJEWSKA

Renata Majewska - doświadczony wykładowca, niezależny ekspert prawa pracy, specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników, ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów.

Podczas spotkania uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Ceniony redaktor prawny. Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, w szczególności praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Więcej informacji ...

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Program

  PROGRAM SZKOLENIA - POTRACENIA Z WYNAGRODZEŃ

 

I. PODSTAWOWE ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 1. Odliczenia z wynagrodzenia za pracę mające pierwszeństwo przed obowiązkowymi potrąceniami (uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny).

 2. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne.

 3. Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne.

 4. Zasady prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne).

 5. Wynagrodzenia i świadczenia podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji.

II. JAK DOKONYWAĆ OBOWIĄZKOWYCH POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ?

 1. Kategorie obowiązkowych potrąceń (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne).

 2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń.

 3. Kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2017 roku.

 4. Kwoty wolne w szczególnych sytuacjach (na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu).

 5. Tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń).

 6. Obowiązkowe potrącenia w trudnych przypadkach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń socjalnych, dodatkowych i w naturze).

Studium przypadku (przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy):

 • potrącenie z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym terminie,

 • potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu,

 • zbieg potrąceń,

 • potrącenia po śmierci pracownika.

III. JAK DOKONYWAĆ DOBROWOLNYCH POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ?

 1. Zgoda pracownika - wzór.

 2. Analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie),

 3. „Mieszane" potrącenia dobrowolne i ich znaczenie.

 4. Limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach.

 5. Porównanie z obowiązkowymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę.

Studium przypadku - zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

IV. ROLA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY W EGZEKUCJI Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ.

 1. Tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny.

 2. Obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu.

 3. Informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym.

 4. Gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty.

 5. Kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny.

V. ROZWIĄZYWANIE ZBIEGÓW EGZEKUCJI DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ.

1. Zbieg egzekucji komorniczych:

 • formalności, rachunki,

 • ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji,

 • wzór pisma pracodawcy do obu komorników o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych.

Studium przypadku - zbieg egzekucji cywilnych krok po kroku.

2. Zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej:

 • formalności, rachunki,

 • ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,

 • wzór pisma pracodawcy o zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej do zainteresowanych organów egzekucyjnych,

 • omówienie zmian mających wyeliminować zatory w rozwiązywaniu zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej obowiązujących od 9 września 2016 roku,

 • nowe zasady wskazywania właściwego organu do łącznego prowadzenia obu egzekucji bez ingerencji sądu,

 • usunięcie zasady wstrzymania czynności egzekucyjnych i przekazania akt do sądu,

 • rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym,

 • znaczenie zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń.

Studium przypadku - zbieg egzekucji cywilnej i administracyjnej krok po kroku.

3. Zbieg egzekucji administracyjnych:

 • formalności, rachunki,

 • wzór pisma pracodawcy do administracyjnych organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji administracyjnych,

 • nowe, obowiązujące od 9 września 2016 r. zasady wyznaczania administracyjnego organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,

 • rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym,

 • znaczenia zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń.

Studium przypadku - zbieg egzekucji administracyjnej krok po kroku.

VI. POTRĄCENIA Z UMÓW ZLECENIA, O DZIEŁO I KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO

 1. Świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika.

 2. Stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

 3. Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne.

Studium przypadku:

 • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie,

 • zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia.

VII. POTRĄCENIA Z ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W 2017 ROKU

 1. Zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne).

 2. Potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty).

 3. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna.

 4. Etapy dokonywania potrąceń z zasiłków.

 5. Rozliczenia na przykładach.

Studium przypadku:

 • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu,

 • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc,

 • zbiegi potrąceń z zasiłków.

 

 

Na szkoleniu podzielimy się wiedzą jak dokonywać obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Zajęcia w Warszawie organizowane przez POLBI. Wykład prowadzi Renata Majewska. Kwoty wolne w 2017 roku, maksymalna dopuszczalna kwota przy potrąceniu. Egzekucja - Zadania i obowiązki pracodawcy.

 

 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

Szkolenia dofinansowane z KFS 2017. Wsparcie szkolenia pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Polbi - Warszawa. Dokonywanie potrąceń z zasiłków ZUS i alimentów. Potrącenia dobrowolne. Ograniczona egzekucja i kwoty wolne. Zbieg egzekucji - zasady rozstrzygania

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Renata Majewska,

 • gwarancję odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

Terminy kursów

Warszawa, 23 października 2017 r.
Szkolenie prowadzi Renata Majewska.

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   

 

Cena 390 zł,

 przy zgłoszeniu do 16 października 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00.
Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,

vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.

WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,

pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 

Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 

Rozliczenia na liście płac, potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, aktualne w 2017 roku kwoty i wskaźniki. Szkolenie w Warszawie.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
Przerwa kawowa, serwis kawowy oraz herbata i napoje podczas szkolenia z potrąceń z wynagrodzeń. Przerwy na kawę oraz czas na lunch oddzielają poszczególne bloki zajęć dydaktycznych prowadzonych w Warszawie przez Renatę Majewską.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Podczas szkolenia omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

Na szkoleniu przedstawione zostaną również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe związane z potraceniami z wynagrodzeń.
Uczestnicy będą mogli na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT


Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2017. Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji. Nowe kwoty wolne od stycznia 2017 roku wystawiamy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie.
Wzór wydawanego zaświadczenia.

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,

 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Szkolenie "Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017" jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych -  PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

REFERENCJE, REKOMENDACJE, OPINIE


 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.pl


Kontakt z sekretariatem Polbi w sprawie szkoleń kursów. Warsztaty - Potrącenia i egzekucje z wynagrodzenia za pracę i zasiłków. Egzekucja cywilna i administracyjna. Umowy cywilnoprawne. Najnowsze zmiany od lipca 2017 roku. Szkolenie w Warszawie prowadzi Renata Majewska.


Szkolenie - Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków w 2017 roku. Szkolenie uwzględniające rewolucyjne zmiany w rozstrzyganiu zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej.

 ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ZGŁOSZENIE ON-LINE