Kurs kadrowo-płacowy (124 godziny)

Opis

KURS KADRY I PŁACE. CERTYFIKAT ZAWODOWY.


Szkolenie kadrowo-płacowe od podstaw. Kurs - Specjalista do spraw Kadr i Płac. Zajęcia w Warszawie. Dokumentacja kadrowa, umowy o pracę, listy płac, warsztaty płacowe, ubezpieczenia społeczne, podatki, urlopy, praktyczne ćwiczenia, Płatnik.

  CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW

Kurs kadrowo-płacowy przygotowujący do pracy w działach kadrowych i działach płacowych. Po ukończeniu kursu "Kadry i Płace" zdany egzamin certyfikujący uprawnia do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego z kodami:

 • Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)

 • Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

  CENA KURSU "KADRY I PŁACE" - 1900 ZŁ/OSOBĘ

Najkorzystniejsza cena na rynku za kursu kadrowo-płacowy z tak bogatym programem zajęć z zakresu kadr i płac.

Zajęcia na szkoleniu kadrowo-płacowych prowadzimy w Warszawie.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia kadrowo-płacowego w samym centrum Warszawy - Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, vis a vis Dworca Centralnego.


Warsztaty - Kadry i Płace w szczegółach. Kurs od podstaw od A do Z.Zajęcia komputerowe z obsługi programu PŁATNIK. Kurs – Specjalista ds. kadr i płac. Akademia specjalistów kadrowo-płacowych.

 

  ATUTY - CO WYRÓŻNIA TEN KURS KADROWO-PŁACOWY?

 • Warsztaty płacowe - praktyczne podejście, liczne przykłady.

 • Lista płac w różnych wariantach - symulacja rozliczeń płacowych.

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę - praktyczne przykłady.

 • Moduł komputerowy - PŁATNIK, zaawansowana obsługa programu.

 • Praktyczne ćwiczenia - zbieg tytułu ubezpieczeń.

 • Najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Stale aktualizowany program kursu kadrow-płacowego.

 • Zatrudnianie cudzoziemców w aspekcie kadrowym i ubezpieczeniowym.

 • Kalkulatory płacowe jako pomoc dydaktyczna.


Program


 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU KADRY I PŁACE

 

A. MODUŁ KADROWY

 

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY
 • Definicja pracownika i pracodawcy

 • Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania

 • Zakaz dyskryminacji

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 

 • Powstanie stosunku pracy - elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści takiej umowy

 • Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru

 • Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych - umowy zlecenia i umowy dzieło

 • Rodzaje umów o pracę

 • Studium przypadku

 • Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy

 • Treść kwestionariusza osobowego

GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE STOSUNKIEM PRACY 

 • Akta osobowe pracownika - zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych

 • Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę

 • Studium przypadku

 • Założenie akt osobowych - teczka osobowa zatrudnionego

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA

 • Szkolenie BHP

 • Badania profilaktyczne

 • Informacja o zasadach wykonywania pracy

 • Studium przypadku

 • Karta BHP

CZAS PRACY

 • Definicja czasu pracy i normy czasu pracy

 • Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa

SYSTEM CZASU PRACY

 • Systemy czasu pracy

 • Studium przypadku

 • Przykład miesięcznej karty pracy

 • Rozliczenie czasu pracy osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy

 • Studium przypadku

 • Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy

SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA CZASU PRACY

 • Praca w porze nocnej

 • Praca w dni ustawowo wolne od pracy

 • Praca w godzinach nadliczbowych

 • Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy

 • Czas pracy pracowników zarządzających

 • Dyżur pracowniczy

 • Studium przypadku

 • Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym

 • Sporządzenie grafika pracy osoby zatrudnionej w rozkładzie zmianowym

 • Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

NIEOBECNOŚCI W PRACY

 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

 • Okresy niewykonywania pracy - zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia

 • Studium przypadku

 • Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy

URLOPY PRACOWNICZE

 • Definicja urlopu

 • Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

 • Plan urlopów

 • Studium przypadku

 • Wniosek urlop - karta urlopowa

 • Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu

 • Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu

URLOPY PRACOWNICZE - ODRĘBNE PRZEPISY

 • Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu

 • Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami

 • Przedawnienie się prawa do urlopu

ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

 • Definicja cudzoziemca a dostęp do polskiego rynku pracy:

- obywatele Unii Europejskiej,

- cudzoziemcy na stałe przebywający na terenie RP,

- Karta Polaka,

- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 • Warunki dostępu do polskiego rynku pracy:

- dokument podróży,

- wiza.

 •  Zezwolenie na pracę:

- procedura wydawania zezwolenia,

- odmowa wydania lub uchylenie zezwolenia na pracę,

- wygaśnięcie zezwolenia na pracę.

 • Świadczenie pracy przez cudzoziemca:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej,

- szczególne rodzaje prac wykonywanych przez cudzoziemców.

 •  Kontrola legalności zatrudnienia:

- nielegalne zatrudnienie – definicja,

- podmioty uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia,

- konsekwencje nielegalnego zatrudnienia dla cudzoziemca i dla zatrudniającego.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 • Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne wynagrodzenie godziwe

 • Prawo do wynagrodzenia

 • Formy wynagradzania

 • Stałe składniki wynagrodzenia

 • Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia

 • Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania

 • Case study

 • Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania

 • Wprowadzanie zmian do regulaminu

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA ZA MIENIE PRACODAWCY

 • Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania

 • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

 • Zasady współodpowiedzialności

 • Studium przypadku

 • Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA ZGODĄ PRACOWNIKA I BEZ ZGODY PRACOWNIKA, KOLEJNOŚĆ I WYSOKOŚĆ POTRĄCEŃ

 • Zbieg potrąceń

 • Egzekucja komornicza z wynagrodzenia

 • Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania

 • Studium przypadku

 • Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem

 • Wzór umowy o zakazie konkurencji

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I FINANSOWA PRACOWNIKÓW ZA WYKROCZENIA PRACOWNICZE 

 • Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania

 • Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie

 • Okres przedawnienia

 • Case study

 • Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej

 • Zażalenie pracownika na zastosowaną karę

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNICZE WYNIKAJĄCE Z RODZICIELSTWA

 • Ochrona stosunku pracy

 • Prace wzbronione

 • Urlop macierzyński

 • Dodatkowy urlop macierzyński

 • Urlop ojcowski

 • Urlop wychowawczy

 • Uprawnienia pracowników (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica

 • Zasiłek opiekuńczy

 • Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich

 • Wysokości świadczeń

 • Studium przypadku

 • Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ, ZMIANA TREŚCI UMOWY O PRACĘ, ZWOLNIENIA GRUPOWE

 • Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego

 • Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy

 • Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania

 • Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 KP.

 • Ustanie stosunku pracy

 • Wygaśniecie stosunku pracy

 • Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana

 • okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania

 • Case study

 • Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron

 • Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia

 • Treść świadectwa pracy

ZWIĄZKI ZAWODOWE I ICH UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZYWANIEM UMÓW O PRACĘ

 • Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę

 • Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

KONSEKWENCJE NARUSZENIA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH ORAZ INSTYTUCJE POWOŁANE DO ICH OCHRONY

 • Społeczna  Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień

 • Państwowa Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień

 • Sądy Pracy

 • Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego

 • Odszkodowania

 • Studium przypadku

 • Dziennik S.I.P.

 • Pozew do Sądu Pracy

 

B. MODUŁ PŁACOWY

 

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH
 • Ubezpieczenia społeczne

 • Zbieg tytułu ubezpieczeń

 • Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych

 • Terminy zgłoszeń do ZUS

 • Ubezpieczenia zdrowotne

 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych

 • Deklaracje ZUS

 • Deklaracje zgłoszeniowe

 • Deklaracje rozliczeniowe

ASPEKT PODATKOWY ZWIĄZANY Z ROZLICZANIEM PŁAC

 • Wynagrodzenie brutto - netto

 • Pojęcie płacy minimalnej

 • Zasady ustalania podatku dochodowego

 • Progi podatkowe - procent podatku

 • Samozatrudnienie - podatek liniowy czy ryczałt

 • Samozatrudnienie z byłym pracodawcą

 • Koszty uzyskania przychodu

 • Kwota wolna

 • Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne

 • Kwota wolna od potrąceń

 • Składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami

 • Składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami

 • Składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami

ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE 

 • Omówienie świadczeń pozapłacowych

 • Ryczałty i ekwiwalenty

 • Ryczałt samochodowy

 • Używanie telefonu prywatnego do celów służbowych

 • Prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych

 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe

 • Samochód służbowy używany do celów prywatnych

 • Służbowy telefon komórkowy

 • Ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej

 • Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych

 • Świadczenia medyczne na rzecz pracowników

 • Wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.)

 • Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

 • Pojęcie podróży służbowej

 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

 • Rozliczanie podróży służbowych

 • Dokumentowanie podróży służbowych

 • Wypłaty ponadlimitowe

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 • Zasady tworzenia funduszu

 • Regulamin ZFŚS

 • Świadczenia z ZFŚS

 • Komisja Socjalna

 • Przedstawiciel pracowników

 • Świadczenia urlopowe u pracodawców zamiast ZFŚS

 • Case study

 • Przykład Regulaminu ZFŚS

WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY - SZCZEGÓLNY RODZAJ WYNAGRODZENIA

 • Wynagrodzenie za czas choroby

 • Pojęcie choroby i niezdolności do pracy

 • Dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby

 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

 • Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy

 • Zasiłek opiekuńczy

 • Zasiłek macierzyński

 • Świadczenie rehabilitacyjne

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 • Studium przypadku

 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

 • Zasady ustalania podstawy

 • Wypełnianie dokumentów do ZUS

 • Zapoznanie się z kodami ZUS

PROGRAM „PŁATNIK" - OBSŁUGA NA PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH RÓŻNYCH STUDIUM PRZYPADKÓW

 • Rejestr płatników i ubezpieczonych

 • Zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA)

 • Zgłaszanie pracowników do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA)

 • Zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA)

 • Zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA)

 • Wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA)

 • Dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA)

 • Zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.)

 • Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych

 • Kopiowanie dokumentów

 • Inne dokumenty w „Płatniku" - IWA, RMUA, ZSWA

 • Wysyłka dokumentów do ZUS

 • Potwierdzenie wysyłki

WARSZTATY PŁACOWE - CZYLI RÓŻNE PRZYPADKI WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ I SPORZĄDZANIA LIST PŁAC

 • Symulacja pracy w działach płacowych w oparciu o autorski skrypt oparty na danych pogrupowanych w 12 miesiącach dla kilku pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. W trakcie zajęć sporządzanych jest 12 list płac i zamknięcie roczne przy różnych zbiegach wydarzeń, które mogą zdarzyć się w praktyce (choroby, urlopy, dni opieki, nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, premie, nagrody i inne). Pomocą w trakcie zajęć jest możliwość skorzystania z autorskich kalkulatorów płacowych opracowanych przez POLBI, m. in. kalkulatora wynagrodzeń netto, kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, kalkulatora składek ZUS, kalkulatora podróży służbowych, kilometrówka i ryczałtów samochodowych. Bardzo ciekawe zajęcia oparte na różnych życiowych przypadkach i zmuszające do myślenia.

 • Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca

 • Wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby

 • Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list płac

 • Wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy

 • Szczególne wypadki ustalania wynagrodzeń

 • Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych

 • Sposób ustalenia wartości świadczeń pozapłacowych

 • Zasady ustalania podstawy emerytalno-rentowej  (dodatkowe świadczenia)

 • Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego

 • Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego - aspekt składkowy i podatkowy

 • Wypłata świadczenia urlopowego

 • Przygotowanie list płac pod kątem przyznanych odszkodowań i potrąceń

 • Zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne

 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje, terminy, druki

 • Korekty list płac

 • Korekty podatku dochodowego


 

Oferujemy kursy kadrowo-płacowe w korzystnych cenach. Ratalny sposób dokonywania opłat za szkolenie Kadry i Płace.

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 18 września 2017 r.
Zakończenie 4 grudnia 2017 r.
Edycja popołudniowa - poniedziałki, środy, piątki w godz. 17:00-20:15 (18 września - 4 grudnia 2017 r.)

Warszawa
Rozpoczęcie 14 października 2017 r.
Zakończenie 11 lutego 2018 r.
Edycja weekendowa - soboty i niedziele w godz. 09:00-16:00 (14 października 2017 r. - 11 lutego 2018 r.)

Warszawa
Rozpoczęcie 7 listopada 2017 r.
Zakończenie 13 marca 2018 r.
Wtorek i czwartek w godz. 17:00 - 20:15 (7 listopada 2017 r. - 13 marca 2018 r.)

Cena

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2 100 zł.

Egzamin certyfikujący zawarty w cenie kursu!

  

PROMOCJE 


 1 900 zł
-Edycja weekendowa
 
 Przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 września 2017 r.
 
 

1 900 zł

-

Edycja popołudniowa

 
 Przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 września 2017 r. 
_______________________________________________

Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu i dokonaniu pełnej wpłaty za kurs w wyznaczonym terminie.

 

RATY DLA OSÓB FIZYCZNYCH


 

I rata - 60 % ceny kursu

Płatność w terminie obowiązywania promocji lub przed rozpoczęciem kursu.

II rata - 40 % ceny kursu

Płatność przed zakończeniem kursu.

_______________________________________________
Płatności ratalne dotyczą wyłącznie osób fizycznych.
 

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Cena kursu netto = cenie kursu brutto.

 
 

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS 2017

 

Bezpłatne kursy kadrowo-płacowe dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.

Informacje o wykładowcy

DOŚWIADCZONA KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs kadrowo-płacowy prowadzą m. in.:

 • Jarosław Przepiórkowski - moduł kadrowy,

 • Elżbieta Szwarc - zasiłki z ubezpieczeń społecznych,

 • Andrzej Kępa - rozliczanie podróży służbowych,

 • Agnieszka Wałęka - prawo podatkowe,

 • Maciej Derwisz - obsługa programu "Płatnik" i ćwiczenia płacowe.

Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie kadrowo-płacowym współpracują z nami od ponad 20 lat!

Przeprowadzili już setki szkoleń z zakresu kadr i płac zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

 

WYSOKIE OCENIANI WYKŁADOWCÓW

Prowadzący kurs "Kadry i Płace" posiadają bardzo bogatą wiedzę zawodową oraz, co równie ważne, ogromną praktykę w prowadzeniu zajęć. Opinie o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre - innych nie ma. 

 

DLA KOGO - ADRESACI SZKOLENIA

Kurs "Kadry i płace od podstaw" skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

Polecamy go również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.

 

CEL SZKOLENIA KADROWO-PŁACOWEGO

Kurs "Kadry i Płace" przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach:

 • specjalisty do spraw kadr,

 • specjalisty do spraw płac,

jak również przeznaczony jest dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników i spraw kadrowych.

 

Certyfikowany kurs kadry i płace. Kursy kadrowo-płacowe. Warszawa. Akademia specjalistów - specjalista ds. kadr i płac.

 

ILOŚĆ GODZIN

Kurs Kadry i Płace obejmuje 124 godziny wykładowe.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kurs kadrowo-płacowy prowadzony jest "od podstaw" z naciskiem na zagadnienia praktyczne.

Część zajęć jest prowadzona metodą "case study". Są do ćwiczenia z zakresu sporządzania listy płac i rozliczania pracowników w bardzo różnych wariantach.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

Program kursu kadrowo-płacowego realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Szkolenie z zakresu kadr i płac kompleksowo przygotowuje uczestników do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik zajęć na kursie kadrowo-płacowym otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt "Akty prawne" zawierający drukowane najważniejsze akty prawne (m. in. ustawa PDOF, ustawy ubezpieczeniowe, kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi inne),

 • skrypty autorskie na zajęcia praktyczne (Skrypt dla obsługi programu "Płatnik", Skrypt dla ćwiczeń praktycznych z rozliczania wynagrodzeń "Lista płac cz. 1" i "Lista Płac cz. 2, Skrypt dla ćwiczeń z Kodeksu Pracy)

 

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Podczas zajęć na kursie kadrowo-płacowym spory nacisk został położony na obsługę programu "Płatnik", gdzie miesiąc po miesiącu symulujemy sporządzanie deklaracji zgłoszeniowo-rozliczeniowych (praca z komputerem na samodzielnym stanowisku).

Informacje organizacyjne

HARMONOGRAMY KURSU KADRY I PŁACE

 


LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 

Kurs kadrowo-płacowy. Kurs kadry i płace dla specjalistów. Warszawa. Certyfikat zawodowy.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Zajęcia komputerowe prowadzone są przy samodzielnych stanowiskach komputerowych.

 

Kurs kadrowo-płacowy. Kurs kadry i płace, Warszawa. Certyfikat zawodowy. Kurs – Specjalista ds. kadr i płac. Akademia specjalistów kadrowo-płacowych. Szkolenia kadrowe w Warszawie. Zajęcia dla kadr działów kadrowych i płacowych.

 

DYPLOM

Każdy uczestnik szkolenia z zakresu kadr i płac otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY

Kurs "Kadry i Płace od podstaw" kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym przedłożeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego:

 • Specjalista ds. wynagrodzeń (kod: 242310),

 • Specjalista ds. kadr (kod: 242307).

Koszt egzaminu certyfikującego zawarty jest w cenie kursu! 

Klasyfikacja zawodów i specjalności - Aktualne przepisy.

 

CERTYFIKAT ZAWODOWY - WZORY

 

Specjalistyczny, rozbudowany i kompletny kurs dla specjalistów ds. wynagrodzeń i płac oraz specjalistów ds. kadr. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia zdobycie kwalifikacji zawodowych, które powinien posiadać każdy Specjalista do spraw kadr [Kod zawodu: 242307] i Specjalista do spraw wynagrodzeń i płac [Kod zawodu: 242310].

Wzór certyfikatu zawodowego - strona nr 1.

 

Certyfikat zawodowy po pisemnym zaliczeniu egzaminu określa poziom przygotowania do wykonywania zadań zawodowych stawianych przez pracodawców przyszłym pracownikom zatrudnianym w działach kadr lub płac.

Wzór certyfikatu zawodowego - strona nr 1.

 

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń.

Do prowadzenia dokumentacji wydanych zaświadczeń zobowiązują przepisy § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
 

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!


BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 
Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Kurs kadrowo-płacowy (edycja weekendowa, rozpoczęcie 2017-08-26) jest dostępny w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Kurs kadrowo-płacowy (edycja popołudniowa, rozpoczęcie 2017-09-04) jest dostępny w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.


RENOMA NA RYNKU SZKOLEŃ

Kurs kadrowo-płacowy organizowany jest nieprzerwanie od 20 lat. Został opracowany już w 1995 roku jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku. Cieszy się niesłabnącą popularnością od samego początku wprowadzenia go do naszej oferty szkoleniowej.
Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom. Nasze kursy ukończyło już tysiące osób a nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

 

DOGODNE FORMY ZAPISÓW 

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie:

 • Zgłoszenie elektroniczne (on-line).

 • Formularz zgłoszeniowy:

ZGŁOSZENIE NA KURS (Word),

ZGŁOSZENIE NA KURS (PDF).

 • Zgłoszenie telefoniczne: 22 629 13 88

 • Zgłoszenie faksem: 22 699 59 15

 • Zgłoszenie mailowe: biuro@polbi.pl

 

WEJŚCIE DO CENTRUM "LIM"

 

Warszawa, Centrum LIM. Akademia specjalistów kadrowo-płacowych - kursy, szkolenia. Certyfikacja zawodu po ukończeniu kursu kadry i płace.
Wejście do Centrum LIM od strony Al. Jerozolimskich.
 
Kursy kadrowo-płacowe w Centrum LIM, Warszawa.
W holu po lewej stronie znajduję się recepcja i windy.

 

Szkolenie - Kadry i Płace. Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriot.
Wszystkie windy pozwalają dostać się na III piętro.
 
Szkolenie w Warszawie. Tematyka kadrowo-płacowa. Zajęcia w Centrum LIM, 3 piętro, sala wykładowa nr 03.192.
Sekretariat i sale wykładowe zlokalizowane są na III piętrze.

DO POBRANIA

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Kontakt z sprawie kursów kadrowo-płacowych.

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl 

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM, Hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

Certyfikowany kurs kadry i płace. Kursy kadrowo-płacowe. Warszawa. Certyfikacja zawodu po ukończeniu kursu kadry i płace. Kurs – Specjalista ds. kadr i płac. Akademia specjalistów kadrowo-płacowych. Kurs - Specjalista ds. kadr i płac. Zajęcia dla kadr działów kadrowych. Szkolenia dla pracujących. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.