Nowe zadania kierownika jednostki po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych - Urząd gminy, starostwo powiatowe, OPS i i nne instytucje

Opis

ODBIORCY SZKOLENIA

Kierownik jednostki, osoby powołane lub kandydaci do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

CEL SZKOLENIA

W związku z istotnymi  zmianami od 1 stycznia 2015 r.  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, poz. 1662 i z 2015 r. poz. 1309) proponujemy szkolenie, w trakcie którego zostaną przedstawione zmiany a także nowe zadania, jakie zostały nałożone na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jako Administratora Danych Osobowych.

Osoby pełniące funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydaci do pełnienia tej funkcji otrzymają kompletną wiedzę  i wzory dokumentów dla prawidłowej realizacji zadań w związku ze zmianami w przepisach.

Program

 1. Zakres zmian w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy.
 3. Definicje ustawowe.
 4. Nowe zadanie - nowy rejestr - jak prowadzić od 2015 r. rejestr zbiorów danych osobowych.
 5. Nowe zadanie - Krajowy Rejestr ABI prowadzony przez GIODO - obowiązek zgłoszenia powołania lub zmiany na stanowisku osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.
 6. Nowe zadanie - sprawdzenia, sprawozdania - jak prowadzić obowiązkowe sprawdzenia i przygotować sprawozdanie dla administratora danych oraz dla GIODO.
 7. Rodzaje dokumentów i instrukcji prowadzonych przez ABI.
 8. Odpowiedzialność karna za brak dokumentacji i procedur.
 9. Rola ABI w jednostce.
 10. Komu i kiedy należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 11. Szczegółowy zakres obowiązków dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 12. Nowe warunki jakie powinien spełniać Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub kandydat do pełnienia tej funkcji.
 13. Czy można powołać zastępcę Administratora bezpieczeństwa informacji.
 14. Nowa sytuacja - Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych.
 15. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych - administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność Administratora Bezpieczeństwa Informacji niezbędne do należytego wykonywania przez niego zadań.
 16. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych w przypadku braku Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 17. Nowe zbiory zwolnione z obowiązku rejestracji przypadku powołania ABI.
 18. Zgłaszanie zbiorów do Krajowego Rejestru - krok po kroku.
 19. Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 20. Nowa sytuacja - Państwowa Inspekcja Pracy jako podmiot uprawniony do kontroli.
 21. OPS - sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach SEPI (samorządowa elektroniczna platforma informacyjna).

UWAGA!

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej praktyczne gotowe do natychmiastowego  wdrożenia wzory wszystkich niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji zmienionych w 2015 r. przepisów ustawy  o ochronie danych osobowych.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • dla jednej osoby 360 zł,
 • dla 2 i więcej osób - 320 zł,
 • do 100% dofinansowania z KFS.
Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Informacje o wykładowcy

RYSZARD ANDRUSZCZAK

Wieloletni  praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia, uznany wykładowca, doskonale oceniany przez uczestników szkoleń od ponad 10 lat. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia, praktyczne przykłady.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00.

Planowane zakończenie o godzinie 15.30.

ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładowych.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń.

Do prowadzenia dokumentacji wydanych zaświadczeń zobowiązują przepisy § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Numer konta: ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA