Strategia przedsiębiorstwa. Praktyczne aspekty przygotowania i skutecznego wdrożenia strategii firmy.

Opis

Program

I. Analiza otoczenia firmy

 1. Rynek i zmiany w otoczeniu.
 2. Pięć sił Portera. Bariera wejścia i bariera wyjścia z branży.
 3. Segmenty rynku i analiza grup strategicznych.
 4. Instytucjonalny i prawny kontekst działalności firmy. Analiza PEST.
 5. Szanse i zagrożenia rynkowe.

II. Analiza potencjału firmy

 1. Silne i słabe strony przedsiębiorstwa.
 2. Analiza kompetencji i identyfikacja luk kompetencyjnych w firmie.
 3. Analiza portfelowa produktów.
 4. Model działania i sposób konkurowania na rynku.
 5. Unikalne zasoby i kompetencje. Potencjalne przewagi konkurencyjne.

III. Wnioski z analizy otoczenia i potencjału

 1. Analiza SWOT.
 2. Prognozy finansowe przy utrzymaniu dotychczasowego modelu działania.
 3. Warsztaty strategiczne, jako narzędzie definiowania kierunków rozwoju firmy.

IV. Opcje strategiczne i kryteria wyboru kierunku rozwoju firmy

 1. Mapa opcji rozwoju firmy. Atrakcyjność i ryzyko poszczególnych opcji.
 2. Kryteria wyboru rekomendowanej strategii.
 3. Wartość wybranej opcji dla firmy i jej udziałowców.

V. Strategia, wizja i misja firmy

 1. Wizja i misja firmy.
 2. Mapa strategii. Cele strategiczne w czterech perspektywach: właścicieli (finansowej), klientów (rynkowej), procesów wewnętrznych, rozwoju.
 3. Miary realizacji celów. Poziom realizacji celów na poszczególnych etapach realizacji strategii.
 4. Kaskadowanie celów. Strategia a plany operacyjne jednostek biznesowych.

VI. Plan transformacji i inicjatywy (projekty) strategiczne.

 1. Wdrożenie strategii: program złożony z inicjatyw strategicznych. Plan transformacji. Niezbędne zmiany organizacyjne i rozwiązania systemowe.
 2. Organizacja projektów (inicjatyw) strategicznych. Budżet (dedykowane zasoby), harmonogram, zespół projektowy, cele, ryzyko i krytyczna ścieżka realizacji projektów strategicznych.
 3. Inicjatywy strategiczne a działalność operacyjna firmy.

VII. Projekcje finansowe i wycena wartości strategii

 1. Projekcje finansowe: Wariant rekomendowany i wariant kontynuacji
 2. Wycena rekomendowanej opcji metodą DCF. NPV i IRR strategii.
 3. Źródła finansowania programu wdrożenia. Analiza wrażliwości wybranej opcji na zidentyfikowane ryzyka.

VIII. Planowanie strategiczne a budżetowanie

 1. Cele strategiczne a budżet (plany krótkookresowe) firmy.
 2. Zrównoważona karta wyników (BSC).
 3. Zarządzanie przez cele (MBO).
 4. Systemy motywacyjne wspierające realizację strategii.

IX. PANEL DYSKUSYJNY

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi dla:

 • jednej osoby 450 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 400 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Informacje o wykładowcy

KURS PROWADZI: WOJCIECH LESIŃSKI

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej prowadzonych przez SGH / E&Y  Academy of Business. Ekspert w zakresie strategii oraz finansów przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami dużych firm, takich jak Danfoss, Intercell (obecnie Stora Enso Poland), Mostostal-Export, PS Trade Trans.

Kierował wieloma projektami związanymi z wdrażaniem systemów zarządzania strategicznego, systemów klasy ERP i BI, systemów motywacyjnych oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa oraz przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych.

Były nauczyciel akademicki, autor i wieloletni wykładowca kursów rachunkowości spółek, szkoleń specjalistycznych oraz prawa podatkowego.

Informacje organizacyjne

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kurs prowadzony jest w formie wykładu wraz z prezentacją, ćwiczeń i praktycznych przykładów.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs jednodniowy.

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00.

Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do
 • rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
Działalność szkoleniowa CKS PKB POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:

e-mail: wojciech.padzinski@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

PRACA DLA WYKŁADOWCÓW (TRENERÓW)

 • Zapraszamy do współpracy.
 • Mile widziane własne autorskie programy szkoleń.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)