Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych i wycena przedsiębiorstw

Program

I. OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (Dzień 1)

  1. Proste metody oceny opłacalności inwestycji. Metody porównawcze i okres zwrotu.

  2.  Metody dyskontowe.

a.    Zmiana wartości pieniądza w czasie.

b.    Procent składany i dyskonto.

  3.  Ustalanie stopy dyskonta.

a. Koszt kapitału własnego, pozyskania środków zewnętrznych i średni ważony koszt kapitału (WACC).

b. Stopa dyskontowa a poziom ryzyka projektu.

  4. Bieżąca wartość przyszłych przepływów pienionych (DCF).

a. Wolne przepływy pieniężne projektu (FCF).

b. Metoda NPV.

c. Amortyzacja, reinwestycje i koszty finansowe w metodzie NPV.

  5. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Interpretacja  i ograniczenia metody IRR. Skorygowana metoda IRR.

  6. Ustalanie FCF w zależności od celu i adresata wyceny.

  7. Prawna forma projektu inwestycyjnego

a.  Project Finance

b.  Corporate Finance.

  8. Praktyczne aspekty prognozowania przepływów pieniężnych projektu.

  9. Analiza wrażliwości i kryteria decyzji inwestycyjnych.

 10. Panel dyskusyjny. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

 

II.  WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA (Dzień 2)

  1. Księgowa wartość przedsiębiorstwa.

a. Wycena kapitałów własnych.

b. Metoda skorygowanych aktywów netto - założenia

c. Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów w metodzie skorygowanych aktywów netto.

  2. Dyskontowe metody wyceny przedsiębiorstw.

a. Projekcje finansowe, jako podstawa wyceny DCF

b. Ustalanie stopy dyskonta. Koszt kapitału i premia za ryzyko

c. Wartość rezydualna projektu. Zastosowanie metody NPV oraz IRR przy wycenie przedsiębiorstwa.

  3. Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  4. Metody wskaźnikowe i porównawcze. Ograniczenia stosowania metod wskaźnikowych.

  5. Metody mieszane. Praktyka wyceny przedsiębiorstw w Polsce.

  6. Panel dyskusyjny. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi dla:

 • jednej osoby 800 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 700 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Informacje o wykładowcy

KURS PROWADZI: WOJCIECH LESIŃSKI

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej prowadzonych przez SGH / E&Y  Academy of Business. Ekspert w zakresie strategii oraz finansów przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami dużych firm, takich jak Danfoss, Intercell (obecnie Stora Enso Poland), Mostostal-Export, PS Trade Trans.

Kierował wieloma projektami związanymi z wdrażaniem systemów zarządzania strategicznego, systemów klasy ERP i BI, systemów motywacyjnych oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa oraz przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych.

Były nauczyciel akademicki, autor i wieloletni wykładowca kursów rachunkowości spółek, szkoleń specjalistycznych oraz prawa podatkowego.

Informacje organizacyjne

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kurs prowadzony jest w formie wykładu wraz z prezentacją, ćwiczeń i praktycznych przykładów.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 2 dni.

Szkolenie każdego dnia rozpoczyna się o godzinie 10.00.

Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do
 • rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
Działalność szkoleniowa CKS PKB POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: wojciech.padzinski@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

PRACA DLA WYKŁADOWCÓW (TRENERÓW)

 • Zapraszamy do współpracy.
 • Mile widziane własne autorskie programy szkoleń.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)