Analiza finansowa przedsiębiorstwa i analiza sprawozdań finansowych

Program

I. CEL I ODBIORCY ANALIZY FINANSOWEJ.

 1. Obecni i potencjalni udziałowcy (inwestorzy).
 2. Obecni i potencjalni wierzyciele. Konwenanty.
 3. Odbiorcy wewnętrzni i informacja zarządcza.
 4. Inni odbiorcy.

II. PIONOWA ANALIZA BILANSU.

 1. Struktura aktywów.
 2. Struktura źródeł finansowania działalności (pasywów).
 3. Dźwignia finansowa. Wskaźniki wypłacalności.
 4. Struktura i analiza kapitału pracującego. Cykl gotówki.
 5. Ocena płynności finansowej. Wskaźniki płynności i ich interpretacja.

III. PIONOWA ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

 1. Źródła przychodów i struktura kosztów.
 2. Ocena i wskaźniki rentowności sprzedaży.
 3. Wynik na poszczególnych rodzajach działalności.

IV. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA FIRMY.

 1. Efektywność wykorzystania zasobów (produktywność). Wskaźniki produktywności oraz rotacji aktywów i zobowiązań.
 2. Wskaźniki rentowności: ROA, ROI i ROE.
 3. NOPAT i ROCE. Wartość firmy i koncepcje zarządzania wartością firmy. Ekonomiczna wartość dodana (EVA).

V. ANALIZA SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. ŹRÓDŁA I PRZEZNACZENIE GOTÓWKI.

VI. ANALIZA TRENDÓW.

 1. Zmiany wartości składników sprawozdania i kluczowych wskaźników w czasie.
 2. Ocena tendencji i identyfikowanie obszarów ryzyka.

VII. ANALIZA PORÓWNAWCZA. JAK WYKORZYSTYWAĆ I INTERPRETOWAĆ DOSTĘPNE DANE FINANSOWE?

VIII. ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI.

 1. Koszty stałe i zmienne w sprawozdaniu finansowym.
 2. Marża na kosztach zmiennych, próg rentowności i jego i interpretacja.

IX. ANALIZA DU PONTA.

X. ANALIZY WEWNĘTRZNE (ZARZĄDCZE).

 1. Analiza odchyleń od planu.
 2. Analiza segmentów operacyjnych, jednostek biznesowych i centrów zysku.
 3. Zwrot z inwestycji i efektywność projektów.

XI. PANEL DYSKUSYJNY

    Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi dla:

 • jednej osoby 450 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 400 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Informacje o wykładowcy

KURS PROWADZI: WOJCIECH LESIŃSKI

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej prowadzonych przez SGH / E&Y  Academy of Business. Ekspert w zakresie strategii oraz finansów przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami dużych firm, takich jak Danfoss, Intercell (obecnie Stora Enso Poland), Mostostal-Export, PS Trade Trans.

Kierował wieloma projektami związanymi z wdrażaniem systemów zarządzania strategicznego, systemów klasy ERP i BI, systemów motywacyjnych oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa oraz przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych.

Były nauczyciel akademicki, autor i wieloletni wykładowca kursów rachunkowości spółek, szkoleń specjalistycznych oraz prawa podatkowego.

Informacje organizacyjne

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kurs prowadzony jest w formie wykładu wraz z prezentacją, ćwiczeń i praktycznych przykładów.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs jednodniowy.

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00.

Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do
 • rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
Działalność szkoleniowa CKS PKB POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

PRACA DLA WYKŁADOWCÓW (TRENERÓW)

 • Zapraszamy do współpracy.
 • Mile widziane własne autorskie programy szkoleń.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)