Menadżer finansowy (kurs 84 godziny)

Opis

Jesteś samodzielnym lub głównym księgowym i chcesz się dalej rozwijać zawodowo?  Chcesz zarządzać finansami firmy, w której pracujesz? Chcesz awansować na menadżera finansowego lub dyrektora finansowego? Jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś dobrze zrozumieć świat finansów? Jesteś kontrolerem lub analitykiem finansowym i szukasz źródła kompletnej, praktycznej wiedzy o finansach przedsiębiorstwa?

CEL

Przygotowanie do samodzielnego, praktycznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, przeprowadzania analiz finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

DLA KOGO

Samodzielni i główni księgowi, kontrolerzy finansowi, analitycy i specjaliści ds. finansowych, absolwenci uczelni i szkół ekonomicznych, absolwenci kursów rachunkowości oraz przedsiębiorcy zainteresowani wiedzą na temat finansowych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej.

CERTYFIKAT 

Kurs "Menadżer finansowy" kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym przedłożeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego: Kierownik działu finansowego kod zawodu 121103.

Program

I.      PODSTAWY FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA (8 godzin)

  1. Podstawowe obszary odpowiedzialności dyrektora / menadżera finansowego

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość statutowa
 • Kontroling i informacja zarządcza
 • Planowanie / optymalizacja podatkowa
 • Rachuba płac
 • Opcjonalnie: Windykacja, Systemy IT, Administracja, Kadry

  2. Czym zarządza dyrektor finansowy?

 • Decyzje inwestycyjne / o alokacji zasobów. Ocena opłacalności projektów i przedsięwzięć oraz rentowności poszczególnych produktów i obszarów działalności.
 • Decyzje dotyczące finansowania działalności. Zapewnienie optymalnej struktury źródeł finansowania. Sposób finansowania projektów inwestycyjnych.
 • Decyzje strategiczne i operacyjne.

  3. Planowanie finansowe

   4. Cykl gotówki w przedsiębiorstwie

II.     ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (8 godzin)

 1. Pionowa analiza bilansu. Struktura aktywów. Struktura źródeł finansowania działalności. Kapitał pracujący. Dźwignia finansowa. Ocena płynności finansowej.
 2. Pionowa analiza rachunku zysków i strat. Ocena rentowności działalności firmy. Wynik na poszczególnych rodzajach działalności.
 3. Analiza efektywności działania. Efektywność wykorzystania zasobów (produktywność). ROA i ROE. NOPAT i ROCE. Wartość firmy i koncepcje zarządzania wartością firmy.
 4. Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych. Źródła i przeznaczenie gotówki.
 5. Analiza porównawcza. Jak wykorzystywać i interpretować dostępne dane finansowe?
 6. Analiza trendu. Zmiany składników sprawozdania i kluczowych wskaźników w czasie. Ocena tendencji i identyfikowanie obszarów ryzyka
 7. Analiza progu rentowności.
 8. Analiza Du Ponta.
III.   BUDŻET I PLANOWANIE FINANSOWE (8 godzin)
 1. Budżet, jako podstawowy plan działania przedsiębiorstwa. Okresy budżetowania.
 2. Struktura budżetu I: Plan sprzedaży. Planowanie zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń. Planowanie materialnych kosztów stałych. Planowanie wyniku na pozostałej działalności oraz operacjach finansowych.
 3. Struktura budżety II: Obszary działalności (SOB), centra zysku i centra kosztów. Struktury macierzowe w procesie budżetowania.
 4. Proces tworzenia i zatwierdzania budżetu w firmie. Procedury budżetowe i harmonogram prac. Narzędzia IT. Harmonogram.
 5. Analiza wykonania budżetu. Interpretacja i wyjaśnianie odchyleń. Działania korygujące.
 6. Prognozy wykonania budżetu w okresie jego realizacji.
 7. Planowanie bilansu i prognozowanie przepływów finansowych. Planowanie źródeł finansowania.
 8. Planowanie kroczące i plany długookresowe.
IV.   INFORMACJA ZARZĄDCZA W FIRMIE (4 godziny)
 1.  Potrzeby informacyjne na poszczególnych szczeblach zarządzania i ich identyfikacja.
 2. Struktura biznesowa a struktura organizacyjna. Ocena działalności centrów zysku i jednostek wsparcia (stanowisk kosztowych).
 3. Definiowanie i analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI).
 4. Informacja zarządcza a systemy motywacyjne.
 5. Systemy informowania kierownictwa (MIS). Narzędzia informatyczne klasy BI.
 6. Systemy zarządzania i systemy kontrolingowe alternatywne do budżetowania: Zarządzanie przez cele (MBO), Zrównoważona karta wyników (BSC).
V.    PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA (4 godziny)
 1. Podatkowe koszty działalności. Charakter obciążeń publicznoprawnych, a ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. VAT i PCCP, CIT, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia społeczne i PIT.
 2. Wybór formy działalności ze względu na obciążenia publicznoprawne.
 3. Podatkowa optymalizacja kosztów zatrudnienia.
 4. Optymalizacja podatkowa w grupie kapitałowej. Podmioty powiązane w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym. Dokumentacja cen transferowych.
 5. Raje podatkowe. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 6. Struktury podatkowe oparte o SPV (spółki celowe).
VI.   OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (8 godzin)
 1. Proste metody oceny opłacalności inwestycji. Metody porównawcze i okres zwrotu.
 2. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Procent składany i dyskonto.
 3. Ustalanie stopy dyskonta. Koszt kapitału i średni ważony koszt kapitału (WACC). Stopa dyskontowa a poziom ryzyka projektu.
 4. Bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych (DCF). Metoda NPV. Amortyzacja, reinwestycje i koszty finansowe w metodzie NPV.
 5. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Ograniczenia metody IRR. Skorygowana metoda IRR.
 6. Praktyczne aspekty prognozowania przepływów pieniężnych projektu.
 7. Analiza wrażliwości i kryteria decyzji inwestycyjnych.
 8. Prawna forma projektu inwestycyjnego: Project Finance i Corporate Finance.
VII. WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA (8 godzin)
 1. Księgowa wartość przedsiębiorstwa. Wycena kapitałów własnych. Metoda skorygowanych aktywów netto. Wycena poszczególnych składników bilansu w metodzie skorygowanych aktywów netto.
 2. Dyskontowe metody wyceny przedsiębiorstw. Stopa dyskonta. Wartość rezydualna projektu. Zastosowanie metody NPV oraz IRR w wycenie przedsiębiorstwa.
 3. Metody wskaźnikowe i porównawcze.
 4. Metody mieszane. Praktyka wyceny przedsiębiorstw w Polsce.
VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (8 godzin)
 1. Kapitały własne oraz inne źródła finansowania firmy przez Udziałowców. Koszt kapitału własnego.
 2. Kapitał pracujący, jako część majątku obrotowego finansowana kapitałem stałym. Cykl kapitału pracującego. Źródła finansowania kapitału pracującego: kredyty i pożyczki krótkoterminowe, faktoring, kredyt kupiecki od dostawców.
 3. Zarządzanie kapitałem pracującym: podejście konserwatywne i agresywne. Optymalizacja stanu zapasów. Zarządzanie należnościami. Windykacja i ubezpieczenie kredytu kupieckiego.
 4. Źródła finansowania inwestycji. Kredyty inwestycyjne, leasing finansowy i operacyjny, emisja udziałów i własnych papierów dłużnych.
 5. Inne źródła finansowania: leasing zwrotny, sekurytyzacja wierzytelności.
 6. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł kapitału własnego: Partnerstwo biznesowe i inwestorzy strategiczni, fundusze Venture Capital.
IX.   ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM (8 godzin)

  1. Obszary ryzyka w działalności gospodarczej. Decyzje biznesowe w warunkach niepewności. Ryzyko a oczekiwana rentowność przedsięwzięć biznesowych

  2. Zasady zarządzania ryzykiem. Identyfikacja ryzyka. Ocena wpływu na wyniki. Zdefiniowanie celu oraz wybór metody i narzędzi zarządzania ryzykiem. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

  3. Specyfika i rodzaje ryzyka finansowego.

  4. Ryzyko wypłacalności (przepływów pieniężnych). Prognozowanie przepływów pieniężnych. Bezpośrednia i pośrednia metoda planowania Cash Flow. Zarządzanie ryzykiem wypłacalności.

  5. Ryzyko stóp procentowych.

 • Wpływ zmian stóp procentowych na wyniki przedsiębiorstwa
 • Zasady i narzędzia zarządzania ryzykiem stóp procentowych. Transakcje IRS.

  6. Ryzyko walutowe

 • Istota ryzyka walutowego
 • Wpływ ryzyka walutowego na wyniki przedsiębiorstwa
 • Faktyczny okres ekspozycji na ryzyko walutowe
 • Od czego zależy kurs waluty?
 • Historyczne tendencje na rynkach walutowych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw.

  7. Narzędzia zarządzania ryzykiem walutowym. Zabezpieczania naturalne. Outsourcing ryzyka walutowego. Transakcje terminowe na rynku walutowym.

 • Forward walutowy, NDF. Kurs terminowy. Punkty SWAP. Księgowa wycena transakcji forward i ujęcie podatkowe
 • Opcje walutowe. Opcje „put” i „call”. Opcje europejskie, amerykańskie i azjatyckie. Cena opcji (premia) i kurs wykonania opcji (strike). Wycena opcji w sprawozdaniu finansowym i ujęcie podatkowe.
 • Strategie opcyjnie: parforward i „syntetyczny” forward. „Zerokosztowe” struktury opcyjnie. Struktury asymetryczne, z nieograniczoną ekspozycją na ryzyko.

  8. Rachunkowość zabezpieczeń. Regulacje prawne. Cel i dokumentacja rachunkowości zabezpieczeń

  9. Strategia zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Cele w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym i ocena ich realizacji. Procedury i podział zadań.

X.   ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE STRATEGICZNE (8 godzin)

 1. Analiza otoczenia firmy. Rynek i zmiany w otoczeniu. Pięć sił Portera: konkurentów i substytutów, dostawców, odbiorców, bariera wejścia i bariera wyjścia z branży. Segmenty rynku i analiza grup strategicznych. Instytucjonalny i prawny kontekst działalności firmy. Szanse i zagrożenia rynkowe.
 2. Analiza potencjału firmy. Silne i słabe strony przedsiębiorstwa. Analiza kompetencji i identyfikacja luk kompetencyjnych. Analiza portfelowa produktów. Model działania i sposób konkurowania na rynku. Unikalne zasoby i kompetencje. Potencjalne przewagi konkurencyjne.
 3. Wnioski z analizy otoczenia i potencjału: analiza SWOT.
 4. Opcje strategiczne i kryteria wyboru kierunku rozwoju firmy.
 5. Wizja i misja firmy. Mapa strategii. Cele strategiczne w czterech perspektywach: właścicieli (finansowej), klientów (rynkowej), procesów wewnętrznych, rozwoju. Miary realizacji celów. Poziom realizacji celów na poszczególnych etapach realizacji strategii. Osoby odpowiedzialne. Kaskadowanie celów.
 6. Plan transformacji i inicjatywy (projekty) strategiczne. Budżet (dedykowane zasoby), harmonogram, zespół projektowy, cele, ryzyko i krytyczna ścieżka realizacji projektów strategicznych.
 7. Projekcje finansowe i wycena wartości strategii. Źródła finansowania programu wdrożenia. Analiza wrażliwości wybranej opcji na zidentyfikowane ryzyka.
 8. Planowanie strategiczne a budżetowanie, zrównoważona karta wyników (BSC) i zarządzanie przez cele (MBO).

XI.   ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (4 godziny)

 1. Tradycyjny rachunek kosztów. Metody kalkulacji kosztów: podziałowa i doliczeniowa.
 2. Koszty stałe i zmienne. Marża na kosztach zmiennych i próg rentowności. Praktyczne zastosowanie analizy progu rentowności.
 3. Koszty działalności pomocniczej i pionu wsparcia. Outsourcing i uzmiennianie kosztów. Centra Usług Wspólnych i umowy SLA.
 4. Praktyczne podejście do optymalizacji kosztów w firmie
 5. Alternatywne metody rachunku kosztów. Rachunek Kosztów działań (ABC).
XII. TRANSAKCJE KAPITAŁOWE I PARTNERSTWO STRATEGICZNE (4 godziny)
 1. Transakcje fuzji i przejęć na rynku kapitałowym. Możliwe synergie i efekt skali. Ryzyko transakcji M&A.
 2. Transakcje kapitałowe w realizacji strategii firmy. Wzrost organiczny a rozwój przez przejęcia. Procesy globalizacji i tempo konsolidacji poszczególnych branż.
 3. Prawne i podatkowe aspekty fuzji i przejęć. Przepisy o ochronie konkurencji i decyzje organów antymonopolowych.
 4. Cele i formy partnerstwa strategicznego. Wspólne przedsięwzięcia, umowy o partnerstwie, podział nakładów na marketing i dostęp do rynku.
 5. Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Strategie obrony przed wrogim przejęciem.

XIII. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 1800 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 1700 zł/osobę,
 • absolwentów kursu księgowości 1600 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Informacje organizacyjne

ILOŚĆ GODZIN

Kurs obejmuje 84 godziny wykładowe.

 

EDYCJA KURSU

Kurs weekendowy. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 - 16.00. 

 

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego: Kierownik działu finansowego kod 121103.

Koszt egzaminu zawarty w cenie! 

Klasyfikacja zawodów i specjalności - od 1 stycznia 2015 r.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i prezentacje, ćwiczenia,  praktyczne przykłady.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

Działalność szkoleniowa spółki POLBI jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

POLBI Sp. z o. o.

ALIOR BANK S.A. 38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

 

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa". 


KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: wojciech.padzinski@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

PRACA DLA WYKŁADOWCÓW (TRENERÓW)

 • Zapraszamy do współpracy.
 • Mile widziane własne autorskie programy szkoleń.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)