Nieodpłatna pomoc prawna. Obowiązki powiatów w zakresie organizacji nowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Opis

Szkolenie "Nieodpłatna pomoc prawna. Nowe obowiązki powiatów.

CEL SZKOLENIA

Pomoc w przygotowaniu w jednostce planu wprowadzenia nowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zwrócenie uwagi na możliwe zagrożenia (finansowe, organizacyjne i prawne) związane z wdrożeniem systemu.

Program

I.    Uprawnieni do otrzymywania nieodpłatnej pomocy prawnej
II.
   Zakres świadczonej pomocy
III. Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
 • współpraca z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowymi izb radców prawnych
 • współdziałanie z gminami
 • przygotowanie  sieci punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
 • przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej

IV. Zlecanie prowadzenia co najmniej połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym

 • organizacja konkursu – określenie warunków udziału i kryteriów wyboru oferty
 • wyłonienie podmiotów z którymi będą zawarte umowy – przebieg procedury
 • kontrola wykonania zleconych zadań

V. Finansowanie systemu

 • sposób wyliczania wysokości dotacji celowej dla powiatu
 • struktura ponoszonych kosztów oraz kontrola wykorzystania dotacji

VI. Terminy podejmowania działań w 2015 roku

 • w zakresie podpisywania umów 
 • w zakresie organizacji otwartych konkursów ofert
 • w zakresie przygotowania programów współpracy
 • w zakresie podpisywania porozumień z gminami
 • w zakresie podpisywania porozumień z  samorządami radcowskimi i adwokackimi, podpisywania umów z osobami które będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej  

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 340 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 330 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, catering, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Płatności można dokonać po szkoleniu.

Informacje o wykładowcy

Prawnik. Wieloletni arbiter UZP, członek Kolegium RIO. Autor cenioych publikacji m.in.: "Pożytek publiczny i wolontariat"  

Informacje organizacyjne

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA