Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do rozwiązania umowy o pracę

Opis

CEL SZKOLENIA

Nabycie wiedzy o:

 • obowiązkowej dokumentacji towarzyszącej pracownikowi na wszystkich etapach zatrudnienia,
 • zasadach ewidencji czasu pracy,
 • dokumentacji związanej z bieżącym pozostawaniem pracownika w stosunku pracy,
 • właściwym dokumentowaniu rozwiązania umowy o prace.

Opanowanie zasad prawidłowego sporządzanie dokumentacji kadrowej oraz poznanie prawnych zagadnień związanych z dokumentacją kadrową.

DLA KOGO

Pracownicy komórek kadrowych, działów personalnych, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw kadrowych oraz właściciele firm prowadzący samodzielnie politykę kadrową.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykładowca prowadzi szkolenie w sposób praktyczny.

Prezentowane przykłady odnoszą się do rzeczywistych sytuacji.

Omawiane zagadnienia prezentuje w aspekcie interpretacji resortu pracy, organów podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa sądowego.

Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

Program

I. GROMADZENIE, KLASYFIKOWANIE I KWALIFIKOWANIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
 1. Akta osobowe pracownika, podział na części.
 2. Zasady i okres przechowywania akt osobowych.
 3. Odpowiedzialność pracodawcy w związku z nieprowadzeniem, niewłaściwym przechowywaniem akt osobowych pracowników.

Przykładowe formularze:

a) Akta osobowe.

b) Upoważnienie dla pracownika przetwarzającego dane osobowe.

c) Oświadczenie pracownika przetwarzającego dane osobowe o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa danych.

Omawiane przepisy/podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
 • Ustawa kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

II. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ.

1. Kwestionariusz osobowy:

a) podział na części,

b) informacje, które dodatkowo mogą być zażądane w procesie rekrutacji i zatrudniania.

2. Dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia:

a) świadectwa pracy,

b) zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie.

3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

5. Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi:

a) zaświadczenie o niekaralności.

6. Zaświadczenie o podaniu się badaniom profilaktycznym.

Przykładowe formularze:

a) Kwestionariusz osobowy część A i B.

b) Skierowanie na badania profilaktyczne.

c) Zaświadczenie lekarza medycyny pracy.

d) Oświadczenie o niekaralności.

Omawiane przepisy/podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

III. DOKUMENTOWANIE ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ:

1. Umowa o pracę:

a) forma i treść umowy o pracę,

b) rodzaje umów o pracę.

2. Informacja o zasadach i warunkach wykonywania pracy:

a) treść informacji.

3. Szkolenie z zakresu BHP.

4. Zakres obowiązków pracownika.

Przykładowe formularze

Umowa o pracę:

a) informacja o zasadach zatrudnienia przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników i przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników,

b) potwierdzenie odbycia szkolenia BHP,

c) zakres obowiązków,

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem,

e) potwierdzenie odbycia szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy i przeprowadzania akcji ewakuacyjnej w związku z zagrożeniem p.poż.

Omawiane przepisy/podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

IV. DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY PRACOWNIKA

1. Miesięczna karta pracy:

a) treść karty pracy,

b) zwolnienie z rejestracji godzin pracy.

2. Lista obecności.

3. Harmonogram czasu pracy.

4. Praca w godzinach nadliczbowych.

5. Zwolnienia od pracy.

Przykładowe formularze:

a) Miesięczna karta pracy.

b) Potwierdzenie szkolenia z zakresu BHP.

c) Harmonogram pracy dla pracownika zatrudnionego w systemie równoważnego czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

d) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.

e) Wniosek o udzielenie czasu wolnego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

f) Wniosek o udzielenie czasu wolnego.

Omawiane przepisy/podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632)

V. INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA

1. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu:

a) równe traktowanie w zatrudnieniu,

b) przeciwdziałanie dyskryminacji.

2. Zakaz konkurencji.

3. Kary porządkowe:

a) przesłanki udzielenia kary porządkowej,

b) rodzaje kar porządkowych,

c) tryb zastosowania kary.

4. Użytkowanie mienia pracodawcy.

Przykładowe formularze

a) Zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

b) Umowa o zakazie konkurencji.

c) Wniosek o udzielenie kary porządkowej.

d) Informacja o anulowaniu kary porządkowej.

e) Zasady korzystania z wyposażenia.

f) Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Omawiane przepisy/podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

VI. DOKUMENTOWANIE ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

1. Rozwiązanie umowy o pracę:

a) za porozumieniem stron,

b) za wypowiedzeniem,

c) bez wypowiedzenia.

2. Wydanie świadectwa pracy:

a) treść świadectwa pracy,

b) terminy wydania,

c) odpowiedzialność pracodawcy z tytułu nie wydania w terminie lub wydania nieprawdziwego świadectwa pracy.

Przykładowe formularze:

a) Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

b) Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.

c) Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

d) Świadectwo pracy.

Omawiane przepisy/podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.)

VII. PANEL DYSKUSYJNY

Czas dla uczestników szkolenia - indywidualne konsultacje.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 390 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 340 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.
Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

Informacje o wykładowcy

JAROSŁAW PRZEPIÓRKOWSKI

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i  Administracji,  kierunek - Prawo. Wieloletni praktyk. Doświadczony wykładowca. Stały współpracownik naszej firmy.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala Wykładowa Nr 1

 

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.
Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA