Inwentaryzacja 2017. Procedury, metody i organizacja inwentaryzacji. Spis z natury. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych. Czynności poinwentaryzacyjne.

Opis

Kurs: inwentaryzacja, spis z natury - procedury, metody i formy. Szkolenie w Warszawie. Organizacja czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy, dokumentowanie. Różnice inwentaryzacyjne.

Termin szkolenia, data kursu - Inwentaryzacja 2017.

29 WRZEŚNIA 2017 - PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


Termin szkolenia
 
 
 29 września 2017 roku (piątek)
Wykładowca
 Andrzej Kępa.
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.
 
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE
 

Kurs dla przeprowadzających inwentaryzację (spis z natury). Przygotowanie i organizacja procesu inwentaryzacji. Metody i techniki spisu z natury. Komisje inwentaryzacyjne i zespoły spisowe. Zasady inwentaryzacji środków trwałych w firmie. Szkolenie w Warszawie. Przepisy 2017.


Lokalizacja szkolenia w Warszawie. Kurs - Inwentaryzacja (spis z natury).

SZKOLENIE W WARSZAWIE - CENTRUM LIM

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

  INWENTARYZACJA - SZKOLENIE JEDNODNIOWE

Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o rachunkowości rokrocznie należy przeprowadzić inwentaryzację w formie spisu z natury istotnej grupy pozycji prezentowanych w bilansie w celu ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
W zakresie procedur z tym związanych często popełniane są błędy, co powoduje, że proces inwentaryzacji (spis z natury) przebiega wolno i powoduje opóźnienia w pracy działów finansowo-księgowych.
Warto dowiedzieć się, jak prawidłowo, sprawnie i szybko przeprowadzić inwentaryzację, która nie musi być tylko spełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale także może dostarczyć niezbędne informacje do zarządzania przedsiębiorstwem, zakładem, firmą czy instytucją.

  CEL SZKOLENIA - SPIS Z NATURY, INWENTARYZACJA

Uczestnicy szkolenia z zakresu inwentaryzacji (spis z natury) uzyskają przede wszystkim praktyczny zasób informacji o poszczególnych etapach prac w zakresie całokształtu procedur inwentaryzacyjnych. Szkolenie prowadzone w w oparciu o nowe regulacje prawne wynikające ze „Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów".

  DLA KOGO? / ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich, którzy zobowiązani są do przeprowadzania inwentaryzacji. W kursie powinni wziąć udział pracownicy odpowiedzialni za realizację inwentaryzacji, dokonujący spisu z natury, osoby prowadzące gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem, pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych, księgowi i główni księgowi, pracownicy odpowiedzialni za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu z natury i inwentaryzacji jak również przedsiębiorcy i właściciele firm.

  REZULTAT SZKOLENIA - INWENTARYZACJA W PRAKTYCE

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji (spisu z natury) oraz uzyska praktyczny zasób informacji o poszczególnych etapach prac w zakresie całokształtu procedur inwentaryzacyjnych.

Inwentaryzacja to nie uciążliwy obowiązek, ale czynność która niesie ze sobą nieocenione korzyści.

Inwentaryzacja i w ramach niej prowadzony spis z natury daje możliwość potwierdzenia rzeczywistego stan majątku zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych, umożliwia stwierdzenie użyteczność posiadanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a także pozwala wskazać zbędne elementy majątku firmy.

Inwentaryzacja, a w szczególności jej rezultaty, pozwala ujawnić nieprawidłowości towarzyszące zarządzaniu posiadanym majątkiem. Inwentaryzacja to sposobność, aby dokonać rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

  PROWADZĄCY SZKOLENIE - ANDRZEJ KĘPA

Andrzej Kępa - od kilkunastu lat prowadzi kursy z zakresu prawa bilansowego, prawa podatkowego i gospodarczego. Ma za sobą doświadczenia głównego księgowego w podmiotach gospodarczych, eksperta ds. środków trwałych i inwestycji w dużej spółce prawa handlowego, konsultanta w firmie likwidującej szkody z ubezpieczeń gospodarczych, kwestora wyższej uczelni a także praktykę w zarządzaniu jako dyrektor i prezes w podmiotach gospodarczych. Wykładowca organizował inwentaryzację i był Przewodniczącym Zakładowych Komisji Inwentaryzacyjnych. Więcej informacji ...

  

Program

INWENTARYZACJA 2017. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY WPROWADZONE STANOWISKIEM KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI.

 

  PROGRAM SZKOLENIA - INWENTARYZACJA 2017

 

I. Funkcje i cele inwentaryzacji.

 

II. Podstawy prawne inwentaryzacji.

 

III. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych.

 

IV. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej.

 

V. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji.

1. Pełna inwentaryzacja okresowa.

2. Pełna inwentaryzacja ciągła.

3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.

4. Inwentaryzacje doraźne.

 

VI. Organizacja inwentaryzacji.

1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.

2. Zadania zespołów spisowych.

3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

VII. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna.

1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.

2. Identyfikacja składników własnych i obcych.

3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.

4. Forma arkuszy spisowych.

5. Spis składników trudnych do pomiaru.

6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.

7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

VIII. Metoda pisemnego potwierdzania stanów.

Postępowanie przy nieskuteczności metody.

 

IX. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

X. Rozliczanie inwentaryzacji.

1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.

2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.

3. Rozliczanie ubytków naturalnych.

4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

XI. Procedury poinwentaryzacyjne.

 

 

 

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Andrzej Kępa,

 • możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.


 

Szkolenie dotyczące przygotowania i organizacji procesu inwentaryzacji w firmie. Kurs prowadzony w Warszawie. Nowe przepisy w 2017 roku. Nowe regulacje dotyczące inwentaryzacji wprowadzone stanowiskiem komitetu standardów rachunkowości.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS. Kurs: Inwentaryzacja. Przygotowanie do czynności spisowych. Procedury, metody i organizacja inwentaryzacji.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2017.

 

Kurs - Inwentaryzacja i spis z natury. Weryfikacja prowadzonej ewidencji. Spis z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Szkolenie w Warszawie. Instrukcja inwentaryzacyjna. Najnowsze repulacje prawne - przepisy 2017. Zasady, metody i techniki inwentaryzacji stosowane w praktyce. Weryfikacja sald. Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki. Przechowywanie dokumentów poinwentaryzacyjnych.

 
 Inwentaryzacja w szczegółach. Warsztaty poprzedzające zamknięcie roku. Wstęp do bilansu. POLBI - Warszawa.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Iinwentaryzacja w firmie. Szkolenie w Warszawie. Inwentaryzacja w praktyce. Spis z natury. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.


Szkolenie - Inwentaryzacja drogą spisu z natury. Nowe przepisy, Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Przygotowanie, organizacja, przeprowadzenie i dokumentacja rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji. Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji. Skład Komisji inwentaryzacyjnych. Członek zespołu spisowego. Spis z natury. Weryfikacja rzeczywistego stanu aktywów. Potwierdzenie salda należności. Rok obrotowy a rok kalendarzowy. Aspekt podatkowy i bilansowy i zasady rozliczania niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji. Zasady księgowania różnic inwentaryzacyjnych. Kompensowanie niedoborów i nadwyżek. Właściwa dokumentacja rezultatów inwentaryzacji. Zgodnie z przepisami ustawy rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Szkolenie dotyczy dobrych praktyk inwentaryzacji i zawiera wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.


 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

Terminy kursów

Warszawa, 25 września 2017 r.

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.


 

Cena 390 zł,

przy zgłoszeniu do 18 września 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.

Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?


Centrum LIM, Hotel Marriott. Organizujemy szkolenia z zasad, metod i technik inwentryzacyjnych. Inwentaryzacja w szczegółach.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Szkolenia zamknięte. Inwentaryzacja. Kursy w Warszawie.

 
CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Przerwa kawowa, serwis kawowy oraz herbata i napoje podczas szkolenia poświęconego inwentaryzacji. Przerwy na kawę oraz czas na lunch oddzielają poszczególne bloki zajęć dydaktycznych prowadzonych w Warszawie przez Andrzeja Kępę. Szkolenie - inwentaryzacja od A do Z.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT


Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie uzyskuje prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym Przez MEN. Szkolenia - Inwentaryzacja. Wydajemy naszym słuchaczom, uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia - Inwentaryzacja, spis z natury - procedury i metody. Organizacja czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy, dokumentowanie.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004


 


INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - BUR

 

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

 PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Kursu "Inwentaryzacja 2017" jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR. 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,

 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

KOORDYNATOR SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.pl

 

Kontakt, informacje o kursach, zapisy na szkolenia. Szkolenie - Inwentaryzacja w szczegółach. Akademia inwentaryzacji. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych. Specjalista do spraw inwentaryzacji. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych. Nowe regulacje dotyczące inwentaryzacji wprowadzone stanowiskiem komitetu standardów rachunkowości. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

 
Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej - Inwentaryzacja. Prowadzimy kurs, szkolenia i warsztaty. Warto wiedzieć więcej.

Uwagi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ZGŁOSZENIE ON-LINE