Podróże służbowe 2017. Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety i koszty. PIT, CIT, VAT i ZUS.

Opis

Kurs - delegacje 2017, krajowe i zagraniczne podróże i wyjazdy służbowe. Czas trwania i rozliczanie delegacji pracowniczych. Wyjazdy na szkolenia. Pracownicy mobilni, samochód osobowy w działalności firmy. Najem samochodów w zagranicznej podróży służbowej. Szkolenie w Warszawie prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

 
 Termin szkolenia
   Do uzgodnienia.
 Wykładowca
 Tomasz Wojewoda.
 Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
 Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
 Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

Podróże służowe - szkolenie. POLBI - Kursy, warsztaty. Kurs zasad rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej - praktyka, dokumentowanie. Wyjazd służbowy pracownika na szkolenie. Delegacje pracowników. Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych. Podróż służbowa 2017. Dz. U. z 2013 r., poz. 167 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Szkolenie dotyczące rozliczania delegacji i wyjazdów służbowych prowadzimy w Warszawie, w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, 3 piętro, sala nr 03.192.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

 

  SZKOLENIE - DELEGACJE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2017

 • Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) - delegacje (diety i koszty).

 • Szkolenie: Obowiązujące i planowane regulacje prawne z zakresu rozliczania wyjazdów służbowych, potwierdzania odbycia podróży i delegacji służbowych pracowników, osób współpracujących jak również przedsiębiorców i właścicieli firm.

 • Opodatkowanie (podatki dochodowe - PIT (PDOF), CIT (PDOP) i podatek VAT), składki ZUS związane z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych, wyjazdów i delegacji).

 • Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych.

 • Jazdy lokalne odbywane prywatnymi samochodami pracowników.

 • Najbardziej kontrowersyjne problemy z rozliczaniem delegacji.

 • Gwarancja uzyskania odpowiedzi na każde pytanie.

  PROWADZĄCY SZKOLENIE - TOMASZ WOJEWODA

Tomasz Wojewoda - Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.  Ceniony konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

Trener i wykładowca wieloletni współpracownik nasze firmy. Przeprowadził już kilka tysięcy wykładów z zakresu podatków. Posiada umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Przeszkolił ponad kilkanaście tysięcy osób i jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego. Autor licznych publikacji książkowych.

Więcej informacji o prowadzącym szkolenie ...

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Program

 PROGRAM SZKOLENIA - PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2017

 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2017, DELEGACJE PRACOWNIKÓW, WYJAZDY SZKOLENIOWE, SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI FIRM W ASPEKCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH (PIT I CIT) ORAZ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT).

 

I. Składniki kosztów podróży służbowych.

 1. Diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.).

 2. Koszty przejazdów i dojazdów miejscowych.

 3. Koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie).

 4. Koszty leczenia w trakcie podróży służbowej.

 5. Inne wydatki (rodzaje, dokumentowanie).

II. Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych a także z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży służbowych.

 1. Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów pracownika).

 2. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.

 3. Śniadania hotelowe.

 4. Zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.).

 5. Zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa.

 6. Wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).

III. Kursy walut stosowane przy rozliczeniach podróży służbowych.

 

IV. Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych).

Różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

V. Pracownicy „mobilni” (kierowcy, przedstawiciele handlowi itp.).

Zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży służbowych.

VI.  Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej.

Zasady zaliczania do kosztów podatkowych i ustalania przychodów pracownikom.

VII. Delegacje pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.

Różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

VIII.  Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych.

 

IX. Wynagrodzenia pracowników polskich firm mających stałe miejsce pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady ustalania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

X. Dopuszczalny czas trwania podróży służbowej.

 

XI. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy.

Zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

XII. Urlopy a podróże służbowe.

 

XIII. Rozliczanie podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

(Między innymi przypadki, kiedy wystąpi import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów itp.).

XIV. Obowiązek składania PIT - 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

 

XV. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.

 1. Kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.).

 2. Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 3. Ryczałty w jazdach miejscowych.

 4. Ewidencja przebiegu pojazdu.

 5. Opłaty parkingowe i za przejazdy autostradami.

XVI. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.

Zasady ustalania przychodów pracownikom, stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

XVII. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy.

 1. Kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania).

 2. Kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady dokumentowania).

XVIII. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych.

 1. Używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 2. Wydatki związane z nabyciem, ubezpieczeniem, eksploatacją i amortyzacją samochodów - rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT.

XIX.  Najem samochodów w podróżach zagranicznych.

Skutki w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła przez polskich płatników w przypadku najmu samochodów w ramach zagranicznych podróży służbowych - zmiany od 1 stycznia 2017 roku.

XX. Pozostałe zagadnienia.

 

XXI. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 

 

 

Szkolenie - Podróże służbowe w naszej ofercie edukacyjnej jest obecne od lat.

 

 

 

  DLA KOGO? ADRESACI SZKOLENIA DELEGACJE 2017

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących jak i praktyków pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu delegacji służbowych. Adresaci szkolenia to osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych, główni księgowi, pracownicy działów kadr i księgowości, służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw, właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, pracownicy urzędów i instytucji zajmujący się rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych.
  CEL SZKOLENIA - PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2017
Zapoznanie z zasadami rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników, rozliczaniem jazd lokalnych odbywanych prywatnymi samochodami pracowników, jak również omówienie zmian dotyczących ryczałtu za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych. Omówienie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz naliczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
   METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ NA SZKOLENIU
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu wraz z prezentacją multimedialną oraz warsztatów i ćwiczeń obejmujących zagadnienia praktyczne. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości objaśniane są na przykładach
  REZULTATY SZKOLENIA - WYJAZDY SŁUŻBOWE 2017
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu, zdobędzie gruntowną i rzetelną wiedzę na temat aktualnych regulacji prawnych z zakresu podróży służbowych oraz nabędzie umiejętność ewidencji i rozliczania podróży służbowych.

 

 Szkolimy z zakresu podróży służbowych. Kursy rozliczania delegacji pracowników. Diety podczas wyjazdów służbowych. Podróż służbowa 2017. Dz. U. z 2013 r., poz. 167 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Podróże i delegacje służbowe 2017 - szkolenie w Warszawie. Prowadzi Tomasz Wojewoda. Jak rozliczać poprawnie wydatki związane z wyjazdami służbowymi?

 

 

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS 2017

Delegacje pracowników. Rozliczenia diet za wyjazd. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Samochód osobowy używany do celów prawnych oraz jak rozliczać paliwo. Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.

  SZKOLENIE - PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2017 NA FACEBOOKU

Zajęcia w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott - zobacz na Facebooku.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Proponujemy jedną z najkorzystniejszych cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda,

 • możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

   ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.


 

Cena promocyjna 390 zł/osobę.

 


Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.


NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Delegacje pracownicze i wyjazdy służbowe. Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w:


 • Centrum LIM - Hotel MARRIOTT,

lub

 • Biurowcu CENTRAL TOWER.


Szkolenie z rozliczania kosztów podróży służbowych. Diert i ryczałty. Centrum LIM, Hotel Marriott. Kurs - Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

Delegacje pracownicze 2017. Kurs zasad rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej - praktyka, dokumentowanie. Wykład dotyczący najbardziej kontrowersyjnych problemów z związanych z delegacjami i podróżami służbowymi pracowników prowadzi w Warszawie Tomasz Wojewoda.
Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Kurs - Delegacje, podróże i wyjazdy służbowe. Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

 

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu rozliczania podróży służbowych. Kurs przybliżający zasady ewidencjonowania wydatków ponoszonych w związku z odbywaniem krajowych i zagranicznych delegacji organizujemy najczęściej w Warszawie. Proponujemy zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Tomaszem Wojewodą.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu - Podróże służbowe 2017, pracownicze delegacje krajowe i zagraniczne wystawiamy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie.
Wzór wydawanego zaświadczenia.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO! 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Kurs "Podróże służbowe 2017"  był dostępny w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Karol Nowicki - karol.nowicki@polbi.pl


Kontakt z działem szkoleń. Dotyczy: Delegacje pracowników - kurs w Warszawie. Szkolenie - Rozliczenia diet za wyjazd. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Samochód osobowy używany do celów prawnych oraz jak rozliczać paliwo. Wykład prowadzony przez Tomasza Wojewodę. Zasady rozliczeń delegacji - konsekwencje podatkowe (PIT, CIT, VAT).

Uwagi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE