Koszty uzyskania przychodów 2017. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT

Opis

  TOMASZ WOJEWODA, SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN.

Szkolenie: Koszty uzyskania przychodu w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług (VAT).

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79

  CENA PROMOCYJNA

Jedna z najlepszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.


POLBI - Kursy, szkolenia i warsztaty.

 

  WYSOKO OCENIANA DOŚWIADCZONA KADRA DYDAKTYCZNA

Wszyscy nasi wykładowcy posiadają potwierdzoną, wieloletnią, bogatą i praktyczną wiedzę zawodową. Są wysoko cenionymi specjalistami.

Przeprowadzili już setki szkoleń zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne i umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy.

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.

Nasze szkolenia ukończyło już tysiące osób a nasze dyplomy ukończenia kursu cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Dotychczasowi uczestnicy naszych szkoleń biorą udział w nowych edycjach kursów, szkoleń i warsztatów oraz polecają je swoim znajomym.

 

Program

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:

 • Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne - nowe zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp.
 • Nowe zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.
 • Nowe zasady dokonywania korekt odpisów amortyzacyjnych, zmiany wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych itp.
 • Zniesienie obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie dokonania zapłaty za towary lub usługi w terminie wynikającym z ustawy.
 • Nowe zasady odliczania od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową,
 • Nowe regulacje w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.
 • Nowe zasady proporcjonalnego rozliczania podatku VAT naliczonego - odliczanie podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza), tzw. wstępny wskaźnik do odliczania podatku naliczonego (pre-współczynnik).
 • Zmiany w zakresie naliczania odsetek za zwłokę z tytułu zaległości w podatku od towarów i usług.
 • Przepisy przejściowe dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów.
 • Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2016 r.

2. Warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów np.: kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady, koszty egzekucji i postępowania sądowego - zasady rozliczeń podatkowych.

3. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną itp. - rozliczanie na gruncie podatków dochodowych.

4. Obowiązek składania PIT - 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

5. Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności - zasady rozliczeń na gruncie VAT.

6. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT - em.

7. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

8. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek tzw. „cienka kapitalizacja”, dwie metody rozliczania podatkowego w przypadku niedostatecznej kapitalizacji.

9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników - zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.

10. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

11. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i zleceniobiorców - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

12. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób nie będących pracownikami - warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników i innych osób, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

13. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych.

 • Używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Wydatki związane z nabyciem, ubezpieczeniem, eksploatacją i amortyzacją samochodów - rozliczanie na gruncie podatków dochodowych.
 • Korekty przychodów i kosztów podatkowych w przypadku korygowania VAT - u naliczonego w związku ze sprzedażą samochodów lub zmianą ich przeznaczenia.

14. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku od towarów i usług przy zakupie, najmie i leasingu samochodów oraz przy zakupie paliw do samochodów i innych wydatkach eksploatacyjnych.

15. Straty w środkach trwałych i obrotowych - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie, rozliczanie na gruncie VAT itp.

16. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów, korekty VAT - u naliczonego.

17. Wydatki na nabycie programów komputerowych - przypadki, gdy stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie na gruncie VAT.

18. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

19. Różnice kursowe - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.), kursy walut stosowane na gruncie VAT.

20. Zapłata za towar lub usługę w terminie wynikającym z ustawy, jako warunek potrącenia podatku VAT naliczonego przez nabywcę.

21. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów, zakupy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia itp.

22. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

23. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności - zasady rozliczeń podatkowych.

24. Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań - zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).

25. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i VAT.

26. Pozostałe zagadnienia.

27. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów finansowo-księgowych, doradców podatkowych, pracowników administracji, osób odpowiedzialnych za rozliczanie zobowiązań podatkowych, osób zainteresowanych prawem podatkowym z szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT.

 

 CEL SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT.

 

 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 490 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 440 zł/osobę.

CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

Informacje o wykładowcy

TOMASZ WOJEWODA

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

Trener i wykładowca znający problemy nurtujące słuchaczy.

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił ponad 60000 osób z zakresu prawa podatkowego i jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA-PRESS".

Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Publikacje książkowe:

 • „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”,
 • „Koszty w podatkach dochodowych”,
 • „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”,
 • „VAT naliczony i należny - wybrane zagadnienia”.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie.
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 

POLBI, Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.
Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA

Uwagi

 

ZAUFALI NAM / NASI KLIENCI 

REFERENCJE, REKOMENDACJE, OPINIE

 

 

POLBI - WARSZAWA. Kursy, szkolenia i warsztaty.