PIT i CIT 2017. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Opis

SZKOLENIA/KURSY - PODATKI CIT I PIT 2017.

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OSÓB FIZYCZNYCH (PDOF) I PODATKU DOCHODOWYM OSÓB PRAWNYCH (PDOP). SZKOLENIE W WARSZAWIE PROWADZI TOMASZ WOJEWODA.Możemy zorganizować to szkolenie w formie zamkniętej.

Mail: biuro@polbi.pl; tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)


Kurs PIT, CIT 2017. Podatek dochodowy osób fizycznych i prawnych - PDOF, PDOP, Warszawa. Praktycy - Praktykom.

 

  TOMASZ WOJEWODA, SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN.

Szkolenie: Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych - z uwzględnieniem najnowszych zmian wchodzących w życie w 2017 roku i nowelizacji przewidzianych na lata kolejne. Koszty uzyskania. Rozliczanie przychodów. Ceny transferowe - prowadzenia dokumentacji podatkowej. Obniżenie stawki podatku dochodowego. Objęcie udziałów (akcji) w spółce. Inwestycje. Straty. Preferencyjne zasady opodatkowania - uzasadnione przyczyny ekonomiczne. Rozliczanie kosztów w czasie.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Sala wykładowa: III piętro, nr 03.192

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.
  ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY
Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

 

  PROGRAM SZKOLENIA - PODATKI CIT, PIT 2017

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

 

I. ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

 1. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2017 roku, w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 2.  Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 15%, dla niektórych podatników.

 3. Rozszerzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, biletów lotniczych itp. od podmiotów zagranicznych.

 4. Zmiany, od 1 stycznia 2017 roku, w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi („ceny transferowe"), wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata dokonywana jest na rzecz podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową itp.

 5. Nowe zasady ustalania przychodów i kosztów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część oraz zbycia takich udziałów (akcji), zmiany w zakresie opodatkowania agio emisyjnego.

 6. Wprowadzenie warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz wymiany udziałów.

 7. Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych definicji rzeczywistego właściciela (tzw. beneficial owner) - skutki w zakresie stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo.

 8. Pozostałe zmiany.

II. RABATY, SKONTA, OPUSTY CENOWE, ZWROTY TOWARÓW, PREMIE PIENIĘŻNE

Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne - zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.

III. PODATKI DOCHODOWE 2017 - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową.

 2. Podatek od towarów i usług - zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

 3. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

 4. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.

 5. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 6. Wydatki na nabycie programów komputerowych - zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.

 7. Zaniechane inwestycje - warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.

IV. ROZLICZANIA KOSZTÓW W CZASIE

Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

V. STRATY W ŚRODKACH TRWAŁYCH I OBROTOWYCH

Straty w środkach trwałych i obrotowych - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.

VI. INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH

Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.

VII. SAMOCHÓD W FIRMIE W ŚWIETLE USTAW PODATKOWYCH

Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) - zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

VIII. UMORZENIE, PRZEDAWNIENIE, SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności - zasady rozliczeń podatkowych.

IX. ROZLICZANIE PRZYCHODÓW, MOMENT POWSTANIA

Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,

X. RÓŻNICE KURSOWE

Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).

XI. POŻYCZKI, KREDYTY, ODSETKI OD POŻYCZEK I ZOBOWIĄZAŃ

Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań - zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).

XII. UŻYCZENIA, DAROWIZNY, DOTACJE

Użyczenia, darowizny, dotacje oraz nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych.

XIII. OBOWIĄZKI FIRMY JAKO PŁATNIKA PODATKÓW DOCHODOWYCH W 2017 ROKU

 1. Obowiązek składania deklaracji PIT-8C. Omówienie przypadków, w których firmy nie muszą składać informacji w postaci deklaracji PIT-8C.

 2. Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło - zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

 3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

XIV. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA - PIT, CIT 2017

Pozostałe zagadnienia związane podatkami dochodowymi w 2017 roku.

XV. PANEL DYSKUSYJNY - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Okazja do wymiany spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.


 

 


 ADRESACI SZKOLENIA PIT, CIT 2017 - DLA KOGO?

Adresatami szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych są pracownicy działów finansowo-księgowych, doradcy podatkowi, pracownicy administracji, osoby odpowiedzialne za rozliczanie zobowiązań podatkowych, osoby zainteresowane prawem podatkowym z szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 CEL SZKOLENIA - PODATKI DOCHODOWE 2017

Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych (CIT/PDOP) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT/PDOF).

Przekazanie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatków PDOF/PIT i PDOP/CIT oraz zasad prawidłowego prowadzenia rozliczań z Urzędem Skarbowym z tytułu tych podatków w 2017 roku.

Udzielenie odpowiedzi na pytania związane z codziennymi problemami spotykanymi w pracy zawodowej księgowych i przedsiębiorców prowadzących własne firmy odnośnie kwalifikowania kosztów uzyskania przychodów, stosowania stawek podatkowych, ustalaniu właściwej wielkości przychodu, uwzględniania zwolnień podatkowych, rozliczania kosztów w czasie, określania momentu powstania przychodu czy prowadzenia właściwej dokumentacji księgowo-finansowej.

 

 


 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Szkolenie w Warszawie. Kurs - PIT, CIT 2017.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie - Podatek dochodowy osób fizycznych i prawnych. Praktycy - Praktykom.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   

 

CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ

 

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 390 zł/osobę.

 

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Szkolenie w Warszawie. PIT, CIT 2017. Dofinanswanie szkoleń.

Informacje o wykładowcy

TOMASZ WOJEWODA

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

Trener i wykładowca. Przeprowadził ponad 3000 wykładów z zakresu podatków. Posiada umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. 

Przeszkolił ponad 60 000 osób i jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego. Autor licznych publikacji książkowych.

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00. 

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 

Szkolenie PIT (PDOF) i CIT (PDOP) 2017. Prowadzimy zajęcia w samym centrum Warszawy. Centrum LIM, Hotel Marriott. Kursy dla rozliczających podatki dochodowe.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Szkolenie PIT, CIT 2016/2017. Podatek dochodowy osób fizycznych i prawnych - PDOF, PDOP, Warszawa.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznyc i prawnych w 2017 roku. Kurs przybliżający zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów towarzyszących rozliczeniom PIT i CIT 2017. Proponujemy zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Tomaszem Wojewodą.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek.
 • Fakturę wystawiamy w dniu szkolenia.
 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 

Szkolenie - Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2017 roku.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA

Uwagi

 ZAUFALI NAM / NASI KLIENCI 

REFERENCJE, REKOMENDACJE, OPINIE

 

  POLBI - Kursy, szkolenia i warsztaty. PIT, CIT, PDOF, PDOP 2017.

 


 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

 

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Szkolenie "PIT i CIT 2017" było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych -  PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.