Okno na świat

Opis

  PROJEKT "OKNO NA ŚWIAT" - DZIAŁANIE 4.2 POWERProjekt "Okno na świat" jest realizowany w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Programy mobilności ponadnarodowej. Liderem projektu jest firma POLBI. Partnerem zagranicznym jest uznana na rynku brytyjskim firma TBG Learning. Partnerami krajowymi są Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim i warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy „WAKAT".

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu mińskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez program mobilności ponadnarodowej, ukierunkowany na aktywizację zawodową.

Przewiduje się objęcie projektem 60 osób bezrobotnych, w tym 30 długotrwale bezrobotnych i 2 niepełnosprawnych.

  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH I BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość projektu to 1.994.418,36 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.934.585,82 zł.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY OSOBY:

  • w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu);
  • zamieszkujące na terenie powiatu mińskiego oraz warszawskiego;
  • zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;
  • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub studia wyższe w trybie dziennym);
  • nieszkolące się (tj. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni);
  • znające w stopniu co najmniej podstawowym język angielski.

Program

1. REKRUTACJA.

Na poziomie rekrutacji sprawdzane będą:

  • kryteria kwalifikujące;

  • motywy uczestnictwa w projekcie, świadomość celu wyjazdu zagranicznego, zakres zadań do zrealizowania u zagranicznego pracodawcy;

  • ryzyka wykluczające pełne zrealizowanie programu mobilności ponadnarodowej.

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne.

2. PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ.

W programie przewidziano zajęcia integracyjne oraz zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego. Uczestnicy odbędą też 120 godzinne zajęcia językowe. Na tym etapie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, catering i stypendium szkoleniowe.

3. POBYT W WIELKIEJ BRYTANII.

Podczas co najmniej 60-dniowego pobytu w miejscowości Birmingham (środkowa Anglia) uczestnicy odbędą  40-dniową praktyki u pracodawców brytyjskich w celu zdobycia  lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Przewidziano też 60-godzinne zajęcia językowe. W programie pobytu przewidziane są co najmniej 3 imprezy kulturalno-oświatowe, w tym jedna wycieczka. Uczestnicy będą mieli  pokryte koszty dojazdu do i z Anglii, zakwaterowanie oraz koszty podróży miejscowych. Będą też otrzymywać środki na własne wydatki oraz na wyżywienie.

4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PO POWROCIE DO KRAJU.

Po powrocie do kraju ustalony zostanie indywidualnie dalszy sposób wsparcia. Przewidziano możliwość sfinansowania dodatkowego szkolenia uczestnika w zależności od potrzeb. Partnerzy projektu Powiatowy Urząd Pracy oraz warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy WAKAT będą pomagały uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia.

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 1 marca 2016 r.
Zakończenie 28 lutego 2018 r.
Działanie 4.2 POWER - Programy mobilności ponadnarodowej.

Informacje organizacyjne

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie należy dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres: andrzej@polbi.pl
Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy (Word)
Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy (PDF)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2018 roku.

Będzie nim objętych 60 osób, podzielonych na 5 grup.

Rekrutacja grupy I odbędzie się w marcu 2016. Planowany wyjazd to kwiecień 2016.

Rekrutacja grupy II odbędzie się w sierpniu 2016. Planowany wyjazd to październik 2016.

Rekrutacja grupy III odbędzie się w listopadzie 2016. Planowany wyjazd to styczeń 2017.

Rekrutacja grupy IV odbędzie się w styczniu 2017. Planowany wyjazd to maj 2017.

 Rekrutacja grupy V odbędzie się w czerwcu 2017. Planowany wyjazd to październik 2017.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie „OKNO NA ŚWIAT”.

Do pobrania: HARMONOGRAM WSPARCIA.

POLBI - Szkolenia dofinansowane ze środków UE.

Uwagi

ZAPYTANIA OFERTOWE / KONKURS OFERT

Zapytanie ofertowe Nr 1/2016

Dotyczy: Kurs języka angielskiego (120 godzinny kurs języka angielskiego dla 4 grup 12-osobowych).

Rozstrzygniecie konkursowe Nr 1/2016

Dotyczy: Kurs języka angielskiego (120 godzinny kurs języka angielskiego dla 4 grup 12-osobowych).

Konkurs ofert - Wybrana oferta.