Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Opis

 
  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 7 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Działalność pożytku publicznego i wolontariat. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Realizacja zadań publicznych i sprawozdania.

  PAWEŁ JAŚKIEWICZ - PRAWNIK, PRAKTYK
Szkolenie prowadzi Paweł Jaśkiewicz - praktyk z ogromnym doświadczeniem, prawdopodobnie odpowie na każde pytanie dotyczące tematyki pożytku publicznego i zamówień publicznych.
Wykładowca bardzo wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.
  SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY
Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.
  CEL SZKOLENIA
Zapoznanie słuchaczy ze zmianami w prawie jakie zachodzą w roku 2016, które bezpośrednio dotyczą zagadnień współpracy z „trzecim sektorem".

Ułatwienie organizacji konkursów, zlecania zadań w trybie uproszczonym oraz usprawnienie rozliczania i kontroli powierzonych lub wspartych zadań.

  ADRESACI SZKOLENIA
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi (osoby z działów merytorycznych, służb księgowych oraz kontroli wewnętrznej).

Program

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

I. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

(Stan prawny na 1 stycznia 2016 roku.)

Nowe regulacje dotyczące:

 • jawności działania organizacji pozarządowych,
 • kształtu sfery zadań publicznych (w tym szczególnie problemu rewitalizacji),
 • zawartości programów współpracy,
 • działalności odpłatnej organizacji,
 • regrantingu,
 • zakresu kontroli realizowanego zadania,
 • uprawnień organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia uproszczonej ewidencji kosztów,
 • zlecania zadań podmiotom nie będącym stroną umowy,
 • rad działalności pożytku publicznego.

II. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO USTAWY

(Znajdują się w końcowej fazie konsultacji.)

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 • Wzór oferty realizacji zadań oraz oferty wspólnej.
 • Wzór oferty realizacji zadań oraz oferty wspólnej odnoszące się do regrantingu.
 • Ramowy wzór umowy na realizację zadania oraz na realizację zadania na podstawie oferty wspólnej.
 • Ramowy wzór umowy na realizację zadania oraz na realizację zadania na podstawie oferty wspólnej odnoszące się do regrantingu.
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania.
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania odnoszący się do regrantingu.

Zawarte w projekcie rozporządzenia rozwiązania regulują w sposób odmienny od dotychczasowego oraz wprowadzają zupełnie nowe przepisy dotyczące:

 • kształtu harmonogramu (rocznego i wieloletniego) realizacji zadania,
 • kalkulacji kosztów w tym zawarcia w koszcie ogólnym kosztów rzeczowych (wraz ze sposobem ich szacowania),
 • informacje o zakładanych rezultatach w tym o planowanym poziomie ich osiągnięcia i sposobie monitorowania,
 • analizy ryzyka w tym jego opisu i proponowanych sposobach minimalizacji jego wystąpienia,
 • wprowadzenia pojęcia „termin poniesienia wydatków „ obok dotychczasowego „terminu realizacji zadania",
 • sprecyzowania pojęcia „koszt całkowity" w odniesieniu do zadań realizowanych w cyklu wieloletnim,
 • wprowadzenia zaleceń co do wysokości wydatków ponoszonych na realizację zadania finansowanych ze środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł (poza wpłatami adresatów, wkładu osobowego i rzeczowego) w relacji do wysokości wydatkowanej dotacji,
 • instytucji odstąpienia od umowy.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i wzorów sprawozdań odnoszących się do procedury uproszczonej (tak zwanych małych grantów).

 • Zakres przedmiotowy oferty.
 • Kształt sprawozdania.

Ponadto w trakcie seminarium omówione zostaną zmiany przepisów bezpośrednio związanych z problematyka współpracy z organizacjami pozarządowymi – w tym zlecania im zadań lub zakupu usług.

III. ZMIANA USTAWY O STOWARZYSZENIACH

Wchodzi w życie 20 maja 2016 roku - zwiększając uprawnienia stowarzyszeń zwykłych, które będą mogły na równych prawach z dotychczasowymi organizacjami pozarządowymi ubiegać się o zlecenie realizacji zadań i otrzymywać na ten cel dotacje.

IV. USTAWA O SPORCIE - MOŻLIWOŚĆ DOTOWANIA KLUBÓW SPORTOWYCH.

V. NOWELIZACJA USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z Dyrektywą Nr 24 UE powinna wejść w życie 18 kwietnia 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)


 

 

 

 

 

 

 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU Z KFS

  Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.

 

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Promocje, oferty specjalne

CENA 320 ZŁ ZA OSOBĘ,

Informacje o wykładowcy

PAWEŁ JAŚKIEWICZ

Prawnik. Wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO. Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Ekspert z zakresu problematyki współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi.

Autor wielu publikacji m. in. "Pożytek publiczny i wolontariat". Wieloletnie doświadczenie trenerskie, ceniony przez uczestników szkoleń.  

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
POLBI, Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott.
DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie obejmuje 7 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Numer konta: ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA