Prawo zamówień publicznych - praktyczne stosowanie nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych po wejściu w życie nowej ustawy.

Opis

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 7 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Zamówienia publiczne. Korekty zasad udzielania zamówień publicznych. Ogłaszanie postępowań. Podział przedmiotu zamówienia. Zamówienia uzupełniające. Prawo opcji. Kryteria wyboru oferty. Rażąco niska cena. Odstąpienie od stosowania ustawy. Procedury postępowania.

  PAWEŁ JAŚKIEWICZ - PRAWNIK, PRAKTYK
Szkolenie prowadzi Paweł Jaśkiewicz - praktyk z ogromnym doświadczeniem, prawdopodobnie odpowie na każde pytanie dotyczące tematyki pożytku publicznego i zamówień publicznych.
Wykładowca bardzo wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.
  SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY
Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.
  CEL SZKOLENIA

Zapoznanie słuchaczy z regulacjami zawartymi w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych implementującej po 18 kwietnia 2016 roku postanowienia Dyrektywy Nr 24 UE.

  ADRESACI SZKOLENIA
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się zamówieniami publicznymi.
 

Program

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Znaczenie nowych pojęć zawartych w „słowniczku" ustawy.
 2. Nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy.
 3. Korekty zasad udzielania zamówień publicznych - znaczenie dla zamawiającego i wykonawców.
 4. Pomocnicze działania zakupowe - dopuszczalny zakres.
 5. Zmiany w sposobie opisu przedmiotu zamówieni.
 6. Formy komunikowania się z wykonawcami.
 7. Problematyka szacowania wartości zamówienia w sytuacji stosowania partnerstwa innowacyjnego lub wznowienia zamówienia publicznego. Wartość zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo.
 8. Dopuszczalność podziału przedmiotu zamówienia. Zamówienia uzupełniające. Prawo opcji.
 9. Zmiany w zakresie ogłaszania postępowań.
 10. Korekty funkcjonowania komisji przetargowych. Zespół nadzorujący realizację zamówienia.
 11. Nowe zasady kwalifikacji podmiotów do postępowania, ocena zdolności ekonomicznych i finansowych, ocena zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy.
 12. Nowe podejście do instytucji wykluczenia wykonawcy. Przesłanki fakultatywne i obligatoryjne - przesłanki odstąpienia od czynności wykluczenia wykonawcy.
 13. Zmiany w zakresie dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców.
 14. Jednolity europejski dokument zamówienia publicznego - znaczenie dla zamawiającego i wykonawców.
 15. Poleganie na zdolności „ podmiotów trzecich" - nowe zasady.
 16. Korekta podejścia do stosowania kryteriów wyboru oferty. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. Kryterium kosztu. Kryteria poza cenowe. Kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy - okoliczności dopuszczalności stosowania.
 17. Korekta okoliczności wskazujących na konieczność odrzucenia oferty.
 18. Rażąco niska cena - korekta dotychczasowych procedur postępowania.
 19. Nowe tryby udzielania zamówień publicznych. Znaczenie dla zamówień o niewielkiej wartości i zamówień udzielanych dotychczas w trybie zapytania o cenę i w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 20. Zasady udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Udzielanie zamówień o wartości poniżej progu zezwalającego na odstąpienie od stosowania ustawy. Wzór regulaminu postępowania.
 21. Procedury związane z zamówieniami na usługi społeczne.
 22. Ustawowe korekty przesłanek pozwalających na zmianę zawartej umowy.
 23. Przepisy przejściowe.
 24. Zmiany ustawy o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 

 

 

 

 

 

 

 

 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)


 

 

 

 

 

 

 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU Z KFS

  Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.


Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Promocje, oferty specjalne

Informacje o wykładowcy

PAWEŁ JAŚKIEWICZ

Prawnik. Wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO. Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Ekspert z zakresu problematyki współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi.

Autor wielu publikacji m. in. "Pożytek publiczny i wolontariat". Wieloletnie doświadczenie trenerskie, ceniony przez uczestników szkoleń.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Szkolenie obejmuje 7 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Numer konta: ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
DO POBRANIA