Ochrona danych osobowych - Nowe procedury i zadania. Stan aktualny, zmiany od 2018 r.

Opis

SZKOLENIE - OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 2017/2018. NOWE OBOWIĄZKI ABI, SPRAWOZDANIA PLANOWE. KURS W WARSZAWIE - RYSZARD ANDRUSZCZAKSZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

Polecamy szkolenie z zakresu nowych procedur i zadań w 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych i obowiązków ABI.


 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - NOWE REGULACJE PRAWNE

W najbliższym czasie wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione - nowe zadania dla kierownika jednostki

 • więcej zadań dla administratora,

 • jeden inspektor dla kilku jednostek,

 • nowe uprawnienia GIODO w zakresie nakładania kar finansowych,

 • nowe definicje,

 • nowe zadania Inspektora ochrony danych osobowych,

 • nowe elementy dokumentacji przetwarzania danych osobowych,

 • nowa zasada - zgłaszanie incydentów do GIODO.

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Ochrona danych osobowych w 2017 roku oraz zmiany planowane na 2018 rok. Przetwarzanie danych osobowych 2017/2018. Rejestr zbiorów danych osobowych. Polityka bezpieczeństwa. Wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole). Kontrole prowadzone przez GIODO.

  RYSZARD ANDRUSZCZAK, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Szkolenie poprowadzi Ryszard Andruszczak - wykładowca - praktyk. Zna problematykę danych osobowych z własnej pracy a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące danych osobowych i informacji niejawnych.
Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń.

  SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

  ADRESACI SZKOLENIA

Administracja samorządowa, Ośrodki Pomocy Społecznej, samorządowe jednostki organizacyjne, placówki oświatowe, służba zdrowia. Administratorzy danych osobowych, wykonujący obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w jednostce lub kandydaci do pełnienia tej funkcji.

Program

NOWE PROCEDURY I ZADANIA W 2017 ROKU W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. NOWE WAŻNE ZADANIA DO REALIZACJI. ZMIANY W 2018 ROKU.

 

 PROGRAM SZKOLENIA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 2018 rok - nowe ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 2. Obowiązek wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych.

 3. Definicje ustawowe, zakres zmian i nowych zadań w 2018 roku.

 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 5. Zakres zadań do wykonania w 2017 roku w ramach obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie przetwarzania danych osobowych.

 7. Zakres zmian w przepisach.

 8. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych.

 9. Nowe zadanie - prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

 10. Nowe zadanie - obowiązek zgłoszenia powołania lub zmiany na stanowisku osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.

 11. Nowe uprawnienia GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla GIODO.

 12. Rodzaje dokumentów i instrukcji obowiązującej w jednostce.

 13. Odpowiedzialność karna za brak dokumentacji i procedur a także za naruszenie przepisów ustawy.

 14. Komu i kiedy należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 15. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 16. Nowe procedury - uszczegółowienie zakresu obowiązków dla administratora bezpieczeństwa informacji.

 17. Nowe zadanie - prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

 18. Nowe warunki, jakie powinien spełniać administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) lub kandydat do pełnienia tej funkcji.

 19. Czy można powołać zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

 20. Zasady przetwarzania danych osobowych tzw. szczególnie chronionych.

 21. Akta osobowe pracowników - zasady przetwarzania.

 22. Zasady udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

 23. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych - administrator danych osobowych (ADO) zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do należytego wykonywania przez niego zadań.

 24. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych (ADO) w przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

 25. Zgłaszanie zbiorów do Krajowego Rejestru - krok po kroku.

 26. Rodzaje zbiorów, które należy brać pod uwagę w przypadku ich zgłaszania do GIODO.

 27. Nowy rodzaj zbiorów zwolniony z obowiązku rejestracji do GIODO.

 28. Nowy rejestr w GIODO - ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji.

 29. Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie danych osobowych - definicje i procedury.

 30. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej.

 31. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz procedury w przypadku wyłączenia z jawności danych osobowych zawartych w dokumentacji.

 32. Przykłady orzecznictwa i dobre praktyki.

 33. Nowe zadanie - wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole) prowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub Administratora Danych Osobowych (ADO).

 34. Kto i jak często powinien przygotowywać w jednostce sprawozdanie w ramach sprawdzenia planowego.

 35. Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

UWAGA!


Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego  wdrożenia wzory wszystkich niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji zmienionych w 2015 r. przepisów ustawy  o ochronie danych osobowych.


 

  CEL SZKOLENIA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Znowelizowana  ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora Danych Osobowych (ADO) obowiązek wprowadzenia nowych procedur i dokumentacji, które mają  na celu właściwą realizację ustawowych obowiązków.

W  trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zadania do wykonania w 2017 roku i sposób ich realizacji w tym sposób:

 • przeprowadzenia  obowiązkowego sprawdzenia planowego - w 2016 roku minął termin pierwszego sprawdzenia,

 • prowadzenia sprawdzeń doraźnych oraz dla potrzeb GIODO,

 • opracowania przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji  (ABI) sprawozdania dla potrzeb kierownika jednostki (Administratora Danych Osobowych - ADO),

 • wdrożenia i upublicznienia rejestru zbiorów.

Ponadto zostaną przedstawione  dotychczasowe zasady realizacji zadań  a także zmiany w przepisach i nowe wzory dokumentów  związanych ze zmianami w przepisach i nowymi procedurami.

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2017
 
Szkolenie, kurs - Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 2017/2018. Nowe obowiązki ABI, ADO i GIODO, sprawozdania planowe. Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapewnij swoim pracownikom aktualną wiedzę a od nowych pracowników oczekuj umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
 
 JEDNA Z LEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU
Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:
 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę i doświadczenie wykładowcy: Ryszard Andruszczak,

 • praktyczny charakter warsztatów komputerowych,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

   ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 

 

 Szkolimy z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych. Obowiązki ABI i ADO.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę.

 

CENA PROMOCYJNA 300 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

RYSZARD ANDRUSZCZAK

Wieloletni  praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia.

Doradca i wykładowca POLBI od ponad 10 lat, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 

Kursy i szkolenia dla administracji. Ochrona danych osobowych.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

 

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Proponujemy zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Ryszardem Andruszczakiem.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA / CERTYFIKAT


Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie. Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu – Ochrona danych osobowych. Nowe procedury i zadania. Aktualny stan prawny – 2017. Planowane zmiany na 2018 rok. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Wzór wydawanego zaświadczenia.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.
51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Joanna Ajdys - szkolenia@polbi.pl

Uwagi

 

Szkolenie - Ochrona danych osobowych 2017/2018. Nowe zadania w naszej ofercie edukacyjnej dla pracowników administracji rządowej i samorządowej.

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ