Akademia Kadrowa. Szkolenie dla pracowników działów kadr i płac.

Opis

AKADEMIA KADR. SZKOLENIE KADRY I PŁACE. CERTYFIKAT ZAWODOWY, KURS WEEKENDOWY W WARSZAWIE W SOBOTY I NIEDZIELE, 6 SPOTKAŃ, 44 GODZINY WYKŁADOWESZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

 Akademia kadr 2017. Kursy i szkolenia dla pracowników działów kadr i płac. Szkolenie dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi Kurs ma na celu podniesienie umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, prowadzą akta osobowe, są odpowiedzialne za rozliczanie czasu pracy, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie. Zajęcia dla odpowiedzialnych za ewidencję nieobecności pracowników w pracy, zwalniających pracowników i przygotowujących świadectwa pracy. Aktualności Kadrowe.

 

  CERTYFIKOWANY KURS WEEKENDOWY - AKADEMIA KADROWA

Kurs kadrowy przygotowujący do pracy w działach kadrowych.

Egzamin certyfikujący uprawnia do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego z kodem:

Specjalista do spraw kadr

(kod zawodu: 242307)

  BOGATY PROGRAM KURSU - STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

Program kursu Akademia Kadr realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Zajęcia obejmują 44 godziny wykładowe.

Edycja weekendowa. Zapraszamy na zajęcia prowadzone w soboty i niedziele w godzinach 9:00-16:00.

Szkolenie kompleksowo przygotowuje uczestników do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej.

  ATUTY PROGRAMU - CO WYRÓŻNIA TEN KURS?

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę - praktyczne przykłady.

 • Najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Nowy wzór świadectwa pracy i zasady wydawania.

 • Wydłużone terminy składania pozwów do sądów pracy.
 • Najnowsze przepisy dotyczące tworzenia regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.

 • Czas pracy, systemy czasu pracy - studium przypadku.
 • Ewidencja czasu pracy w przypadku umów cywilnoprawnych, wymogi prawne związane z minimalną stawką wynagrodzenia.

 • Zatrudnianie cudzoziemców w aspekcie kadrowym.
 • Stale aktualizowany program kursu, prezentacja najnowszych zmian przepisów i planowanych zmian.


Program

 

WEEKENDOWA AKADEMIA KADROWA 2017


44 GODZINY WYKŁADOWE, CERTYFIKAT ZAWODOWY

 

1. Podstawowe zasady prawa pracy
 • Definicja pracownika i pracodawcy

 • Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania

 • Zakaz dyskryminacji

2. Zatrudnienie pracownika

 • Powstanie stosunku pracy - elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści umowy o pracę

 • Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru

 • Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych - umowy zlecenia i umowy dzieło

 • Rodzaje umów o pracę

 • Studium przypadku

 • Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy o pracę

 • Treść kwestionariusza osobowego

3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

 • Akta osobowe pracownika - zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych

 • Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę

 • Studium przypadku

 • Założenie akt osobowych - teczka osobowa pracownika

4. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika

 • Szkolenie BHP

 • Badania profilaktyczne

 • Informacja o zasadach wykonywania pracy

 • Studium przypadku

 • Karta BHP

5. Czas pracy

 • Definicja czasu pracy i normy czasu pracy

 • Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa

6. System czasu pracy

 • Systemy czasu pracy

 • Studium przypadku

 • Przykład miesięcznej karty pracy pracownika

 • Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy

 • Studium przypadku

 • Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy

7. Szczególne uwarunkowania czasu pracy

 • Praca w porze nocnej

 • Praca w dni ustawowo wolne od pracy

 • Praca w godzinach nadliczbowych

 • Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy

 • Czas pracy pracowników zarządzających

 • Dyżur pracowniczy

 • Studium przypadku

 • Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym

 • Sporządzenie grafika pracy pracownika zatrudnionego w rozkładzie zmianowym

 • Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

8. Nieobecności w pracy

 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

 • Okresy niewykonywania pracy - zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia

 • Studium przypadku

 • Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy

9. Urlopy pracownicze

 • Definicja urlopu

 • Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

 • Plan urlopów

 • Studium przypadku

 • Wniosek urlop - karta urlopowa

 • Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu

 • Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu

10. Urlopy pracownicze - odrębne przepisy

 • Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu

 • Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami

 • Przedawnienie się prawa do urlopu

11. Zasady zatrudniania cudzoziemców

 • Definicja cudzoziemca a dostęp do polskiego rynku pracy:

- obywatele Unii Europejskiej,

- cudzoziemcy na stałe przebywający na terenie RP,

- Karta Polaka,

- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 • Warunki dostępu do polskiego rynku pracy:

- dokument podróży,

- wiza.

 •  Zezwolenie na pracę:

- procedura wydawania zezwolenia,

- odmowa wydania lub uchylenie zezwolenia na pracę,

- wygaśnięcie zezwolenia na pracę.

 • Świadczenie pracy przez cudzoziemca:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej,

- szczególne rodzaje prac wykonywanych przez cudzoziemców.

 •  Kontrola legalności zatrudnienia:

- nielegalne zatrudnienie – definicja,

- podmioty uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia,

- konsekwencje nielegalnego zatrudnienia dla cudzoziemca i dla zatrudniającego.

12. Wynagrodzenie za pracę

 • Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne wynagrodzenie godziwe

 • Prawo do wynagrodzenia

 • Formy wynagradzania

 • Stałe składniki wynagrodzenia

 • Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia

 • Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania

 • Studium przypadku

 • Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania

 • Wprowadzanie zmian do regulaminu

13. Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy

 • Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania

 • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

 • Zasady współodpowiedzialności

 • Studium przypadku

 • Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej pracownika

14. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń

 • Zbieg potrąceń

 • Egzekucja komornicza z wynagrodzenia pracownika

 • Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania

 • Studium przypadku

 • Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem

 • Wzór umowy o zakazie konkurencji

15. Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze

 • Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania

 • Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie

 • Okres przedawnienia

 • Studium przypadku:

 • Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej

 • Zażalenie pracownika na zastosowaną karę

16. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

 • Ochrona stosunku pracy

 • Prace wzbronione

 • Urlop macierzyński

 • Dodatkowy urlop macierzyński

 • Urlop ojcowski

 • Urlop wychowawczy

 • Uprawnienia pracownika (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica

 • Zasiłek opiekuńczy

 • Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich

 • Wysokości świadczeń

 • Studium przypadku

 • Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem

17. Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe

 • Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego

 • Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy

 • Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania

 • Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 KP.

 • Ustanie stosunku pracy

 • Wygaśniecie stosunku pracy

 • Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana

 • okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania

 • Studium przypadku

 • Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron

 • Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia

 • Treść świadectwa pracy

18. Związki Zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę

 • Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę

 • Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

19. Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

 • Społeczna  Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień

 • Państwowa Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień

 • Sądy Pracy

 • Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego

 • Odszkodowania

 • Studium przypadku

 • Dziennik S.I.P.

 • Pozew do Sądu Pracy

 

 

 

 

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia odbywają w Warszawie w Alejach Jerozolimskie. Sale wykładowe zlokalizowane są w pobliżu Dworca Centralnego. Dogodny dojazd - komunikacja miejska, metro, SKM, kolej.

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

"Weekendowa Akademia Kadrowa 2017" (Kurs kadrowy) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na krótkie szkolenia w zakresie zagadnień kadrowych.
"Akademia Kadrowa" stanowi samodzielny element naszego topowego produktu jakim jest "Kurs kadrowo-płacowy", który organizowany jest nieprzerwanie od ponad 20 lat. Został opracowany w 1995 roku jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku i  cieszy się niesłabnącą popularnością od samego początku wprowadzenia go do naszej oferty szkoleniowej.
Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom. Nasze kursy ukończyło już tysiące osób a nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

  KORZYSTNA CENA KURSU - 750 ZŁ/OSOBĘ

Najkorzystniejsza cena szkolenia na rynku za kursu z tak bogatym programem. Bezpłatny certyfikat zawodowy.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

 

 

Szkolimy w obszarze spraw kadrowo-płacowych. Akademia Specjalistów - Szkoleniowe Centrum Dystrybucji Umiejętności – Kursy Zawodowe. Pomagamy wdrażać nowe przepisy. Warto wiedzieć więcej! Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego dla pracujących. Łatwe nabywanie wiedzy. Transfer wiedzy. Uczymy i pozwalamy zrozumieć prawo. Inwestycja w kadry - to się naprawdę opłaca.

  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Szkolenia wewnętrzne, dedykowane, zamknięte kadry i płace. Akademia kadr. Szkolenie dla pracowników działów kadr i płac. Certyfikat zawodowy Specjalista do spraw kadr - (kod zawodu: 242307). Aktualna i kompleksowa wiedza z zakresu spraw kadrowo-płacowych.

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

990 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

850 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.


 

CENA PROMOCYJNA 750 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu, certyfikat zawodowy po zdanym egzaminie wewnętrznym.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie brutto.

Promocje, oferty specjalne

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 

Weekendowa Akademia Kadrowa. Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Informacje o wykładowcy

DOŚWIADCZONA KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs kadrowo-płacowy prowadzi Jarosław Przepiórkowski.

Stały wykładowca na kursie kadrowo - płacowym, który współpracuje z nami od ponad 20 lat!

Posiada bardzo bogatą wiedzę zawodową oraz, co równie ważne, duże doświadczenie dydaktyczne.

Opinie o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre - innych nie ma. 

 

DLA KOGO - ADRESACI SZKOLENIA

Kurs skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

Polecamy go również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.

 

CEL SZKOLENIA

Kurs przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowisku:

Specjalisty do spraw kadr

jak również przeznaczony jest dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników i spraw kadrowych.

 

Kurs kadrowy. Warszawa. Akademia Kadrowa. Intensywne i kompleksowe szkolenie - Akademia kadr 2017. Zajęcia w weekendy maja i czerwca 2017 roku.

 

ILOŚĆ GODZIN

Intensywne i kompleksowe szkolenie w weekendy. Kurs obejmuje 44 godziny wykładowe. 6 dni szkoleniowych w 3 weekendy.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00.
Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

GRAFIK SPOTKAŃ - ZAJĘCIA WEEKENDOWE

Do uzgodnienia.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kurs prowadzony jest "od podstaw" z naciskiem na zagadnienia praktyczne.

Część zajęć jest prowadzona metodą "case study".


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt "Akty prawne" zawierający drukowane najważniejsze akty prawne
 • skrypty autorskie na zajęcia praktyczne.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 99, VI piętro, Sala wykładowa Nr 1.

  Intensywne i kompleksowe szkolenie w weekendy - Akademia kadr. Kurs dla pracowników działów kadr i płac odbywający się w Warszawie w weekendy maja i czerwca 2017 roku. Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM WARSZAWY

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

 

Akademia kadr 2017. Kursy i szkolenia dla pracowników działów kadr i płac. Warszawa. Szkolenie skierowanych do osób zajmujących się sprawami kadrowymi w firmie, przedsiębiorstwie, urzędzie czy instytucji. Sale wykładowe w samym centrum stolicy - dogodny dojazd na zajęcia.Sala wykładowa Nr 1 - Al. Jerozolimskie 99, VI piętro.

 

Szkolenie- Akademia kadr 2017. Intensywne, kompleksowe zajęcia w Warszawie. Kurs dla pracowników działów kadrowo-płacowych prowadzony w weekendy maja i czerwca 2017 roku. Zdobądź umiejętności związane z prowadzeniem spraw kadrowych. Sala wykładowa Nr 1 - Al. Jerozolimskie 99, VI piętro.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

CERTYFIKAT ZAWODOWY - WZORY

 

Specjalistyczny, rozbudowany i kompletny kurs dla specjalistów ds. wynagrodzeń i płac oraz specjalistów ds. kadr. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia zdobycie kwalifikacji zawodowych, które powinien posiadać każdy Specjalista do spraw kadr [Kod zawodu: 242307] i Specjalista do spraw wynagrodzeń i płac [Kod zawodu: 242310]. Akademia Kadr 2017. Omówienie poszczególnych zmian w świadectwie pracy oraz pełna instrukcja jak poprawnie wypełnić nowy wzór dokumentu.

Wzór certyfikatu zawodowego - strona nr 1.

 

Certyfikat zawodowy po pisemnym zaliczeniu egzaminu określa poziom przygotowania do wykonywania zadań zawodowych stawianych przez pracodawców przyszłym pracownikom zatrudnianym w działach kadr lub płac.

Wzór certyfikatu zawodowego - strona nr 1.

 

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym przedłożeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego:

 • Specjalista ds. kadr (kod: 242307).

Koszt egzaminu zawarty w cenie! 

Klasyfikacja zawodów i specjalności - od 1 stycznia 2015 r.

 

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń.

Do prowadzenia dokumentacji wydanych zaświadczeń zobowiązują przepisy § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

DOGODNE FORMY ZAPISÓW 

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać:

 • Wypełniając zgłoszenie elektroniczne (on-line) dostępne u góry na tej stronie.

 • Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy:

- Formularz zgłoszeniowy (Word),

- Formularz zgłoszeniowy (PDF).

 • Zgłosić swój udział telefoniczne: 22 629 13 88

 • Przesyłając zgłoszenie faksem: 22 699 59 15

 • Przekazać zgłoszenie mailowo: biuro@polbi.pl

 

DO POBRANIA


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Kurs - Akademia Kadr 2017 realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Zajęcia obejmują 44 godziny wykładowe. Edycja weekendowa. Zapraszamy na zajęcia prowadzone w soboty i niedziele. W programie m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę - praktyczne przykłady; najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; nowy wzór świadectwa pracy i zasady wydawania.


KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl 

beata@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

Akademia Kadr 2017. Certyfikowany kurs - Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 242307).

Uwagi

POLECAMY BEZPŁATNE KALKULATORY

 

 

Kurs: Akademia kadrowa. Szkolenie: Akademia kadr 2017. Intensywny warsztat - Akademia kadrowca. Kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Praktyczny kurs Kadr i Płac. Szkolenia dla kadrowych. Specjalista do spraw kadr i płac. Certyfikat zawodowy. Kadry i płace - Warszawa.

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - BUR

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenie "Akademia Kadr 2017" było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP. 

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.