Akademia Płacowa. Szkolenie dla pracowników działów kadr i płac.

Opis

SZKOLENIE KADRY I PŁACE W WARSZAWIE

WAKACYJNA AKADEMIA PŁACOWA

 

  CERTYFIKOWANY KURS  WAKACYJNY - AKADEMIA PŁACOWA

"Wakacyjna Akademia Płacowa" (Kurs płacowy) przygotowuje uczestników szkolenia do pracy w działach kadrowych i działach płacowych.

Egzamin certyfikujący uprawnia do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego z kodem:

Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)
  BOGATY PROGRAM KURSU - STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

Program szkolenia realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Obejmuje 80 godzin wykładowych. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia kompleksowo przygotowują uczestników do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej.

  WYSOKO OCENIANA DOŚWIADCZONA KADRA DYDAKTYCZNA

Wszyscy wykładowcy współpracują z nami ponad 20 lat!

Posiadają wieloletnią, bogatą i praktyczną wiedzę zawodową. Przeprowadzili już setki szkoleń zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne.

Opinie uczestników kursów o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre - innych nie ma.

  RENOMA NA RYNKU - TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
"Wakacyjna Akademia Płacowa" (Kurs płacowy) jest wakacyjną odpowiedzią na zapotrzebowanie na krótkie szkolenia w zakresie zagadnień płacowych.
"Wakacyjna Akademia Płacowa" stanowi samodzielny element naszego topowego produktu jakim jest "Kurs kadrowo-płacowy", który organizowany jest nieprzerwanie od 20 lat. Został on opracowany już w 1995 roku jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku i  cieszy się niesłabnącą popularnością od samego początku wprowadzenia go do naszej oferty szkoleniowej.
Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom. Nasze kursy ukończyło już tysiące osób a nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.
  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79

Dogodny dojazd - komunikacja miejska, metro, SKM, kolej.

  CENA PROMOCYJNA 950 ZŁ
Najkorzystniejsza cena na rynku za kursu z tak bogatym programem.

 


 

  ATUTY PROGRAMU - CO WYRÓŻNIA TEN KURS?
 • Warsztaty płacowe - praktyczne podejście, liczne przykłady.

 • Lista płac w różnych wariantach - symulacja rozliczeń płacowych.

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę - praktyczne przykłady.

 • Program PŁATNIK - zaawansowana obsługa.

 • Praktyczne ćwiczenia - zbieg tytułu ubezpieczeń.

 • Najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Stale aktualizowany program kursu.

 • Zatrudnianie cudzoziemców w aspekcie kadrowym i ubezpieczeniowym.

 • Kalkulatory płacowe jako pomoc dydaktyczna.


Program


 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU - 80 GODZIN WYKŁADOWYCH

 

WAKACYJNA AKADEMIA PŁACOWA

 

1. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Zbieg tytułu ubezpieczeń
 • Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych
 • Terminy zgłoszeń do ZUS
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Deklaracje ZUS
 • Deklaracje zgłoszeniowe
 • Deklaracje rozliczeniowe
2. Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac
 • Wynagrodzenie brutto - netto
 • Pojęcie płacy minimalnej
 • Zasady ustalania podatku dochodowego
 • Progi podatkowe - procent podatku
 • Samozatrudnienie - podatek liniowy czy ryczałt
 • Samozatrudnienie z byłym pracodawcą
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Kwota wolna
 • Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami
 • Składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami
 • Składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami
3. Świadczenia pozapłacowe
 • Omówienie świadczeń pozapłacowych
 • Ryczałty i ekwiwalenty
 • Ryczałt samochodowy
 • Używanie telefonu prywatnego do celów służbowych
 • Prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych
 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe
 • Samochód służbowy używany do celów prywatnych
 • Służbowy telefon komórkowy
 • Ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej
 • Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych
 • Świadczenia medyczne na rzecz pracowników
 • Wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.)
 • Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy
4. Podróże służbowe
 • Pojęcie podróży służbowej
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Dokumentowanie podróży służbowych
 • Wypłaty ponadlimitowe
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Zasady tworzenia funduszu
 • Regulamin ZFŚS
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Komisja Socjalna
 • Przedstawiciel pracowników
 • Świadczenia urlopowe u pracodawców zamiast ZFŚS
 • Studium przypadku
 • Przykład Regulaminu ZFŚS
6. Wynagrodzenie za czas choroby - szczególny rodzaj wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Pojęcie choroby i niezdolności do pracy
 • Dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
 • Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Studium przypadku
 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
 • Zasady ustalania podstawy
 • Wypełnianie dokumentów do ZUS
 • Zapoznanie się z kodami ZUS
7. Program „Płatnik" - obsługa na praktycznych przykładach różnych studium przypadków
 • Rejestr płatników i ubezpieczonych
 • Zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA)
 • Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA)
 • Zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA)
 • Zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA)
 • Wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA)
 • Dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA)
 • Zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.)
 • Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Kopiowanie dokumentów
 • Inne dokumenty w „Płatniku" - IWA, RMUA, ZSWA
 • Wysyłka dokumentów do ZUS
 • Potwierdzenie wysyłki
8. Warsztaty płacowe - czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac
 • Symulacja pracy w działach płacowych w oparciu o autorski skrypt oparty na danych pogrupowanych w 12 miesiącach dla kilku pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. W trakcie zajęć sporządzanych jest 12 list płac i zamknięcie roczne przy różnych zbiegach wydarzeń, które mogą zdarzyć się w praktyce (choroby, urlopy, dni opieki, nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, premie, nagrody i inne). Pomocą w trakcie zajęć jest możliwość skorzystania z autorskich kalkulatorów płacowych opracowanych przez POLBI, m. in. kalkulatora wynagrodzeń netto, kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, kalkulatora składek ZUS, kalkulatora podróży służbowych, kilometrówka i ryczałtów samochodowych. Bardzo ciekawe zajęcia oparte na różnych życiowych przypadkach i zmuszające do myślenia.
 • Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca
 • Wyliczanie wynagrodzenia w przypadku choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby
 • Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list płac
 • Wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy
 • Szczególne wypadki ustalania wynagrodzeń
 • Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych
 • Sposób ustalenia wartości świadczeń pozapłacowych
 • Zasady ustalania podstawy emerytalno - rentowej w przypadku dodatkowych świadczeń
 • Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego - aspekt składkowy i podatkowy
 • Wypłata świadczenia urlopowego
 • Przygotowanie list płac pod kątem przyznanych odszkodowań i potrąceń
 • Zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje, terminy, druki
 • Korekty list płac
 • Korekty podatku dochodowego

 

 

 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)


 

 

 

 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

  Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1 000 zł.
Egzamin certyfikujący zawarty w cenie kursu!

 

 

CENA PROMOCYJNA

950 ZŁ/OSOBĘ.*)

 

 

*) Przy dokonaniu pełnej wpłaty przed rozpoczęciem kursu.

Informacje o wykładowcy

DOŚWIADCZONA KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs kadrowo-płacowy prowadzą m. in.:

 • Elżbieta Szwarc - zasiłki z ubezpieczeń społecznych,
 • Andrzej Kępa - rozliczanie podróży służbowych,
 • Agnieszka Wałęka - prawo podatkowe,
 • Maciej Derwisz - obsługa programu "Płatnik" i ćwiczenia płacowe.

Wszyscy wykładowcy współpracują z nami od ponad 20 lat!

Posiadają bardzo bogatą wiedzę zawodową oraz, co równie ważne, duże doświadczenie dydaktyczne. Opinie o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre - innych nie ma. 

 

DLA KOGO - ADRESACI SZKOLENIA

Kurs skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

Polecamy go również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.

 
CEL SZKOLENIA

Kurs przygotowuje do pracy w działach kadrowo-płacowych na stanowiskach:

 • specjalisty do spraw płac,

jak również przeznaczony jest dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników i spraw kadrowych.

 

 
ILOŚĆ GODZIN

Kurs obejmuje 80 godzin wykładowych.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kurs prowadzony jest "od podstaw" z naciskiem na zagadnienia praktyczne.

Część zajęć jest prowadzona metodą "case study". Są do ćwiczenia z zakresu sporządzania listy płac i rozliczania pracowników w bardzo różnych wariantach.

 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt "Akty prawne" zawierający drukowane najważniejsze akty prawne (m. in. ustawa PDOF, ustawy ubezpieczeniowe, kodeks pracy wraz z przepisami wykonawczymi inne),
 • skrypty autorskie na zajęcia praktyczne,
 • bezterminowy dostęp do Wortalu Polbi (m. in. porady, kalkulatory, akty prawny, wskaźniki, itp.).

 

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Spory nacisk został położony na obsługę programu "Płatnik", gdzie miesiąc po miesiącu symulujemy sporządzanie deklaracji zgłoszeniowo-rozliczeniowych (praca z komputerem na samodzielnym stanowisku).

Informacje organizacyjne

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ
LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW
 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".
W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".
ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Zajęcia komputerowe prowadzone są przy samodzielnych stanowiskach komputerowych.

 


DYPLOM

Każdy uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym przedłożeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego:

 • Specjalista ds. wynagrodzeń (kod: 242310)

 

Koszt egzaminu zawarty w cenie! 

Klasyfikacja zawodów i specjalności - od 1 stycznia 2015 r.

 

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń.

Do prowadzenia dokumentacji wydanych zaświadczeń zobowiązują przepisy § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

PLACÓWKA OŚWIATOWA
Działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.
WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
DOGODNE FORMY ZAPISÓW 

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać:

 • Wypełniając zgłoszenie elektroniczne (on-line) dostępne u góry na tej stronie.
 • Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy:

- Formularz zgłoszeniowy (Word),

- Formularz zgłoszeniowy (PDF).

 • Zgłosić swój udział telefoniczne: 22 629 13 88
 • Przesyłając zgłoszenie faksem: 22 699 59 15
 • Przekazać zgłoszenie mailowo: biuro@polbi.pl
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

ALIOR BANK S.A. 38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl 

e-mail: beata@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA

Uwagi

POLECAMY BEZPŁATNE KALKULATORY