Akta osobowe pracownika 2017. Nowe wzory świadectwa pracy, zmiany w sposobie wydawania. Dokumentacja pracownicza 2017.

Opis

AKTA OSOBOWE PRACOWNIKA. PRZEPISY 2017, ŚWIADECTWO PRACY, DOKUMENTACJA KADROWA I PŁACOWA, EWIDENCJE, LISTY, SZKOLENIE W WARSZAWIE, RENATA MAJEWSKA


Kalendarz spotkań, termin szkolenia, data kursu: Akta osobowe pracownika. Przepisy 2017, świadectwo pracy, dokumentacja kadrowa i płacowa, ewidencje, listy. Zajęcia w Warszawie.

20 WRZEŚNIA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!


Data szkolenia
 
 
 20 września 2017 roku (środa).
Wykładowca
 Renata Majewska.
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE


Akta osobowe. Szkolenie - Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Teczka osobowa pracownika 2017.

 Lokalizacja szkolenia o tematyce akt osobowych i dokumentacji pracowniczej: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro, sala wykładowa nr 03.192.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.  DOKUMENTACJA PRACOWNICZA - SZKOLENIE JEDNODNIOWE

Szkolenie - Akta osobowe pracownika. Instrukcja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmie. Dokumentacja kadrowa. Teczka osobowa zatrudnionego. Kwestionariusz i dane osobowe. Dokumentacja płacowa. Ewidencja czasu pracy, lista obecności. Umowa o pracę. Przebieg zatrudnienia. Informacja o warunkach zatrudnienia. Uprawnienia rodzicielskie - urlopy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy. Świadectwo pracy. Nowe regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu. Zasady wydawania świadectwa pracy. Zmiana treści świadectwa pracy. Jak unikać błędów prowadząc akta osobowe? Prawidłowa teczka personalna. Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą. Gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

  PROWADZĄCA SZKOLENIE AKTA OSOBOWE - RENATA MAJEWSKA

Renata Majewska - doświadczony wykładowca, niezależny ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników, ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

 

Program

 

  PROGRAM SZKOLENIA - AKTA OSOBOWE 2017

 

I. OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 1. Akty prawne dotyczące akt osobowych i ich wzajemny stosunek.

 2. Podział dokumentacji pracowniczej.

 3. Definicja akt osobowych pracownika i innych elementów składowych dokumentacji pracowniczej.

 4. Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 5. Kary za nieprowadzenie bądź nieprawidłowe prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 6. Założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych.

 7. Podstawowe zasady budowy akt osobowych zatrudnionych pracowników.

 8. Język dokumentów gromadzonych w aktach osobowych.

 9. Omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.

II. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

 1. Zasada prowadzenia w języku polskim.

 2. Zasada podziału na trzy części: A, B i C.

 3. Zasada chronologicznej numeracji.

 4. Zasada spisu treści dla każdej części.

 5. Zasada ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.

 6. Zasada gromadzenia kopii dokumentów.

 

III. CZĘŚĆ „A” AKT OSOBOWYCH - DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NAWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY

 1. Dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy.

 2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika - porównanie dokumentów, różnice.

 3. CV, list motywacyjny, list intencyjny, referencje i zdjęcia - kiedy można ich żądać od przyszłego pracownika?

 4. Przedwstępna umowa o pracę przed zawarciem właściwej umowy - istotne postanowienia.

 5. Skierowanie kandydata na wstępne badania lekarskie - aktualne regulacje prawne.

 6. Orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych - kiedy można honorować stare zaświadczenie?

 7. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów - prawo do żądania dokumentów przez pracodawcę.

 8. Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i staż pracownika.

IV. CZĘŚĆ „B” AKT OSOBOWYCH - DOKUMENTY DOTYCZĄCE TRWAJĄCEGO STOSUNKU PRACY

 1. Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie (m.in. obowiązujące od września 2016 roku przepisy o potwierdzaniu niespisanej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, zasady reglamentacji zatrudnienia okresowego funkcjonujące od lutego 2016 roku).

 2. Zakres obowiązków - szeroki czy wąski?

 3. Pisemne potwierdzenie zapoznania się m.in. z regulaminem pracy, z informacją o warunkach zatrudnienia oraz z przepisami i zasadami BHP .

 4. Oświadczenie pracownika o zamiarze lub jego braku skorzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko.

 5. Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

 6. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

 7. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę lub zmiana tych warunków w innym trybie (np. porozumienie zmieniające).

 8. Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.

 9. Dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopów: macierzyńskiego, na warunkach macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.

V. CZEŚĆ "C" AKT OSOBOWYCH - DOKUMENTY DOTYCZĄCE USTANIA ZATRUDNIENIA

 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy w inny sposób (m.in. ustalanie okresów wypowiedzenia umów okresowych od lutego 2016 roku, obowiązek podawania lub jego brak przyczyny wypowiedzenia w umowach okresowych).
 2. Żądanie wydania świadectwa pracy oraz dokumenty związane z niewypłaceniem ekwiwalentu za urlop.
 3. Kopia wydanego świadectwa pracy.
 4. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.
 5. Inne dokumenty.

VI. SPORZĄDZANIE INFORMACJI O WARUNKACH ZATRUDNIENIA

 1. Sposób podawania elementów informacji (informacja opisowa i blankietowa).

 2. Kiedy konieczna jest rozszerzona informacja i co zawiera?  Obowiązki pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. 

 3. Aktualizacja informacji (miesiąc).

 4. Aktualizacja informacji dla pracowników zatrudnionych od 22 lutego 2016 roku na umowach okresowych.

VII. DOKUMENTACJA UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH PRACOWNIKÓW

 1. Sposób formułowania wniosków (elementy obowiązkowe i fakultatywne, podstawa prawna), wnioski o przejście urlopu/zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka.

 2. Wniosek o pełny urlop rodzicielski (tzw. "długi wniosek").

 3. Zwykły wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

 4. Wniosek o odroczony urlop rodzicielski.

 5. Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego lub jego części z pracą w obniżonym wymiarze.

 6. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy przez okres, kiedy pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

 7. Wniosek o zamiarze/braku zamiaru skorzystania ze zwolnienie od pracy na dziecko.

 8. Wniosek o zwolnienie od pracy na dziecko w formie godzinowej.

VIII. ŚWIADECTWO PRACY BEZ TAJEMNIC - TRUDNE PRZYPADKI 

 1. Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku reguły wydawania świadectwa pracy.

 2. Przejście od starych do nowych zasad wystawiania świadectwa pracy w okresie przejściowym.

 3. Analiza nowego, wiążącego od 1 stycznia 2017 roku wzoru świadectwa pracy.

 4. Inne zmiany w rozporządzeniu dotyczącego świadectwa pracy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

 5. Szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy.

 6. Podawanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego zwolnienia od pracy na dziecko w formie godzinowej.

 7. Określanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego od 1 stycznia 2017 roku.

IX. PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

 1. Potwierdzanie zagranicznych okresów zatrudnienia.
 2. Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
 3. Ponowne zatrudnienie tej samej osoby.
 4. Pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę u jednego pracodawcy.

X. POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

 1. Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych.
 2. Dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności, rejestracja wyjść prywatnych, wnioski o indywidualny rozkład, weekendowy rozkład czasu pracy itd.).
 3. Dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń).
 4. Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.

XI. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 2. Okresy przechowywania dokumentów.

 3. Upoważnienia udzielone osobom przetwarzającym dane osobowe.

 4. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 5. Techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych, zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 6. Obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego.

 7. Upadłość lub likwidacja pracodawcy.


XII. PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
 1. Projekt nowelizacji kodeksu pracy m.in. ułatwiający pracownikom uzyskiwanie świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu (planowane wejście w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia).

 2. Projekt nowelizacji o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy (planowane wejście w życie 1 stycznia 2018 roku).

 3. Inne planowane nowelizacje.

 

Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

 

 

Akta osobowe 2017. Szkolenie - Akademia kadr służb płacowych. Dokumentowanie wymiaru czasu pracy. Ewidencjonowanie wniosków o urlop i czasu wykorzystanych zwolnień lekarskich. Świadectwo pracy. Warsztaty w Warszawie. Prelegent - Renata Majewska.

 

 

 


Szkolenie "Akta osobowe 2017" jest poprowadzone w sposób praktyczny i koncentruje się na najnowszych zmianach w prawie pracy, zasiłkach i składkach oraz ich konsekwencjach w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej i ewidencji czasu pracy.

Trudniejsze zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.


Na szkoleniu zaakcentowane zostaną nowości w sposobie wydawania świadectwa pracy i w samym wzorze świadectwa pracy, które wynikają ze zmian przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 2017 roku.


Wykładowca przeanalizuje ze słuchaczami sposób redagowania i formułowania treści dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.


 

 

 Szkolenie: Akta osobowe, teczka pracownika - jak należy prowadzić? Kurs - dokumentacja pracownicza.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Dokumentacja pracownicza. Szkolenie od A do Z. Kurs - Akta osobowe pracownika 2017. Kwestionariusz osobowy - jak prowadzić teczkę pracownika?

 

ZAPRASZAMY NA KURSY I SZKOLENIA !

 


POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE

Terminy kursów

Warszawa, 20 września 2017 r.
Szkolenie prowadzi Renata Majewska.

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.


 

Cena 390 zł,

przy zgłoszeniu do 13 września 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.


NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

RENATA MAJEWSKA

Renata Majewska - doświadczony wykładowca, niezależny ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników, ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. Zajęcia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Ceniony redaktor prawny. Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, w szczególności praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Charmonogram zajęć na szkoleniu: Akta osobowe pracownika 2017. Nowe wzory świadectwa pracy, zmiany w sposobie wydawania. Dokumentacja pracownicza 2017.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Szkolenie w Centrum LIM, Hotel Marriott. Akta osobowe. Teczka akt osobowych. Szkolenie - Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia. Dokumentacja pracownicza 2017. Prowadzenie akt osobowych pracownika. Szkolenie uwzględniające najnowsze zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach ZUS.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

OMAWIANE AKTY PRAWNE

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Akta osobowe pracownika 2017. Zobacz wzór dokumentu po ukończeniu szkoleń w POLBI. Certyfikat, dyplom.
Wzór wydawanego zaświadczenia.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
 
Dokumentacja pracownicza 2017. Szkolenia wewnętrzne. Prowadzenie akt osobowych pracownika. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracownika? Zasady wydawania pracownikowi świadectwa pracy. Zmiana treści świadectwa pracy.

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".
 

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Akta osobowe, dokumentacja pracownicza. Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Szkolenie "Akta osobowe 2017" (2017-09-20) jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 Akta osobowe, dokumentacja pracownicza 2017. Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.pl

 
Kontak w sprawie szkolenia - Akta osobowe.