VAT 2017/2018. Jednolity Plik Kontrolny. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

Opis

SZKOLENIA VAT 2017/2018. ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD STYCZNIA 2017 I 2018 ROKU. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK). SZKOLENIE W WARSZAWIE, TOMASZ WOJEWODA


29 WRZEŚNIA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!

 
 Termin szkolenia
   29 września 2017 roku (piątek).
 Wykładowca
 Tomasz Wojewoda.
 Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
 Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
 Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE
 

VAT 2017. Szkolenia. Najnowsze zmiany. Składanie deklaracji i informacji VAT w formie elektronicznej. JPK. Zasady odliczenia podatku VAT w imporcie usług. Rejestr podatników VAT. Odpowiedzialność karno-skarbowa. Praktycy - Praktykom.

 

Szkolenie dotyczące rozliczania podatku VAT prowadzimy w Warszawie, w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, 3 piętro, sala nr 03.192.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

  TOMASZ WOJEWODA, SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN

Tomasz Wojewoda - ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Trener i wykładowca wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Więcej informacji ...
  ADRESACI SZKOLENIA - PODATEK VAT 2017, JPK
Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

  CEL SZKOLENIA - VAT 2017, JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Celem szkolenia "VAT 2017. Jednolity Plik Kontrolny. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług." jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczące tego podatku. Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie słuchaczom najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT w szczególności zagadnień związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK). Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji podatku VAT. 

 

Program

VAT 2017 - ZMIANY PRZEPISÓW. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W 2017 ROKU. JPK

 

  PROGRAM SZKOLENIA - ZMIANY W PODATKU VAT, JPK

1. Objęcie mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r., obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) – JPK-VAT.  

2. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:

 • rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych itp.,
 • zmiany w zakresie potrącania VAT – u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
 • wprowadzenie tzw. „sankcji VAT-owskiej” – dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku naruszenia przepisów ustawy,
 • zmiany w zakresie „zwrotu bezpośredniego” nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
 • ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczania VAT,
 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących wyłącznie w formie elektronicznej,
 • podwyższenie limitu kwotowego w przypadku tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT,
 • zmiany w zakresie rejestracji podatników,
 • pozostałe zmiany.

3. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – zakres podatników, którzy powinni stosować JPK (Jednolity Plik Kontrolny) od 1 stycznia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 r.

4. Obowiązkowe przekazywanie informacji o ewidencji podatku VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) – moment powstania obowiązku dla mikroprzedsiębiorców, dla małych, dla średnich oraz dla dużych przedsiębiorców.

5. JPK - Obowiązki podatników związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

6. Ewidencja VAT - zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług.

7. Wprowadzenie klauzuli nadużycia prawa w ustawie o podatku VAT i jej znaczenie dla podatników.

8. Wprowadzenie pojęcia klauzuli nadużycia prawa w ustawie o podatku VAT i jej praktyczne znaczenie dla podatników.

9. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - TSUE.

10. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania podatkiem VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).

11. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em np.:

 • zasady rozliczania skont,
 • konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
 • kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,
 • zwrot wydatków od kontrahenta bez podatku VAT i bez faktury,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług,
 • podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej,
 • podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych,
 • opakowania zwrotne (przypadki, gdy zwiększają podstawę opodatkowania).

12. Faktury korygujące i noty korygujące - zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.

13. Anulowanie faktur.

14. Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np.:

 • zasady powstawania obowiązku podatkowego,
 • usługi i dostawy wykonywane częściowo,
 • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym,
 • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów” (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.,
 • obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.

15. Zasady rozliczania zaliczek na podatek VAT w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania podatku VAT naliczonego przez nabywcę.

16. Opodatkowanie zaliczek przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.

17. Kursy walut stosowane na gruncie podatku VAT.

18. Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT.

19. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych i moment powstania obowiązku podatkowego.

20. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

21. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - zasady rozliczania na gruncie podatku VAT.

22. Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.

23. Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie rejestrującej w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

24. Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.:

 • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,
 • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
 • potrącanie podatku VAT naliczonego z faktur za „media”,
 • potrącanie podatku VAT naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji itp.
 • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,
 • terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
 • potrącanie podatku  VAT naliczonego przy nabyciu i wytworzeniu prezentów o małej wartości oraz próbek.

25. Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

26. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.

27. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).

28. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.

29. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

30. Zapłata za towar lub usługę w terminie wynikającym z ustawy, jako warunek potrącenia podatku naliczonego przez nabywcę.

31. Zasady wystawiania faktur np.:

 • terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
 • wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek,
 • przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
 • zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku.

32. Zasady wystawiania i rozliczania faktur VAT, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.

33. Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik nie płaci należności z faktur, obowiązek dokonywania korekt przez dłużnika, terminy, warunki itp.

34. Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).

35. Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.

36. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.

37. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).

38. Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).

39. Pozostałe zagadnienia.

40. Odpowiedzi na pytania uczestników.


ZAPRASZAMY NA KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY

 

Szkolenie dla rozliczających VAT w 2017 roku. JPK - Jednolity Plik Kontrolny 2017/2018. Przekazywanie informacji o ewidencji VAT. Zmiany w podatku od towarów i usług. Mali i średni przedsiębiorcy muszą przekazywać dane o ewidencji VAT w formacie JPK.


Podatek VAT 2017. JPK - Jednolity Plik Kontrolny 2017 i 2018.


Informacje o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Najnowsze i planowane zmiany. Szkolenie w Warszawie dla podatników podatku od towarów i usług. Prelegent - Tomasz Wojewoda. Fundamentalne zmiany prowadzenia postępowań oraz kontroli podatkowych. Obowiązek przekazywania ewidencji podatkowych i innych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Raportowanie w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego to zadanie, z którym większość podatników będzie musiała się zmierzyć w 2017 lub 2018 roku. Szkolenie o zmianach w podatku VAT w 2017 roku. Najnowsze zmiany, planowane nowelizacje przepisów. Kurs uzupełniający wiedzę dla osób pracujących w działach księgowości i działach finansowych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczania z zakresu podatków od towarów i usług.


 

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenia prowadzi Tomasz Wojewoda,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

Terminy kursów

Warszawa, 29 września 2017 r.
Szkolenie proawdzi: Tomasz Wojewoda

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena 390 zł,

przy zgłoszeniu do 23 września 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.


NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w:

 • Centrum LIM - Hotel MARRIOTT,

 • Biurowcu CENTRAL TOWER.

 

Kurs VAT 2017/2018. Szkolenie – Najnowsze zmiany w podatku VAT. Nowe przepisy wprowadzające JPK – Jednolity Plik Kontrolny. Wykład dotyczący podatku od towarów i usług prowadzi w Warszawie Tomasz Wojewoda.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

Kurs VAT 2017/2018. Szkolenie – Najnowsze zmiany w podatku VAT. Nowe przepisy wprowadzające JPK – Jednolity Plik Kontrolny. Wykład dotyczący podatku od towarów i usług prowadzi w Warszawie Tomasz Wojewoda.
Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

VAT 2017, Jednolity Plik Kontrolny - JPK. Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu rozliczania podatku VAT. Proponujemy zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Tomaszem Wojewodą.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie. Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu - VAT 2017. Jednolity Plik Kontrolny. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług wystawiamy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Wzór wydawanego zaświadczenia.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA

Uwagi

 

ZAUFALI NAM / NASI KLIENCI

REFERENCJE, REKOMENDACJE, OPINIE


Zapraszamy na szkolenie omawiające zmiany w przepisach o podatku VAT obowiązujących w 2017 roku i zmiany na 2018. Jednolity Plik Kontrolny - JPK. VAT – Podatek od towarów i usług. Praktycy - Praktykom. Mali i średni przedsiębiorcy muszą przekazywać dane o ewidencji VAT w formacie JPK.

 

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

 Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

 

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Szkolenie "VAT 2017 oraz JPK" - 2017-09-29 jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych -  PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

SZKOLENIE - PODATEK VAT, JPK 2017.
 
Szkolenie o zmianach w podatku VAT w 2017 roku. Raportowanie w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK 2017). Najnowsze zmiany, planowane nowelizacje przepisów. Kurs uzupełniający wiedzę dla osób pracujących w działach księgowości i działach finansowych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczania z zakresu podatków od towarów i usług.

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

 

 ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ZGŁOSZENIE ON-LINE