Prawo pracy 2017. Najnowsze zmiany. Minimalna stawka płacy zleceniobiorców. Obowiązek tworzenia regulaminów pracy i płacy, wydawanie świadectwa pracy (nowy wzór), prowadzenie funduszu socjalnego.

Opis

SZKOLENIE: PRAWO PRACY 2017. KURS - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH, PŁACA ZA GODZINĘ, MINIMALNE WYNAGRODZENIE, EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA, ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - ZFŚS 2017, REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA, NOWE ŚWIADECTWO PRACY, ZAJĘCIA W WARSZAWIE PROWADZI RENATA MAJEWSKA

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zorganizujemy takie szkolenie dostosowując je do Twoich potrzeb - zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz: biuro@polbi.pl

 

Kurs - Prawo pracy 2017. Szkolnie w Warszawie. Renata Majewska. Zapisz się na zajęcia organizowany przez POLBI. Zdobądź i potwierdź swoje kompetencje zawodowe zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH.

Szkolenie: Prawo pracy 2017. Kurs poświęcony aktualnym zmianom w prawie pracy i wynagrodzeniach. Minimalna stawka godzinowa od umów cywilnoprawnych - umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę. Potwierdzanie liczby godzin świadczenia usług. Regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania. Świadectwo pracy - wydawanie i wzory. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS 2017). Zmiany w zatrudnianiu pracowników delegowanych. Planowane zmiany w prawie pracy na lata 2017-2018.

  ADRESACI SZKOLENIA - MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

Szkolenie jest adresowane głównie do specjalistów działów płac, pracowników działów księgowości, osób prowadzących biura rachunkowe i ich personelu odpowiedzialnego za spawy rozliczeń płacowych, studentów i właścicieli małych firm.

Rok 2017 roku obfituje w zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach. Wykładowca dokładnie omówi najnowsze i planowane nowelizacje prawa pracy dotyczące m.in. minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców, sporządzania świadectwa pracy, działalności socjalnej pracodawcy czy rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę.

Prowadząca zajęcia przedstawia zmiany prawne w sposób praktyczny, ilustrując przykładami z życia i ewentualnymi interpretacjami urzędów.

Uczestnicy szkolenia mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać „własne” problemy. Szkolenie poświęcone najnowszym zmianom w prawie pracy ma formę warsztatów.

  METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ - PRAWO PRACY 2017

Podczas szkolenia omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

Uczestnicy podczas zajęć mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą wyjaśniane i rozwiązywane na przykładach.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Sala wykładowa: III piętro, nr 03.192

   JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Renata Majewska,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA - PRAWO PRACY 2017

Rejestracja uczestników szkolenia rozpoczyna się od godziny 9:30.
  ORGANIZACJA SZKOLENIA - CZAS TRWANIA/ILOŚĆ GODZIN
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

KURS - PRAWO PRACY 2017. MINIMALNA STAWKA PŁACY ZLECENIOBIORCÓW KROK PO KROKU, NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY, KOLEJNE UŁATWIENIA DLA MAŁYCH PRACODAWCÓW, ULGI W TWORZENIU FUNDUSZU SOCJALNEGO, NOWA KWOTA WOLNA PRZY ZASIŁKACH ORAZ INNE ZMIANY W PRZEPISACH


 

I. MINIMALNA STAWKA PŁACY DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH OBOWIĄZUJĄCA OD STYCZNIA 2017 ROKU.

1. Wykonawcy cywilni, którym nowelizacja gwarantuje minimalną stawkę godzinową 13 zł/godzinę.
2. Ustalanie minimalnej stawki godzinowej dla każdego roku kalendarzowego.
3. Sposób ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego tak, by zapewnić osiągnięcie minimalnej stawki godzinowej, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, akord, stawka zadaniowa).
4. Zakaz zrzeczenia się prawa do minimalnej stawki godzinowej.
5. Metody potwierdzania liczby godzin świadczenia usług przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego:

 • ustalenia umowne,
 • potwierdzenie liczby godzin świadczenia usług w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego przed terminem wypłaty wynagrodzenia,
 • potwierdzenie przez zleceniodawcę ustaleń co do weryfikacji liczby godzin świadczenia usług e formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, gdy umowa nie została zawarta na piśmie.

6. Określanie minimalnej stawki godzinowej w sytuacjach szczególnych:

 • umowy trwające dłużej niż miesiąc,
 • umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego,
 • minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego.

7. Wykonawcy cywilni wyłączeni spod gwarancji minimalnej stawki godzinowej, m.in.:

 • umowy zlecenia między osobami fizycznymi,
 • przedstawiciele handlowi,
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

8. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.
9. Sankcje za nieprzestrzeganie opisanych przepisów,
10. Stosowanie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w przetargach.
11. Przepisy przejściowe i negocjowanie z tego tytułu stawek godzinowych.

Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).

II. ZMIANY W OBOWIĄZKU PRACODAWCÓW W ZAKRESIE TWORZENIA REGULAMINÓW PRACY I REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA OBOWIĄZUJĄCE OD STYCZNIA 2017 ROKU.

 1. Podział pracodawców na dużych, średnich i małych.

 2. Obowiązek tworzenia regulaminów przez zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

 3. Dobrowolność ustalania regulaminów przez mniejszych pracodawców.

 4. Kiedy wniosek zakładowej organizacji związkowej skutkuje koniecznością wprowadzenia regulaminu.

 5. Przepisy przejściowe.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

III. ZMIANY W ZASADACH WYDAWANIA I WE WZORZE ŚWIADECTWA PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD STYCZNIA 2017 ROKU.

 1. Eliminacja przepisów o wydawaniu świadectwa pracy dla umów terminowych w cyklu 24 miesięcy.

 2. Brak konieczności wydawania świadectwa pracy w razie zatrudnienia pracownika na kolejnej umowie o pracę w ciągu 7 dni.

 3. Możliwość złożenia przez pracownika wniosku o świadectwo w każdej chwili.

 4. Obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku zmiany w sposobie sporządzania świadectwa pracy.

 5. Nowy wzór świadectwa pracy 2017:

 • analiza nowego wzoru świadectwa pracy - podsumowanie zmian,

 • uwzględnianie w świadectwie pracy wykorzystanych urlopów na dzieci i zwolnienia na opiekę,

 • przepisy przejściowe.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292).

IV. NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS) OBOWIĄZUJĄCE OD STYCZNIA 2017 ROKU.

 1. Obowiązek tworzenia funduszu przez zatrudniający co najmniej 50 pracowników.

 2. Pracodawcy mający wybór między tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczeń urlopowych.

 3. Wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej powodujący konieczność wprowadzenia funduszu socjalnego.

 4. Nowe wysokości odpisów socjalnych w 2017 roku.

 5. Kiedy nie trzeba stosować kryterium socjalnego przy udzielaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS 2017).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) oraz ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984).

V. ZMIANY W ROZSTRZYGANIU ZBIEGÓW EGZEKUCJI DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ OBOWIĄZUJĄCE W ROZSTRZYGANIU ZBIEGÓW EGZEKUCJI POWSTAŁYCH PO 8 WRZEŚNIA 2016 ROKU.

1. Zbieg administracyjnych egzekucji do wynagrodzenia za pracę.

 • Nowe, prostsze zasady wyznaczania administracyjnego organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji.

 • Rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym.

 • Znaczenia zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń i sposób postępowania pracodawcy ze zbiegiem egzekucji administracyjnych po zmianie przepisów.

2. Zbieg egzekucji cywilnej i egzekucji administracyjnej do wynagrodzenia za pracę.

 • Omówienie zmian mających wyeliminować zatory w rozwiązywaniu zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej.

 • Nowe zasady wskazywania właściwego organu do łącznego prowadzenia obu egzekucji bez ingerencji sądu.

 • Rezygnacja z zasady wstrzymania czynności egzekucyjnych i przekazania akt sprawy do sądu przez organy egzekucyjne.

 • Rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym.

 • Znaczenie zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń i sposób postępowania pracodawcy ze zbiegiem egzekucji cywilnej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę po zmianie przepisów.

Nowelizacja KPC: Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649).

VI. INNE, WAŻNE ZMIANY W PRAWIE PRACY I WYNAGRODZENIACH

1. Ochrona przedemerytalna.

2. Wydłużenie terminów na odwołania w prawie pracy - od 1 stycznia 2017 roku.

3. Wprowadzenie formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umów o współodpowiedzialności materialnej pracowników - od 1 stycznia 2017 roku.

4. Zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku:

 • zniesienie minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy w wysokości 80% pełnej płacy minimalnej,

 • niewliczanie dodatku nocnego do podstawy wymiaru minimalnego wynagrodzenia.

5. Zakaz palenia e-papierosów w zakładach pracy i związane z tym obowiązki pracodawców - od 8 września 2016 roku.

6. Zmiany w potwierdzaniu umów o pracę (syndrom pierwszej dniówki roboczej) - od 1 września 2016 roku.

7. Zmiany w ochronie ciężarnych przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia - od 3 sierpnia 2016 roku.

VII. PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

 1. Planowane zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych (projekt z 4 listopada 2016 roku nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw) - planowane wejście w życie przepisów w 2018 roku.

 2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość ich gromadzenia w formie elektronicznej (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją) - planowane wejście w życie przepisów w 2018 roku.

VIII. PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE PRACY, ZASIŁKACH I SKŁADKACH - TRUDNE PRZYPADKI:

1. Ustalanie limitu 33-miesięcy zatrudnienia okresowego w sytuacjach szczególnych:

 • równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców,
 • wliczanie urlopu bezpłatnego do limitu 33 miesięcy,
 • uwzględnianie urlopu wychowawczego z limicie 33 miesięcy,
 • skutki przekroczenia limitu.

2. Możliwość rezygnacji z długiego i zwykłego urlopu rodzicielskiego (czy potrzebna zgoda pracodawcy, interpretacje resortu pracy).
3. Formułowanie informacji o warunkach zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych na umowach okresowych.
4. Podwyższanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego zatrudnionemu u dwóch płatników.

IX. ZMIANY W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI

 1. Obowiązek zapewnienia pracownikom delegowanym minimalnych warunków zatrudnienia w państwie wykonywania pracy (m.in. w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatków nocnych, urlopów wypoczynkowych i norm czasu pracy).

 2. Prowadzenie przez Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) strony internetowej poświęconej i pomocnej dla pracowników delegowanych w języku polskim i co najmniej w jednym zagranicznym.

 3. Solidarna odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców realizujących usługę w Polsce za niewypłacenie pracownikowi delegowanemu wynagrodzenia.

 4. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w zakresie ochrony pracowników delegowanych.

Ustawa z 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 868).

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   

 

CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ

 


Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 390 zł/osobę.

 

Szkolenia dofinansowane z KFS 2017. Wsparcie szkolenia pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Polbi - Warszawa. Zapraszamy na szkolenie: Prawo pracy 2017. Najnowsze zmiany. Minimalna stawka płacy zleceniobiorców. Obowiązek tworzenia regulaminów pracy i płacy, wydawanie świadectwa pracy (nowy wzór), prowadzenie funduszu socjalnego.

Informacje o wykładowcy

RENATA MAJEWSKA

Doświadczony wykładowca, niezależny ekspert prawa pracy.

Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników, ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów.

Podczas spotkania uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Ceniony redaktor prawny. Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, w szczególności praktycznego rozliczania wynagrodzeń.

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ? 

Kurs - Zmiany w prawie pracy. Płaca minimalna za godzinę. Umowy cywilnoprane - umowy zlecenia i o dzieło 2017. Szkolnie w Warszawie. Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

 

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Słuchaczy i uczestników szkoleń organizowanych w Warszawie przez Polbi i odbywających się w Centrum LIM zapraszamy na obiad do Champions Sports Bar & Restaurant. Lunch w scenerii stworzonej dla kibiców sportowych.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA / CERTYFIKAT


Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie uzyskuje prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem MEN. Polecamy szkolenia: Prawo pracy 2017 - Nowości. Kursy - Prawo pracy 2017. Warszawa. Warsztaty prowadzi Renata Majewska. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia.
Wzór wydawanego zaświadczenia.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,

 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


DO POBRANIA

Uwagi

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 

Prawo pracy po zmianach - 2017. Nowe rozwiązania prawne. Szkolenie w Warszawie prowadzi Renata Majewska.

 

 POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

 

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenie "Nowości prawa pracy 2017" było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

Zmiany prawa pracy w 2017 roku. Płaca minimalna za godzinę. Umowy cywilnoprane - umowy zlecenia i o dzieło. Szkolenie w Warszawie. Nowe świadectwo pracy po zmianach - wydawanie, wypełnianie, odpisy i korekty.