KPA w praktyce - nowelizacja czerwiec 2017. Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach - warsztaty, nowe wzory dokumentów.

Opis

NOWELIZACJA KPA. DECYZJE ADMINISTRACYJNE, KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD CZERWCA 2017, SZKOLENIE W WARSZAWIE - TERESA KUSTRA.

GOTOWE WZORY NOWYCH, AKTUALNYCH DOKUMENTÓW!

 
Kalendarz szkoleń, termin szkolenia - KPA w praktyce - nowelizacja czerwiec 2017. Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach - warsztaty, nowe wzory dokumentów.

KRAKÓW - 25 WRZEŚNIA 2017 ROKU.


Termin szkolenia
 
 
 25 września 2017 roku (poniedziałek)
Wykładowca
 Teresa Kustra
Wymiar szkolenia
 5 godzin wykładowych, szkolenie jednodniowe
Lokalizacja
 Kraków, Sala w centrum miasta
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 15:30.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE


 

Kalendarz szkoleń, termin szkolenia - KPA w praktyce - nowelizacja czerwiec 2017. Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach - warsztaty, nowe wzory dokumentów.

WARSZAWA - 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU.


Termin szkolenia
 
 
 26 września 2017 roku (wtorek)
Wykładowca
 Teresa Kustra
Wymiar szkolenia
 5 godzin wykładowych, szkolenie jednodniowe
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 15:30.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE
 
 
Kompendium wiedzy o obowiązujących przepisach z zakresu KPA 2017. Praktyczne warsztaty Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Transfer wiedzy niezbędnej do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w pracy zawodowej.

 • Najnowsze zmiany w KPA. Na szkoleniu z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych nie omawiamy tylko samych przepisów.

 • Na szkoleniu o nowych przepisach KPA zajęcia prowadzone są sposób warsztatowy - poprzez aktywne uczestnictwo, redagowanie i wypełnianie dokumentów zapoznajemy słuchaczy ze zmianami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 • Każdy z uczestników zajęć otrzymuje opracowane przez wykładowcę nowe wzory pism, postanowień i decyzji (dokumenty dostosowane do zmienionych przepisów).

 

WYKAZ GOTOWYCH WZORÓW DOKUMENTÓW

DO ZNOWELIZOWANEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBJĘTYCH ZAKRESEM SZKOLENIA.

Lp.

Nazwa dokumentu - wzoru

Podstawa prawna

1.

Postanowienie / Zawiadomienie o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy

wzór do art. 36 § 1 kpa

2.

Pismo przekazujące ponaglenie w sprawie bezczynności / przewlekłości

wzór do art. 37 § 4 kpa

3.

Postanowienie o rozpatrzeniu ponaglenia o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy

wzór do art. 37 § 6 kpa

4.

Postanowienie o zmianie z urzędu postanowienia o rozpatrzeniu ponaglenia o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy

wzór do art. 37 § 7 kpa

5.

Wezwanie do uzupełnienia innych wymagań we wniosku

wzór do art. 64 § 2 kpa

6.

Poświadczenie zgodności okazanego oryginału dokumentu

wzór do art. 76 a § 2 b kpa

7.

Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów

wzór do art. 79a § 1 kpa

8.

Protokół sporządzony na okoliczność wykazania przesłanek zależnych od strony

wzór do art. 79a § 2 kpa

9.

Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji

wzór do art. 96b § 1 kpa

10.

Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji

wzór do art. 96d § 1 i 2 kpa

11.

Postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w ramach mediacji

wzór do art. 96e § 2 kpa

12.

Postanowienie o zakończeniu mediacji

wzór do art. 96e § 3 kpa

13.

Protokół z przebiegu mediacji

wzór do art. 96m § 1 kpa

14.

Postanowienie o zwołaniu posiedzenia w trybie współdziałania

wzór do art. 106a § 1 i 2 kpa

15.

Wezwanie na posiedzenie w trybie współdziałania

wzór do art. 106a § 3 w związku z art. 91 § 1 i 2 kpa

16.

Protokół z posiedzenia w trybie współdziałania

wzór do art. 106a § 3 w związku z art. 67 § 2 kpa

17.

Postanowienie o odroczeniu wydania decyzji

wzór do art. 116 § 1 kpa

18.

Ugoda

wzór do art. 117 § 1a kpa

19.

Wezwanie do uzupełnienia wymagań / doprecyzowania treści żądania

wzór do art. 122c § 2 i 64 § 2 kpa

20.

Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy

wzór do art. 122e kpa

21.

Postanowienie / Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

wzór do art. 122f § 1-4 kpa

22.

Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
o milczącym załatwieniu sprawy

wzór do art. 122f § 1-5 kpa

23.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

wzór do art. 127a § 1 kpa

24.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia

wzór do art. 127a § 1 i art. 144 kpa

25.

Zawiadomienie o pominięciu załatwienia sprawy w postępowaniu uproszczonym

wzór do art. 163d kpa

26.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

wzór do art. 189a § 1 kpa

27.

Decyzja administracyjna w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

wzór do art. 189d kpa

28.

Decyzja administracyjna w sprawie odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

wzór do art. 189d § 1 kpa

29.

Decyzja administracyjna w sprawie umorzenia administracyjnej kary pieniężnej na wniosek - rozłożenia na raty płatności administracyjnej kary pieniężnej - odroczenia terminu spłaty administracyjnej kary pieniężnej

wzór do art. 189k kpa

 

 SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Kodeks Postępowania Administracyjnego 2017. Nowelizacja przepisów. Nowe zasady ogólne. Przewlekłość postępowania. Usprawnienie współdziałania organów. Mediacje. Decyzja administracyjna. Administracyjne kary pieniężne.

 

Program

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA - KPA 2017

1. Zakres stosowania KPA po nowelizacji.

2. Nowe zasady ogólne:

 • z rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony,

 • z współdziałania organów administracji,

 • z proporcjonalności,

 • z bezstronności,

 • z równego traktowania,

 • z ugodowego załatwiania spraw,

 • z dwuinstancyjności.

3.  Bezczynność organu i przewlekłość postępowania:

 • zmiany w art. 36-38 KPA,

 • ponaglenie jako środek zaskarżania bezczynności.

4. Terminy w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.

5.  Wszczęcie postępowania administracyjnego.

6.  Postępowanie dowodowe - poświadczanie dokumentów.

7.  Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania.

8.  Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

9.  Milczące załatwienie sprawy:

 • dokumentowanie w aktach sprawy,

 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

10. Decyzja administracyjna - elementy. Prawomocność.

11. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego.

12. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym.

13. Administracyjne kary pieniężne (pojęcia, zasady wymiaru odstąpienie od wymierzenia kary, przedawnienie, ulgi).

14. Europejska Współpraca Administracyjna.

 

Nie omawiamy tylko samych przepisów. Warsztaty są prowadzone w formie prezentacji nowych wzorów dokumentów dostosowanych do zmienionych przepisów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory pism, formularzy, postanowień i decyzji administracyjnych.

 


Wszelkie prawa autorskie do programu szkolenia oraz wzorów prezentowanych i udostępnianych dokumentów należą wyłącznie do Pani Teresy Kustry.


 

 

KPA 2017- Kurs w Warzsawie. Szkolenie odpowiadające na pytanie jak uniknąć błędów w przygotowywanych decyzjach, postępowaniach, metrykach spraw. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku.

 

 

 CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Szkolenie poprowadzi wykładowca - praktyk - od 15 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie KPA, IKA, jednolitego rzeczowego wykazu akt a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące tej tematyki.

 • Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń.

 • Szkolenie odbywa się w budynku Marriott - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

 CEL SZKOLENIA - KPA - NOWELIZACJA

Celem szkolenia jest zapoznania uczestników z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego (która wchodzi w życie 1 czerwca 2017) i prawidłowe poruszanie się w obszarze procedury administracyjnej obowiązującej w administracji publicznej.

Szkolenie zwraca uwagę szczególnie na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe instytucje procedury.

 ADRESACI  SZKOLENIA

Wszyscy pracownicy prowadzący dokumentację w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego.

Tematyka dotyczy administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych  jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.

 

 Błędy w postępowaniu administracyjnym. Szkolenie z KPA prowadzi Teresa Kustra.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
KPA, zmiany przepisów w 2017 roku - szkolenie w Warszawie. Prezentacja nowych opracowanych przez wykładowcę wzorów pism, postanowień i decyzji z wiazanych z postepowaniem administracyjnym.
 

Terminy kursów

Kraków, 25 września 2017 r.

Warszawa, 26 września 2017 r.

Cena

 

380 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

320 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 


Cena 290 zł/osobę,

przy zgłoszeniu do 5 września 2017 r.Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.


NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Promocje, oferty specjalne

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

Bezpłatne szkolenia ze środków KFS. Błędy w postępowaniu administracyjnym. Szkolenie prowadzi Teresa Kustra.

Informacje o wykładowcy

Teresa Kustra. Wykładowca i trener. Specjalista z zakresu KPA.
 

TERESA KUSTRA

 Prowadzi szkolenia z zakresu KPA, obiegu i prowadzenia dokumentacji, zasad korespondencji urzędowej.

Prawnik-praktyk. Doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Trener-wykładowca. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 

 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 15:30.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Postępowanie administracyjne - błędy w decyzjach, postępowaniach, i metrykach spraw. Szkolenia organizujemy w Centrum LIM, Hotel Marriott.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 
CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad.  

Szkolenie - KPA 2017. Aktualne przepisy. Wzory nowych dokumentów prezentowane na warsztatach..

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU
Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
Po ukończeniu szkolenia z zakresu zmian w KPA uczestnicy zajęć otrzymują zaswiadczenie o ukończeniu kursu. Zobacz wzór dokumentu.

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

Zajęcia z tematu KPA 2017 prowadzimy w Warszawie.

DO POBRANIA

 


 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

 PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Szkolenie "KPA 2017 w praktyce" (Warszawa, 2017-09-26) jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP.


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".
 
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR SZKOLENIA

Joanna Ajdys, szkolenia@polbi.pl

 

Zadzwoń lub napisz do nas - Kontakt: telefon: 22 629 13 88, faks: 22 699 59 15 e-mail: biuro@polbi.pl, szkolenia@polbi.pl