Opłacanie składek ZUS 2017. Najnowsze zmiany wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorców. Obowiązki płatników z wypłatą zasiłków i ustalaniem praw do świadczeń emerytalno-rentowych.

Opis

OPŁACANIE SKŁADEK ZUS 2017, SZKOLENIE W WARSZAWIE PROWADZI ANDRZEJ RADZISŁAW, UMOWY ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO, WYNAGRODZENIA, MINIMALNA STAWKA GODZINOWA, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, UBEZPIECZENIA RENTOWE I ZDROWOTNE, ZASIŁKI I URLOPY, OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW, ANALIZA PRZYPADKÓW.


 

SZKOLENIE W WARSZAWIE

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.Szkolenie - Zmiany w oskładkowaniu ZUS 2017. Umowa zlecenia i umowy o dzieło. Opłacanie składek ZUS 2017. Wynagrodzenie godzinowe, zasiłki, świadczenia emerytalno-rentowe. Kurs w Warszawie. Minimalna stawka godzinowa, składki na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe i zdrowotne, zasiłki i urlopy, obowiązki płatników, analiza przypadków. Zajęcia warsztatowe prowadzi Andrzej Radzisław.


  SKŁADKI ZUS 2017. SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN

Szkolenie/Kurs: Opłacanie składek ZUS w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło. Obowiązki płatników składek ZUS w przypadku umów cywilno-prawnych. Najnowsze zmiany w oskładkowaniu. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych zawieranych z własnym pracownikiem. Składki na FP i FGŚP. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

  PROWADZĄCY SZKOLENIE - ANDRZEJ RADZISŁAW

Andrzej Radzisław - trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WIP oraz BECK.

Więcej informacji ...

  CEL SZKOLENIA - OPŁACANIE SKŁADEK NA ZUS 2017

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązków płatnika składek ZUS z uwzględnieniem najnowszych zmian.

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone najważniejsze zagadnienia dotyczące opłacania składek ZUS za pracowników, osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne i zleceniobiorców.

Podczas zajęć omówione zostaną zasady ustalania opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Wykładowca zaprezentuje aktualne zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników, zleceniobiorców, studentów i przedsiębiorców.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

 

  PROGRAM SZKOLENIA - OPŁACANIE SKŁADEK ZUS 2017

 

I. OPŁACANIE SKŁADEK ZA PRACOWNIKÓW

 1. Ustalanie podstawy wymiaru składek, przychody zwolnione od składek - najnowsze interpretacje ZUS.

 2. Definicja pracownika na gruncie przepisów ustawy o ubezpieczeniach.

 3. Jak zmienić przepisy płacowe aby skorzystać ze zwolnień ze składek?

II. OPŁACANIE SKŁADEK ZA OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWY CYWILNO-PRAWNE

 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło.

 2. Kiedy zawarta umowa o dzieło może zostać przez ZUS zakwestionowana?

 3. Jakie zapisy wprowadzić do umowy a jakich unikać?

 4. Analiza wyroków Sądowych dotyczących umów o dzieło (umów zleceń).

 5. Umowy zlecenia i o dzieło zawierane z własnym pracownikiem.

 6. Kiedy od umowy o dzieło nie ma składek?

 7. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia.

 8. Umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego jak rozliczać składki.

 9. Umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego pracodawcy.

 10. Umowy zawierane z uczniami i studentami.

 11. Jak prawidłowo rozliczyć składki za miesiąc, w którym student kończy studia?

 12. Umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności.

 13. Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek - od jakich przychodów składki nie są opłacane.

 14. Jak rozliczyć składki za zmarłego zleceniobiorcę.

III. OPŁACANIE SKŁADEK ZA ZLECENIOBIORCÓW. OMÓWIENIE ZMIAN. ANALIZA PRZYPADKÓW.

 1. Jak opłacać składki gdy zleceniobiorca równocześnie wykonuje inną umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, wykonuje umowę o pracę?

 2. Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego.

 3. Jakich informacji płatnik może żądać od zleceniobiorcy?

 4. Kiedy można wystąpić do ZUS-u o informację jak opłacać składki za zleceniobiorcę?

 5. Jak postąpić gdy ubezpieczony złożył błędne oświadczenie i w konsekwencji płatnik ma niedopłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

 6. Jak rozliczyć się z ubezpieczonym gdy doszło do nadpłaty/niedopłaty składek?

IV. OMÓWIENIE SKUTKÓW ZMIAN W ZAKRESIE MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ DLA ZLECENIOBIORCÓW OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU.

 1. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej.

 2. Zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne).

 3. Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego.

 4. Zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego.

 5. Okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów.

 6. Umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego.

 7. Minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego.

 8. Kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje?

 9. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

 10. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców.

 11. Przepisy przejściowe obowiązujące od września 2016 roku.

 12. Jak zmodyfikować trwające umowy zlecenia?

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE I ZDROWOTNE ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH I ZASIŁKACH MACIERZYŃSKICH

 1. Jak zgłosić osobę pobierającą zasiłek macierzyński do ubezpieczeń?

 2. Jak ustalić podstawę wymiaru składek?

 3. Jak rozliczać składki za osobę która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym?

 4. Jakie dokumenty składać za osobę na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim?

VI. OPŁACANIE SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY (FP) I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FGŚP)

 

VII. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE I ZDROWOTNE ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH I ZASIŁKACH MACIERZYŃSKICH

 1. Jak zgłosić osobę pobierającą zasiłek macierzyński do ubezpieczeń?

 2. Jak ustalić podstawę wymiaru składek?

 3. Jak rozliczać składki za osobę która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym?

 4. Jakie dokumenty składać za osobę na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim?

VI. OPŁACANIE SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

 

VII. OPŁACANIE SKŁADEK ZA INNE OSOBY M.IN. CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, MENADŻERÓW, OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ

 

VIII. ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY, ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH, MACIERZYŃSKICH, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO – OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW

 1. Zmiany w zasiłku macierzyńskim.

 2. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

 3. Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji równoczesnego przebywania na urlopie rodzicielskim i pracy u pracodawcy udzielającego urlopu.

IX. ZMIANY W ZAKRESIE WYSTAWIANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH I DOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ DO ZASIŁKU

 

 

 

Szkolenie - Składki ZUS 2017. Kurs - Oskładkowanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia umowy o dzieło). Wynagrodzenie godzinowe zleceniobiorców. POLBI - Warszawa. Prelegent - Andrzej Radzisław.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS 2017. Kurs/ Szkolenie: Opłacanie składek ZUS w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło. Umowy cywilnoprawnych z własnym pracownikiem. Praktyczne warsztaty w Warszawie prowadzi Andrzej Radzisław.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2017.

 

 

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Andrzej Radzisław,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 

 

 Składki ZUS w 2017 roku. Jak prawidłowo opłacać? Kurs – Zmiany wynagrodzenia godzinowego. Obowiązki płatników składek przy wypłacie zasiłków. POLBI - Warszawa. Wykłady prowadzi Andrzej Radzisław.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie: Składki ZUS. Opłacenie w 2017 roku. Kurs - Zmiany wynagrodzenia godzinowego. Obowiązki płatników składek przy wypłacie zasiłków. Szkolenie w Warszawie.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:
 • jednej osoby 490 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 440 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

 

CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 390 zł/osobę.

 

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja uczestników szkolenia rozpoczyna się o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA, PRZERWY

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w:

 • Centrum LIM - Hotel MARRIOTT,

 • Biurowcu CENTRAL TOWER.

 

Składki ZUS 2017. Szkolenie pozwalające uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowego oskładkowania umów zlecenia i o dzieło. Najnowsze zmiany przepisów – stan prawny 2017. Obowiązki płatników składek ZUS. Zajęcia warsztatowe prowadzi Andrzej Radzisław.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

Szkolenie: Składki ZUS w 2017 roku. Zapraszamy na szkolenia prezentujące obowiązki płatnika składek ZUS z uwzględnieniem najnowszych zmian. POLBI - Warszawa. Kompedium wiedzy.

Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu zasiłków w 2017 roku. Kurs przybliżający zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Andrzejem Radzisławem. Kurs - Zasiłki 2017.


METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


 Certyfikat ze szkolenia. Wydajemy naszym słuchaczom, uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po szkoleniu z zakresu opłacania składek ZUS w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło osoby, które ukończyły kurs otrzymują zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. Najnowsze zmiany przepisów – stan prawny 2017. Obowiązki płatników składek ZUS w przypadku umów cywilno-prawnych.
 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia. Zapewnij pracownikom możliwość zdobycia i uzupełnienia praktycznej wiedzy zawodowej. Potwierdzaj nabytą wiedzę zaświadczeniem o ukończeniu kursu a nie certyfikatem. Polecamy ukończenie szkolenia Opłacanie składek ZUS w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło. Najnowsze zmiany przepisów – stan prawny 2017. Obowiązki płatników składek ZUS w przypadku umów cywilno-prawnych. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Umowy cywilnoprawnych z własnym pracownikiem. Składki ZUS 2017.
 
 Wzór zaświadczenia.
 Wydawane zaświadczenie.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,

 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


DO POBRANIA

Uwagi

Składki ZUS 2017. Kurs - Zmiany wynagrodzenia godzinowego. Obowiązki płatników składek przy wypłacie zasiłków. POLBI - Warszawa. Warsztaty prowadzi Andrzej Radzisław.

 

Szkolenie - Opłacanie składek ZUS. Przepisy obowiązujące w 2017 roku. Kurs - Umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy zawierane z własnym pracownikiem. Umowy zawierane z uczniami i studentami. Minimalna płaca dla zleceniobiorcy. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej. Wynagrodzenie za czas choroby. Zasiłki macierzyńskie i świadczenia rehabilitacyjne. Obowiązki płatnika składek ZUS. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Błędy w oświadczeniach składanych przez ubezpieczonego – niedopłata składek. Zwolnienia lekarskie, dokumentacja. Składki na FP i FGŚP. Szkolenie w Warszawie prowadzi Andrzej Radzisław.

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!
 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Szkolenie "Składki ZUS 2017" było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.