Kurs - Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szkolenie dla uczestników przetargów.

Opis

KURS SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 KURS 3-DNIOWY - 18 GODZIN WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

Przedmiot i wartość zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu. Przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i bez, zapytanie o cenę, zamówienia z wolnej ręki. Pozacenowe kryteria oceny ofert. Problematyka wadium. Wykluczania wykonawców oraz odrzucanie oferty. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
  CEL SZKOLENIA
Szkolenie przygotowuje uczestników zajęć do pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych i dostarcza aktualną wiedzę w oparciu o najnowsze przepisy prawa wynikające ze znowelizowanej w 2016 roku ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  DOSKONAŁA LOKALIZACJA SZKOLENIA W CENTRUM WARSZAWY
Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79

  METODA PROWADZENIA SZKOLENIA

Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem dużej ilości praktycznych przykładów (case studies) i ma charakter połączenia wykładu z elementem warsztatów i ćwiczeń.

Uczestnicy kursu poznają teorię i praktykę stosowania prawa zamówień publicznych w zakresie przygotowania ich do pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych.

Prelegent-szkoleniowiec przedstawi aktualne przepisy obowiązują w zakresie zamówień publicznych oraz zasady udzielania zamówień publicznych. Zaprezentuje także najczęściej spotykane błędy w zakresie udzielania zamówień, czy przygotowywania ofert.

Każde spotkanie obejmuje czas przeznaczony na pytania uczestników kursu.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

 Szkolenie poświęcone zmianom w przepisach z zakresu prawa zamówień publicznych. Zajęcia prezentujące zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych, nowe kryteria oceny i wyboru ofert, wykluczania z postępowanie wykonawców. Definicja rażąco niskiej ceny. Możliwości składania odwołań i wnoszenia zaskarżeń.


Program

 PROGRAM KURSU SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


CZĘŚĆ I

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 1. Omówienie systemu prawa zamówień publicznych oraz najnowszej nowelizacji prawa zamówień publicznych z 2016 r. (cele i zakres wprowadzonych zmian).

 2. Podstawowe pojęcia z prawa zamówień publicznych; zagadnienia szacowania wartości zamówienia.

 3. Omówienie podstawowych trybów udzielenia zamówienia, tj. przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, zamówienia z wolnej ręki, partnerstwo innowacyjne.

 

CZĘŚĆ II

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Opis przedmiotu zamówienia, w tym zagadnienia opisu przedmiotu zamówienia preferującego konkretnego producenta-wykonawcę.

 2. Zasady konstruowania oraz weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym obowiązki dokumentacyjne wykonawców (m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dokumenty jakie może żądać zamawiający od wykonawców itp.) oraz kryteria selekcji wykonawców – jak w praktyce wygląda proces przedstawiania i uzupełniania dokumentów i oświadczeń?

 3. Nowe zasady posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich oraz tworzenia konsorcjów, w tym zmiany dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych dotyczące udostępniania zasobów podmiotów trzecich.

 4. Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert (sposób ich konstruowania, metodologii).

 5. Nowe zasady wykluczania wykonawców (przesłanki fakultatywne i obligatoryjne) oraz odrzucenie oferty wykonawcy.

 6. Problematyka wadium w zamówieniach publicznych sposoby wniesienia wadium, zwrot i zatrzymanie wadium), a także zagadnienie przedłużania terminu związania ofertą.

 7. Zastrzeżenie tajności dokumentów przetargowych a zasada jawności postępowania – wymogi zastrzeżenia.

 8. Poprawianie omyłek w ofertach – zakres dopuszczalnej ingerencji w treść oferty; zakres dozwolonej komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

 9. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych oferty oraz wyjaśnienia treści ofert.

 10. Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


CZĘŚĆ III

UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W TYM DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

CZĘŚĆ IV

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Odwołanie do KIO oraz skarga do sądu – warsztaty ze sporządzania przykładowego odwołania do KIO.

 

CZĘŚĆ V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA USTAWY PZP

 


  ADRESACI KURSU SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pracownicy związani w pracy zawodowej z zamówieniami publicznymi pragnący uzupełnić, uporządkować lub odświeżyć swoją wiedzę z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU Z KFS

 WSZYSCY MOGĄ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto. Szkolimy z zakresu zamówień publicznych. Praktyka udzielania zamówień publicznych.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Zamówienia publiczne - szkolenie w Warszawie. Prowadzi Robert Siwik.

 

 

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Kurs - Zamówienia publiczne 2016. Warto wiedzieć więcej.

 

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby  1500 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy  1400 zł/osobę.
 
CENA PROMOCYJNA  1300 ZŁ.
 

Cena zawiera udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna  1300 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

ROBERT SIWIK

Właściciel butikowej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych. Wspólnik i partner zarządzający kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS sp.k. Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Arbiter sądowy.

Wykładowca prawa zamówień publicznych na renomowanych uczelniach oraz autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i  prawa zamówień publicznych.

Doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.  Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Kurs: Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szkolenia z obejmujące prawo zamówień publicznych organizujemy w Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",
 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",
 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Kurs trwa 3 dni i obejmuje 18 godzin wykładowych.

Szkolenie rozpoczyna się każdego dnia o godzinie 10:00. Planowane zakończenie zajęć o godzinie 16:00.

Czas przeznaczony na wykłady, ćwiczenia i warsztaty gwarantuje realizację programu i pozwala zarezerwować czas na pytania i indywidualne konsultacje.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Centrum LIM - hotel Marriott
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA