Ochrona Danych Osobowych w praktyce działania jednostek sektora publicznego. Ważne zmiany, nowe procedury i zadania w 2017 roku. Istotne zmiany w przepisach od 2018 roku. Sprawdzenia, sprawozdania, rejestry, dokumentacja, upoważnienia.

Opis

Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych 2017. Szkolenie dla jednostek sektora publicznego. Obowiązki ABI, sprawozdania planowe, nowe zadania. Szkolenie w Warszawie prowadzi Ryszard Andryszczak.

Termin szkolenia, data kursu, kalendarz spotkań na zajęciach dotyczących ochrony danych osobowych.

13 PAŹDZIERNIKA, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


Termin szkolenia
 
 
 13 października 2017 roku (piątek)
Wykładowca
 Ryszard Andruszczak
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 15:00.
 
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE 
 
Szkolenie - Dane osobowe 2017. Nowe zadania. Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w PCPR i OPS. Kurs - prowadzenie rejestru zbiorów danych. Nowe zadania w 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 

 Szkolenie Ochrona Danych Osobowych 2017. Kurs dotyczący przetwarzania danych osobowych odbywa się w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro, sala nr 03.192.


Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 
 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2017

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zadania do wykonania w 2017 roku i sposób ich realizacji w tym sposób:

• przeprowadzenia obowiązkowego sprawdzenia planowego,
• prowadzenia sprawdzeń doraźnych oraz dla potrzeb GIODO,
• opracowania przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji sprawozdania dla potrzeb kierownika jednostki (Administratora Danych Osobowych),
• wdrożenia i upublicznienia Rejestru zbiorów.
W 2018 roku wchodzą w życie bardzo istotne zmiany w przepisach, do których już należy się przygotować. Wśród tych zmian pojawi się nowa rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce.
Ponadto w trakcie szkolenia zostanie przedstawiony projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz dotychczasowe zasady realizacji zadań a także ostatnie zmiany w przepisach i nowe wzory dokumentów jakie powinny być opracowane i wdrożone.
  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH
Szkolenie: Ochrona danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych. Rejestr zbiorów danych osobowych. Polityka bezpieczeństwa. Wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole). Kontrole prowadzone przez GIODO.

  RYSZARD ANDRUSZCZAK, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Szkolenie poprowadzi Ryszard Andruszczak - wykładowca - praktyk.

Zna problematykę danych osobowych z własnej pracy a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące danych osobowych i informacji niejawnych.

Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń.

  NA SZKOLENIU ODPOWIEMY NA PYTANIA

 • Jakie dokumenty i instrukcje należy opracować w jednostce?

 • Czy warto wyznaczyć w jednostce Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

 • Jakie zbiory należy zgłaszać do GIODO?

 • Jak przeprowadzić sprawdzenie planowe i opracować sprawozdanie?

 • Jakie zbiory należy uwzględnić w jawnym rejestrze zbiorów?

 • Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie?

 • Jakie zmiany w przepisach pojawią się w najbliższym czasie i w związku z tym jakie nowe zadania będą do wykonania w 2017 i 2018 roku w oparciu o projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych?

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji dot. ochrony danych osobowych.

 • Uzyskanie umiejętności dot. właściwej realizacji zadania w związku z obowiązkiem zgłaszania zbiorów do GIODO.

 • Uzyskanie umiejętności dot. utworzenia jawnego rejestru zbiorów.

 • Uzyskanie umiejętności sporządzenia planu sprawdzenia planowego i sprawozdania dla kierownika jednostki.

 • Pogłębienie wiedzy w zakresie sposobu właściwej ochrony danych podlegających szczególnej ochronie.

 • Uzyskanie wszystkich niezbędnych wzorów dokumentów i instrukcji niezbędnych w bieżącej pracy.

 • Warsztatowo dokonamy wspólnej analizy dot. sposobu opracowania niezbędnych instrukcji i procedur.

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe niezbędne wzory instrukcji i dokumentacji obowiązującej w chwili obecnej w jednostce po ostatnich zmianach w przepisach.

  ADRESACI SZKOLENIA

Jednostki wykonujące zadania sektora publicznego w tym: administracja samorządowa, jednostki organizacyjne - wszystkie. Osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydaci do pełnienia tej funkcji a także kandydaci do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2018 roku (nowość).

Program

 

  PROGRAM SZKOLENIA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2017

 1. Definicje ustawowe.

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 3. Zakres zadań do wykonania w 2017 r. w ramach obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w trakcie przetwarzania danych osobowych.

 5. Zakres zmian w przepisach.

 6. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy.

 7. Nowe zadanie - prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

 8. Nowe zadanie - obowiązek zgłoszenia powołania lub zmiany na stanowisku osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.

 9. Nowe uprawnienia GIODO - Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla GIODO.

 10. Rodzaje dokumentów i instrukcji obowiązującej w jednostce.

 11. Odpowiedzialność karna za brak dokumentacji i procedur a także za naruszenie przepisów ustawy.

 12. Komu i kiedy należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 13. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 14. Nowe procedury - uszczegółowienie zakresu obowiązków dla administratora bezpieczeństwa informacji.

 15. Nowe zadanie - prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

 16. Nowe warunki, jakie powinien spełniać administrator bezpieczeństwa informacji lub kandydat do pełnienia tej funkcji.

 17. Czy można powołać zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji.

 18. Zasady przetwarzania danych osobowych tzw. szczególnie chronionych.

 19. Akta osobowe pracowników- zasady przetwarzania.

 20. Zasady udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

 21. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych - administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do należytego wykonywania przez niego zadań.

 22. Nowe zadanie dla Administratora Danych Osobowych w przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji.

 23. Zgłaszanie zbiorów do Krajowego Rejestru - krok po kroku.

 24. Rodzaje zbiorów, które należy brać pod uwagę w przypadku ich zgłaszania do GIODO.

 25. Nowy rodzaj zbiorów zwolniony z obowiązku rejestracji do GIODO.

 26. Nowy rejestr w GIODO - ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji.

 27. Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie danych osobowych - definicje i procedury.

 28. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej.

 29. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz procedury w przypadku wyłączenia z jawności danych osobowych zawartych w dokumentacji.

 30. Nowe zadanie - wewnętrzne planowe sprawdzenia (kontrole) prowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Administratora Danych Osobowych.

 31. Kiedy jak często należy przygotowywać w jednostce sprawozdanie z zakresu realizacji obowiązujących procedur.Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 32. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania uczestników. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Okazja do wymiany spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe niezbędne wzory instrukcji i dokumentacji obowiązującej w jednostce po zmianach w  przepisach.

 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

   ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 
 Szkolimy z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Zadania w 2017 i 2018 roku. 

 

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!


Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w 2017 roku. Obowiązki ABI i ADO. Nowe uprawnienia GIODO.

 

Ochrona i Przetwarzanie Danych Osobowych - 2017.

Terminy kursów

Warszawa, 13 października 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę.

 

Cena 290 zł/osobę,

przy zgłoszeniu do 1 września 2017 roku.
 

Cena 300 zł/osobę,

przy zgłoszeniu do 11 września 2017 roku.

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

RYSZARD ANDRUSZCZAK

Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia.

Doradca i wykładowca POLBI od ponad 10 lat, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej. Więcej informacji

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 15:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

 

Szkolenie - Ochrona Danych Osobowych w praktyce działania jednostek sektora publicznego. Ważne zmiany, nowe procedury i zadania.
Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w 2017 roku. Proponujemy zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem RYSZARDEM ANDRUSZCZAKIEM.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT


Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie. Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu: Ochrona danych osobowych 2017. Zapowiedź zmian od 2018 roku. Nowe zadania w 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych wystawiamy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Wzór wydawanego zaświadczenia.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Szkolenie - Dane osobowe 2017. Nowe zadania. Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Kurs - prowadzenie rejestru zbiorów danych. Nowe zadania w 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych. Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Polecamy szkolenie z zakresu nowych procedur i zadań w 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych i obowiązków ABI. Uprawnienia GIODO 2017. 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

KFS 2017 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Dysponentem środków KFS w 2017 roku są Powiatowe Urzędy Pracy. Do PUP-u należy składać wnioski o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W 2017 roku priorytety wydatkowania środków z KFS dotyczą wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego m.in. w sektorze pomocy społecznej. Zachęcamy do kontaktu z Powiatowymi Urzędami Pracy, które na podstawie wniosku pracodawcy przyznaje środki na szkolenia i kursy z KFS. Więcej ...