Umowy cywilnoprawne. Zmiany wynagradzania zleceniobiorców (minimalna stawka godzinowa od stycznia 2017). Umowa zlecenia i umowa o dzieło - konsekwencje zmian w zakresie opłacania składek. Praktyka kontrolna ZUS.

Opis

UMOWY CYWILNOPRAWNE 2017. UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO. MINIMALNA STAWKA GODZINOWA. OPŁACANIE SKŁADEK ZUS. SZKOLENIE W WARSZAWIE

 

Umowy cywilnoprawne 2017. Kalendarz spotkań, termin szkolenia, data kursu.

22 WRZEŚNIA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!

 
Data szkolenia
 
 
 22 września 2017 roku (piątek).
Wykładowca
 Andrzej Radzisław.
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Do uzgodnienia.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE

Szkolenie - regulacje prawne z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych pod kątem ZUS-u.

 

 Szkolenie - Umowy cywilnoprawne 2017.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

  UMOWY CYWILNOPRAWNE, CEL SZKOLENIA JEDNODNIOWEGO

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad dotyczących opłacania składek pod kątem umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian w oskładkowaniu umów zleceń, a także zasad wynagradzania zleceniobiorców obowiązujących w 2017 roku.

Na szkoleniu zostaną omówione regulacje prawne z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych pod kątem ZUS-u. Na podstawie praktycznych przykładów, przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozbieżności interpretacyjnych.

  ADRESACI SZKOLENIA - UMOWY CYWILNOPRAWNE 2017
Szkolenie jest kierowane do specjalistów z działów kadr i płac, pracowników działów księgowości, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów.
  KORZYŚCI ZE SZKOLENIA - ROZLICZENIA Z ZUS, SKŁADKI 2017
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu będzie można usystematyzować wiedzę z obszaru umów cywilnoprawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozliczenia z ZUS. Szkolenie jest szansą na uzyskanie praktycznych wskazówek, które mogą być pomocne w bieżącej pracy.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

 PROGRAM SZKOLENIA - UMOWY CYWILNOPRAWNE 2017

 

Umowy cywilnoprawne - zmiany w zakresie wynagradzania zleceniobiorców (minimalna stawka godzinowa). Umowa zlecenia i umowa o dzieło w 2017 roku. Konsekwencje zmian w zakresie opłacania składek. Praktyka kontrolna ZUS. Aktualny stan prawny.

 

I. MINIMALNA STAWKA WYNAGRODZENIA DLA ZLECENIOBIORCÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SAMOZATRUDNIONYCH) - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU.

 1. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej.
 2. Zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne).
 3. Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego.
 4. Zasady potwierdzania liczby „wypracowanych" godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego.
 5. Okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów.
 6. Umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego.
 7. Minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego.
 8. Kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje?
 9. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.
 10. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców.
 11. Przepisy przejściowe obowiązujące od września 2016 roku.
 12. Jak zmodyfikować trwające umowy zlecenia?

II. JAK OPŁACAĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZA ZLECENIOBIORCÓW PO ZMIANIE PRZEPISÓW I WPROWADZENIA STAWKI GODZINOWEJ?

 

III. OPŁACANIE SKŁADEK ZUS ZA ZLECENIOBIORCĘ

1. Jak opłacać składki za zleceniobiorcę, który równocześnie wykonuje:

 • inne umowy zlecenia,
 • prowadzi działalność gospodarczą,
 • przebywa na urlopie wychowawczym,
 • przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 • wykonuje umowę o pracę w innej firmie.

2. Analiza przypadków:

 • jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę?
 • treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę?
 • jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje?
 • kiedy można wystąpić do ZUS-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki?
 • jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek?
 • umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek?
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - zasady zgłaszania.
IV. UMOWA ZLECENIA ZAWARTA Z WŁASNYM PRACOWNIKIEM LUB WYKONYWANA NA RZECZ WŁASNEGO PRACODAWCY
 1. Obowiązki płatnika składek.
 2. Zagrożenia dla płatnika.
 3. Jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika?

V. PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZA ZLECENIOBIORCĘ

 1. Przychody zwolnione od składek.
 2. Rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca.
 3. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
VI. SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY (FP) I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FGŚP) ZA ZLECENIOBIORCÓW

Kiedy nie jest opłacana składka na Fundusz Pracy?

 

VII. DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE I ROZLICZENIOWE SKŁADANE ZA ZLECENIOBIORCÓW

 

VIII. UMOWA O DZIEŁO

 1. Treść umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, zasady ustalania wynagrodzenia.
 2. Umowa o dzieło a składki ZUS.
 3. Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, a umową o pracę.
 4. Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia?
 5. Umowa zlecenia a umowa o dzieło - analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS.
 6. Wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło?
  Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - sposób postępowania ZUS-u.
 7. Odwołanie od decyzji ZUS.
 8. Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy?

IX. OBOWIĄZKI PŁATNIKA ZWIĄZANE Z OPŁACANIEM SKŁADEK ZA OSOBY WYKONUJĄCE KONTRAKT MENADŻERSKI

 

X. ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY, ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH, MACIERZYŃSKICH, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO - OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW

 1. Zmiany w zasiłku macierzyńskim.
 2. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
 3. Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego w sytuacji równoczesnego przebywania na urlopie rodzicielskim i pracy u pracodawcy udzielającego urlopu.

XI. ZMIANY W ZAKRESIE WYSTAWIANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH I DOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ DO ZASIŁKU

 

XII. ZASADY WSPÓŁPRACY UBEZPIECZONYCH I PŁATNIKÓW SKŁADEK Z ZUS W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI PRZEDKŁADANEJ DO WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH I USTALANIE ICH WYSOKOŚCI

 

XIII. PANEL DYSKUSYJNY - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

 

 

 

 

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS 2017

 

Szkolenie - Składki ZUS od umów cywilnoprawnych 2017. Zajęcia w Warszawie prowadzi Andrzej Radzisław. Możliwość dofinansowania kosztów usług edukacyjnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - (KFS 2017). Zapraszamy do Polbi.

 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Andrzej Radzisław,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

 

 

SZKOLENIE MOŻEMY ZREALIZOWAĆ W FORMIE ZAMKNIĘTEJ.

 

 


Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Kurs - Umowy cywilnoprawne 2017, składki ZUS. Akademia Specjalistów – Szkoleniowe Centrum Dystrybucji Umiejętności – Kursy Zawodowe. Pomagamy wdrażać nowe przepisy. Warto wiedzieć więcej! Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego dla pracujących. Łatwe nabywanie wiedzy. Transfer wiedzy. Uczymy i pozwalamy zrozumieć prawo. Praktycy – praktykom. Inwestycja w kadry - to się opłaca.

 

 

 Szkolenie w Warszawie. Zawieranie umów cywilnoprawnych w 2017 roku pod kątem składek ZUS-u.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Szkolenia dla firm w Warszawie. Zawieranie umów cywilnoprawnych w 2017 roku pod kątem składek ZUS-u. Szkolenie z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w 2017 roku. Umowa zlecenia, umowa o dzieło. Minimalna stawka godzinowa. Opłacanie ZUS. Kontrola. Zajęcia prowadzi Andrzej Radzisław.

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenie "Umowy cywilnoprawne 2017" w Bazie Usług Rozwojowych.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane w BUR PARP.

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ !

Terminy kursów

Warszawa, 22 września 2017 r.
Szkolenie prowadzi Andrzej Radzisław.

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena 390 zł,

przy zgłoszeniu do 15 września 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Andrzej Radzisław jest prelegentem na zajęciach z tematyki umów cywilnoprawnych.
 

ANDRZEJ RADZISŁAW

Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych i pracowników Oddziałów ZUS.

Andrzej Radzisław, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.

 

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ
Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje. 

SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w:

 • Centrum LIM - Hotel MARRIOTT,

 • Biurowcu CENTRAL TOWER.

 

Kurs - Umowy cywilnoprawne. Zmiany wynagradzania zleceniobiorców (minimalna stawka godzinowa od stycznia 2017). Umowa zlecenia i umowa o dzieło - konsekwencje zmian w zakresie opłacania składek. Praktyka kontrolna ZUS.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

Szkolenie - Umowy cywilnoprawne. Zmiany wynagradzania zleceniobiorców (minimalna stawka godzinowa od stycznia 2017). Umowa zlecenia i umowa o dzieło - konsekwencje zmian w zakresie opłacania składek. Praktyka kontrolna ZUS.
Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW 

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",
 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia. Umowy cywilnoprawne 2017. Umowa zlecenia, umowa o dzieło. Minimalna stawka godzinowa. Opłacanie składek ZUS. Szkolenie w Warszawie.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT


Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie uzyskuje prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem MEN. Kursy - Umowy cywilnoprawne 2017. Warszawa. Warsztaty dla zaawansowanych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia. Zobacz wzór dokumentu wręczanego osobom biorącym udział w szkoleniach organizowanych prze POLBI.
Wzór wydawanego zaświadczenia.


WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax: 22 699 59 15 (całodobowo)

e-mail: biuro@polbi.pl

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

KOORDYNATOR SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.pl

 

Cel szkolenie –Umowy cywilnoprawne 2017 - przedstawienie kluczowych zmian w zakresie zawierania umów zlecenia i o dzieło z uwzględnieniem kwestii związanych z oskładkowaniem ZUS. Kurs adresowany do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. Zajęcia w Warszawie prowadzi Andrzej Radzisław.

Uwagi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE