Z dotacją na start

Opis

  Z DOTACJĄ NA START - RPDS.08.03.00-02-0089/16

Projekt „Z dotacją na strat" jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH I BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość projektu to 1.895.613,62 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 1.848.710,59 zł.

Program

 

  PROGRAM PROJEKTU - Z DOTACJĄ NA START

 

ETAP I - REKRUTACJA (XI 2016 - II 2017).

Nabór trwa przez pierwsze 2 miesiące rekrutacji (XI-XII 2016)

Odbędą się 3 etapy oceny:

1. Formalna

 • kompletność dokumentacji rekrutacyjnej;

 • przynależność do grupy docelowej.

2. Merytoryczna

Kryteria premiujące za:

 • miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich,

 • wiek powyżej 50 lat,

 • wskazanie zapotrzebowania na dobra i usługi wytwarzane przez firmę,

 • wykształcenie spójne z profilem działalności.

3. Diagnoza kompetencji zawodowych

Kryteria kwalifikujące za:

 • predyspozycje osobowościowe,

 • motywacja do uczestnictwa w projekcie.

ETAP II - PROCES SZKOLENIOWO-DORADCZY (III-VI 2017)

Etap rozpocznie identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników i dopasowanie zaplanowanych w projekcie szkoleń.

Pełny zakres szkoleń:

 • Warsztat kompetencji miękkich - 16 godzin.

 • ABC przedsiębiorczości - 16 godzin.

 • Planowanie/zarządzanie strategiczne - 16 godzin.

 • Marketing i reklama - 16 godzin.

 • Tworzenie biznesplanu - 16 godzin.

ETAP III - UDZIELANIE BEZZWROTNYCH DOTACJI NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (VII-IX 2017)

Dotacje w wysokości 23 126,30 zł otrzyma 36 najlepszych wniosków według kryteriów określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

ETAP IV - UDZIELANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO (X 2017 - IX 2018)

Na tym etapie będzie możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia:

 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 900 zł/miesiąc w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;

 • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-finansowych w wysokości 1.250 zł/osobę.

 

DO POBRANIA - DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY

 2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 3. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny i oświadczenie uczestnika projektu) prosimy je przesłać pocztą, dostarczyć pocztą elektroniczną (skany dokumentów na e-mail: dotacja@polbi.pl) lub osobiście do biura projektu:

POLBI SP. Z O.O.

VILLA LESSING

UL. PARKOWA 23

57-320 POLANICA ZDRÓJ

TEL: 796 378 078

TEL: 74 869 19 45

E-MAIL: DOTACJA@POLBI.PL

Terminy kursów

Wrocław, 1 października 2016 r.
Działanie - 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Informacje organizacyjne

LISTA RANKINGOWA - PRZYZNANE DOTACJE

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości z dnia 31 marca 2017 roku. 

 


 

UCZESTNICY PROJEKTU

Przewiduje się objęcie projektem 45 kobiet w wieku powyżej 30 lat (10 bezrobotnych i 35 biernych zawodowo zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa dolnośląskiego.

Szczególnie mile widziane będą kobiety zamieszkujące na obszarach wiejskich, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 lat lub o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej kobiet poprzez poprawę zdolności do samozatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Osoby objęte projektem powinny zamieszkiwać w następujących powiatach województwa dolnośląskiego:

 • Subregion legnicko-głogowski: jaworski, górowski, złotoryjski, legnicki ziemski, polkowicki;
 • Subregion jeleniogórski: jeleniogórski ziemski, lwówecki, kamieniogórski, lubański;
 • Subregion wrocławski: wołowski, strzeliński;
 • Subregion wałbrzyski: dzierżoniowski, wałbrzyski ziemski, kłodzki, ząbkowicki.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

 

Aktywność zawodowa kobiet, poprawa zdolności do samozatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych.


KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

POLBI Sp. z o.o.

Villa Lessing

ul. Parkowa 23

57-320 Polanica Zdrój

Tel: 796 378 078

Tel: 74 869 19 45

E-mail: dotacja@polbi.pl

Uwagi

ZAPYTANIA OFERTOWE / KONKURS OFERT