Zastosowanie EXCELA w działach kadrowo-płacowych (Excel w kadrach i płacach)

Opis

KURS - ARKUSZ KALKULACYJNY MS EXCEL

EXCEL W PRACY DZIAŁÓW KADR I PŁAC

PRAKTYCZNE WARSZTATY ZASTOSOWANIA EXCELA W DZIAŁACH PERSONALNYCH

WARSZTATY KOMPUTEROWE W WARSZAWIE


 

Kalendarz szkoleń, termin szkolenia - KPA w praktyce - nowelizacja czerwiec 2017. Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach - warsztaty, nowe wzory dokumentów.

23-24 LISTOPADA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!


Termin szkolenia
 
 
 23-24 listopada 2017 roku
Wykładowca
 Maciej Derwisz
Wymiar szkolenia
 14 godzin wykładowych
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

 

Excel w działach kadrowo-płacowych. Zastosowanie narzędzi Excela przez kadrowców przy tworzeniu zestawień i raportów w działach rachuby, płac i kadrach.

 

  SZKOLENIA DWUDNIOWE - EXCEL W KADRACH I PŁACACH

Program kursu arkusz kalkulacyjny programu MS EXCEL, jest oparty na bazie wieloletnich doświadczeń, został przygotowany wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy w działach kadrowych i działach płacowych.

Szczególny nacisk został położony na:

 • naukę prawidłowego zaokrąglania liczb w Excelu,

 • wykorzystanie tabel przestawnych przy tworzeniu raportów i zestawień związanych z tworzeniem zestawień kadrowo - płacowych,

 • wykorzystanie danych zewnętrznych przy tworzeniu zestawień (np. imoprt danych kadrowo - płacowych z programów KP i ich obróbka),

 • wykorzystanie narzędzi sprawdzenia poprawności danych - walidacja danych - i zapobieganie powstania błędów w arkuszach z danymi,

 • wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego,

 • wykorzystanie podstawowych formuł obliczeniowych przy tworzeniu wyliczeń - prawidłowa konstrukcja formuł Excela,

 • ochronę danych arkusza.

  ADRESACI SZKOLENIA - PROFIL SŁUCHACZA

Kurs zastosowania Excela w działach kadrowo-płacowych (Excel w kadrach i płacach) przeznaczony jest głównie dla:
 • osób pracujących w działach kadrowych, płacowych, rachubie, rozliczeń i administracji biurowej,

 • osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym,

 • osób pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego,

 • osób mającymi problemy z tworzeniem raportów w pracy,

 • osób zamierzających zwiększyć efektywność tworzonych raportów i zestawień,

 • osób generujących raporty i zestawienia na potrzeby innych działów,

 • osób pragnących zautomatyzować i zwiększyć wydajność w pracy z Excelem.

  WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Od uczestników kursu zastosowania MS Excel w działach personalnych wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Sprawdź czy się kwalifikujesz - czy odpowiesz pozytywnie na pytanie:
 • potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,

 • potrafię skopiować komórki,

 • rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,

 • umiem przełączyć się między arkuszami,

 • potrafię sumować dane w komórkach,

 • umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

  WARSZTATY - EXCEL W DZIALE PERSONALNYM

Kurs zastosowania Excel'a w kadrach i płacach realizowany jest wyłącznie w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na przygotowanych wcześniej do pracy arkuszach danych pod kierownictwem i z pomocą doświadczonego trenera - praktyka.

W trakcie zajęć trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VATKurs - Excel w kadrach i płacach. Szkolenie z zastosowania narzędzi Excela w działach kadrowo-płacowych w Warszawie. Tworzenie zestawień i raportów. Funkcje zaokrąglające, tabele przestawne. Zajęcia w Warszawie.

Program

KURS ZASTOSOWANIA NARZĘDZI EXCELA W KADRACH I PŁACACH. TWORZENIE ZESTAWIEŃ I RAPORTÓW W DZIAŁACH RACHUBY. FUNKCJE ZAOKRĄGLAJĄCE. TABELE PRZESTAWNE. POBIERANIE DANYCH ZEWNĘTRZNYCH, TWORZENIE KORESPONDENCJI.I. Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce

 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne)

 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami - ZAOKR()

 4. Zaokrąglenia „do pełnych złotych” i zaokrąglenia „do okrągłych tysięcy złotych”

 5. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb – ustawienia w opcjach programu Excel

 

II. Tworzenie raportów związanych z listami płac i innymi zestawieniami z wykorzystaniem tabel przestawnych

 1. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych jako błyskawicznego narzędzia do tworzenia zestawień i raportów

 2. Prezentacja i grupowanie danych w tabeli przestawnej

 3. Tworzenie raportu z podziałem na działy i stanowiska

 4. Tworzenie raportu wyliczającego sumy, średnie, odchylenia od budżetu

 5. Tworzenie raportów okresowych

 6. Tworzenie wykresów przestawnych jako narzędzia zwiększającego czytelność tworzonych zestawień

 

III. Zastosowanie korespondencji seryjnej w działach kadrowo–płacowych

 1. Omówienie możliwości i zastosowań mechanizmu korespondencji seryjnej

 2. Przygotowanie danych w Excelu do pism tworzonych z użyciem korespondencji seryjnej

 3. Wstawianie i edycji pól korespondencji seryjnej

 4. Tworzenie własnych określników na podstawie danych tabeli, np. wprowadzanie pola Pan/Pani w zależności od płci pracownika, odmiana czasowników uzależniona od płci i inne

 5. Przykład pisma informacji rocznej dla pracowników z wykorzystaniem korespondencji seryjnej

 

IV. Import danych z programów kadrowo – płacowych i przygotowanie danych do tworzonych zestawień

 1. Import danych w różnych formatach

 2. Łączenie danych z różnych źródeł

 3. Przygotowanie danych – usuwanie zbędnych spacji i innych znaków oraz walidacja długości pól (np. pola PESEL)

 4. Podział komórek przy „zlepionych danych” – wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny”

 5. Łączenie danych w jednej komórce pobieranych z kilku komórek

 6. Uzyskiwanie danych z ciągów znaków, np. daty urodzenia z numeru Pesel

 7. Sortowanie i filtrowanie uzyskanych danych

 8. Tworzenie zestawień z użyciem tabeli przestawnej i formatowania warunkowego

 

V. Wykorzystanie formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych

 1. Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach

 2. Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach

 3. Wykorzystanie sum częściowych

 4. Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych  związanych z płacami

 

VI. Wykorzystanie elementów sprawdzania poprawności danych przy tworzeniu zestawień płacowych

 1. Walidacja danych w oparciu o listy danych

 2. Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi

 3. Tworzenie list na podstawie danych identyfikacyjnych pracowników

 

VII. Praca z danymi w postaci dat w Excelu

 1. Różne formaty dat w Excelu (daty w różnych formatach, dni tygodnia, i inne)

 2. Wyliczanie wieku pracownika na podstawie daty urodzenia – formuły wyliczeniowe

 3. Praca z formatami czasu (wyliczenie czasu pracy, roboczogodzin)

 

VIII. Narzędzia pomocnicze zestawień przy nietypowych tabelach i wyliczeniach

 1. Pola kombi

 2. Pola opcji i wyboru

 3. Nietypowe wyliczenia i dane związane z płacami i kadrami – analizy dynamiki i fluktuacji (np. kosztów zatrudnienia, nieobecności, premiowania)

 4. Prosty przykład tworzenia zautomatyzowanego formularza danych (np. karta osobowa osoby zatrudnionej)

 5. Wykorzystanie menadżera scenariuszy przy tworzeniu danych

 

IX. Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją  osób niepowołanych

 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy

 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach

 3. Ukrywanie kolumn i wierszy

 4. Ukrywanie arkuszy

 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych

 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  - smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych

 

X. Wykorzystanie i tworzenie pomocniczych kalkulatorów przy sporządzaniu list płac i rachunków z tytułu umów zlecenia i o dzieło

 1. Kalkulator wynagrodzenia brutto - netto i netto - brutto

 2. Ograniczenia ZUS

 3. Elementy wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

 4. Narzut kosztów pracodawcy

 5. Kalkulator umów zlecenia i o dzieło (umowy cywilnoprawne)

 6. Kalkulator wieku pracownika przy wyliczaniu funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych

 

 

 

 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017. Kurs - Excel w kadrach i płacach (Excel w działach kadrowo-płacowych). Zastosowanie narzędzi Excela przy tworzeniu zestawień i raportów w działach rachuby. Omówienie funkcji zaokrąglających, wykorzystanie tabel przestawnych, pobieranie danych zewnętrznych, tworzenie korespondencji seryjnej, listy płac, rachunku, umowy zlecenia i o dzieło. Zajęcia w Warszawie.

 

 

 

EXCEL - WARSZTATY I SZKOLENIA

     
 A,B,C Programu MS EXCEL. Kurs - Procedury i funkcje języka VBA w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Poziom podstawowy i średniozaawansowany. EXCEL w działach kadrowo-płacowych. Warsztaty komputerowe – Akademia specjalistów. Zajęcia w Warszawie. Polbi – Kurs „Excel w kadrach i płacach”.
  Podnoszenie kompetencji pracowników. EXCEL w działach kadrowo-płacowych. Warsztaty komputerowe – Akademia specjalistów. Zajęcia w Warszawie. Polbi – Kurs „Excel w kadrach i płacach”. 
 EXCEL w działach kadrowo-płacowych
 Procedury języka VBA w MS Excel 
     
 Excel w praktyce. Szkolenia dla pracowników. Warsztaty i zajęcia w ofercie szkoleniowej Polbi - Warszawa. EXCEL w działach kadrowo-płacowych. Warsztaty komputerowe – Akademia specjalistów. Zajęcia w Warszawie. Polbi – Kurs „Excel w kadrach i płacach”.   EXCEL w działach kadrowo-płacowych. Warsztaty komputerowe – Akademia specjalistów. Zajęcia w Warszawie. Polbi – Kurs „Excel w kadrach i płacach”. Poziom podstawowy i średniozaawansowany.  
 Optymalizacja pracy w Excel'u
 Excel w księgowości
    

POLBI - KORZYSTNE CENY KURSÓW


Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 23 listopada 2017 r.
Zakończenie 24 listopada 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 690 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 640 zł/osobę.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cena szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

CENA 640 ZŁ/OSOBĘ,

przy zgłoszeniu do 20 paźziernika 2017 roku.

 


Informacje o wykładowcy

MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo - księgowych.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy).

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,

vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.

WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,

pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 

Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Centrum LIM, Hotel Marriott. Excel w działach kadrowo-płacowych. Zastosowanie narzędzi Excela przy tworzeniu zestawień i raportów w działach rachuby, płac i kadrach

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych. Uczestnicy kursu rozwiązują zadania i wykonują ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym na laptopach.

 

Program Excel – kurs komputerowy. Funkcje zaokrąglające, wykorzystanie tabel przestawnych, pobieranie danych zewnętrznych, tworzenie korespondencji seryjnej, listy płac, rachunki w przypadku umowy zlecenia i o dzieło. Szkolenie w Warszawie.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Praktyczne ćwiczenia, praktyczne przykłady przy samodzielnym stanowisku komputerowym.

Zajęcia prowadzone metoda warsztatową z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych arkuszy z praktycznymi danymi księgowymi.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 2 dni.

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładowych.

Zajęcia rozpoczynają się w godzinie 10:00.

Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
Przerwa kawowa, serwis kawowy oraz herbata i napoje podczas szkolenia z Excela'a. Przerwy na kawę oraz czas na lunch oddzielają poszczególne bloki zajęć dydaktycznych prowadzonych w Warszawie przez Macieja Derwisza.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


 Certyfikat. Wydajemy naszym słuchaczom, uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu kursu. Ćwiczenia na szkoleniu - Zastosowanie EXCELA w działach kadrowo-płacowych (Excel w kadrach i płacach) - prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Excel w działach personalnych – warsztaty komputerowe w Warszawie. Szkolimy z zakresu Excela - Excel bez błędów. Praktycy-praktykom. ABC arkusza kalkulacyjnego Excel w działach personalnych (HR).
 
Kursy zastosowania EXCELA w działach kadrowo-płacowych (Excel w kadrach i płacach). Warszawa. Warsztaty prowadzi Maciej Derwisz. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia. Zapewnij pracownikom możliwość zdobycia i uzupełnienia wiedzy zawodowej z obszaru Excela. Potwierdzaj nabytą wiedzę zaświadczeniem o ukończeniu kursu a nie certyfikatem. Kurs Excela w działach personalnych. Znający arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym a pragnący zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, osoby mające problemy z tworzeniem raportów i zestawień a noszące się z zamiarem zautomatyzowania i zwiększenia wydajność w pracy z Excelem to adresaci naszych szkoleń z wykorzystania zaawansowanych funkcji MS Excel w praktyce.
 
 Wzór zaświadczenia.
 Wydawane zaświadczenie.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".
DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

KOORDYNATOR, OPIEKUN SZKOLENIA

Joanna Ajdys - szkolenia@polbi.pl

Uwagi

Program Excel – kurs komputerowy. Excel w działach kadrowo-płacowych. Zastosowanie narzędzi programu komputerowego Excel przy tworzeniu zestawień i raportów w działach rachuby, płac i kadrach. Funkcje zaokrąglające, wykorzystanie tabel przestawnych, pobieranie danych zewnętrznych, tworzenie korespondencji seryjnej, listy płac, rachunki w przypadku umowy zlecenia i o dzieło. Szkolenie w Warszawie.

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)

 

Kurs - Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe. Lista płac. Import danych zewnętrznych, korespondencja seryjna. Szkolenie – poziom podstawowy/średniozaawansowany.

 

KURS: EXCEL W DZIAŁACH KADROWO-PŁACOWYCH. SZKOLENIE 2-DNIOWE.

Szkolenie poświęcone praktycznym sposobom korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excela w pracy w działach kadrowych i płacowych. Microsoft Excel to popularne narzędzie wykorzystywane przez dział kadr i rachuby w codziennej praktyce.

PRAKTYCZNE WARSZTATY - EXCEL W DZIAŁACH PERSONALNYCH

Z doświadczeń i obserwacji wynika, że tylko znikoma część użytkowników programu Excel korzysta w pełni z możliwości oferowanych przez ten arkusz kalkulacyjny. Aby unikać niepotrzebnej pracy, uprościć i zautomatyzować wykonywane czynności i obliczenia warto poznać dogłębnie narzędzie, które się wykorzystuje na co dzień. Dzięki szkoleniu będzie można korzystać z Excela przy rozwiązywaniu problemów towarzyszących pracy w działach kadrowo-płacowych.

 


 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Kurs "Excel w kadrach i płacach"  jest dostępny w Bazie Usług Rozwojowych (PARP).

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.