wtorek, 29 lipca 2014, 
| | | | | | |

KURS - KADRY I PŁACE

Specjalista do spraw wynagrodzeń (kod: 242310), Specjalista do spraw kadr (kod: 242307)

Promocja!

Obecnie obowiązuje cena promocyjna na wszystkie kursy kadrowo - płacowe w wysokości 1.430 zł.

Promocja ważna jest jedynie przy zapisach i dokonaniu płatności do 31 sierpnia 2014 r. i nie można jej łączyć z innymi zniżkami.

 

Kurs kadrowo - płacowy został przygotowany na podstawie długoletnich doświadczeń (już 14 lat mija od jego debiutu) . Jest to jeden z najtrudniejszych organizacyjno - merytorycznie kursów. Udało nam się jednak połączyć dosyć zaawansowany aspekt teoretyczny z praktyką pracy codziennej. Wprowadzona przez nas formuła powoduje, że zajęcia są głównie nastawione na konkretne, praktyczne umiejętności, które przeplatane są wiedzą z zakresu prawa pracy, ZUS, prawa podatkowego i innych.

Zastosowaliśmy schemat nauki nazywany "case study" czyli omawianie różnych studiów praktycznych przypadków popartych wiedzą teoretyczną. Jednak podstawowe ukierunkowanie to samodzielne ćwiczenia uczestników, które przygotowują ich do podjęcia przyszłej pracy w działach kadrowo - płacowych.

Uwaga! Do końca 2014 r.

koszty egzaminu zawodowego

dla uczestników naszych kursów

zawierają się już w cenie szkolenia. 

 

Program

Program kursu to 124 godzin zajęć (w tym 8 godzin ćwiczeń komputerowych) podzielonych na dwa moduły: kadrowy i płacowy.

W programie m. in.:

 

Moduł kadrowy

Podstawowe zasady prawa pracy

 • Definicja pracownika i pracodawcy
 • Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania
 • Zakaz dyskryminacji
 • Zatrudnienie pracownika

Powstanie stosunku pracy – elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści umowy o pracę

 • Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru
 • Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych – umowy zlecenia i umowy dzieło
 • Rodzaje umów o pracę
 • Studium przypadku:
 • Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy o pracę
 • Treść kwestionariusza osobowego

Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

 • Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych
 • Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę

Studium przypadku:

 • Założenie akt osobowych – teczka osobowa pracownika

Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika

 • Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika:
 1. szkolenie BHP
 2. badania profilaktyczne
 3. informacja o zasadach wykonywania pracy

Studium przypadku:

 • karta BHP

Czas pracy

 • Definicja czasu pracy i normy czasu pracy.
 • Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa
 • System czasu pracy
 • Systemy czasu pracy

Studium przypadku:

 • Przykład miesięcznej karty pracy pracownika
 • Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy

Studium przypadku

 • Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy
 • Szczególne uwarunkowania czasu pracy
 1. Praca w porze nocnej
 2. Praca w dni ustawowo wolne od pracy
 3. Praca w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy
 • Czas pracy pracowników zarządzających
 • Dyżur pracowniczy

Studium przypadku:

 • Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
 • Sporządzenie grafika pracy pracownika zatrudnionego w rozkładzie zmianowym
 • Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Nieobecności w pracy

 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
 • Okresy niewykonywania pracy – zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia

Studium przypadku:

 • Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Urlopy pracownicze

 • Definicja urlopu
 • Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Plan urlopów

Studium przypadku:

 • Wniosek urlop – karta urlopowa
 • Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu
 • Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu
 • Urlopy pracownicze – odrębne przepisy
 1. Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu
 2. Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami
 3. Przedawnienie się prawa do urlopu

Wynagrodzenie za pracę

 • Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe
 • Prawo do wynagrodzenia
 • Formy wynagradzania
 • Stałe składniki wynagrodzenia
 • Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia
 • Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania

Studium przypadku:

 • Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania
 • Wprowadzanie zmian do regulaminu

Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy

 • Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • Zasady współodpowiedzialności

Studium przypadku:

 • Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej pracownika
 • Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń
 • Zbieg potrąceń
 • Egzekucja komornicza z wynagrodzenia pracownika
 • Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania

Studium przypadku:

 • Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem
 • Wzór umowy o zakazie konkurencji

Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze

 • Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania
 • Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie
 • Okres przedawnienia

Studium przypadku:

 • Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej
 • Zażalenie pracownika na zastosowaną karę

Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

 • Ochrona stosunku pracy
 • Prace wzbronione
 • Urlop macierzyński
 • Dodatkowy urlop macierzyński
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Uprawnienia pracownika (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich
 • Wysokości świadczeń

Studium przypadku:

 • Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem

Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe

 • Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego
 • Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy
 • Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania
 • Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 K.p.
 • Ustanie stosunku pracy
 • Wygaśniecie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana
 • Okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania

Studium przypadku:

 • Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron , z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron
 • Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia
 • Treść świadectwa pracy

Związki Zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę
 • Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

 • Społeczna  Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień
 • Państwowa Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień
 • Sądy Pracy
 • Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego
 • Odszkodowania

Studium przypadku:

 • Dziennik S.I.P.
 • Pozew do Sądu Pracy

 

Moduł płacowy

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • Ubezpieczenia społeczne
 • Zbieg tytułu ubezpieczeń
 • Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych
 • Terminy zgłoszeń do ZUS
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Deklaracje ZUS
 • Deklaracje zgłoszeniowe
 • Deklaracje rozliczeniowe

Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac

 • Wynagrodzenie brutto – netto
 • Pojęcie płacy minimalnej
 • Zasady ustalania podatku dochodowego
 • Progi podatkowe – procent podatku
 • Samozatrudnienie – podatek liniowy czy ryczałt
 • Samozatrudnienie z byłym pracodawcą
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Kwota wolna
 • Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami
 • Składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami
 • Składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami

Świadczenia pozapłacowe

 • Omówienie świadczeń pozapłacowych
 • Ryczałty i ekwiwalenty:
 • Ryczałt samochodowy
 • Używanie telefonu prywatnego do celów służbowych
 • Prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych
 • Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe:
 1. Samochód służbowy używany do celów prywatnych
 2. Służbowy telefon komórkowy
 3. Ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej
 4. Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych
 5. Świadczenia medyczne na rzecz pracowników
 6. Wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.)
 7. Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy

Podróże służbowe

 • Pojęcie podróży służbowej
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Dokumentowanie podróży służbowych
 • Wypłaty ponadlimitowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Zasady tworzenia funduszu
 • Regulamin ZFŚS
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Komisja Socjalna
 • Przedstawiciel pracowników
 • Świadczenia urlopowe u pracodawców zamiast ZFŚS

Studium przypadku:

 • Przykład Regulaminu ZFŚS

Wynagrodzenie za czas choroby – szczególny rodzaj wynagrodzenia

 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Pojęcie choroby i niezdolności do pracy
 • Dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
 • Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Studium przypadku:

 • Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
 • Zasady ustalania podstawy
 • Wypełnianie dokumentów do ZUS
 • Zapoznanie się z kodami ZUS

Program „Płatnik” – obsługa na praktycznych przykładach różnych studium przypadków

 • Rejestr płatników i ubezpieczonych
 • Zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA)
 • Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA)
 • Zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA)
 • Zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA)
 • Wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA)
 • Dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA)
 • Zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.)
 • Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Kopiowanie dokumentów
 • Inne dokumenty w „Płatniku” – IWA, RMUA, ZSWA
 • Wysyłka dokumentów do ZUS
 • Potwierdzenie wysyłki

Warsztaty płacowe – czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

 • Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca
 • Wyliczanie wynagrodzenia w przypadku choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby
 • Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list
 • Wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy
 • Szczególne wypadki ustalania wynagrodzeń
 • Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych
 • Sposób ustalenia wartości świadczeń pozapłacowych
 • Zasady ustalania podstawy emerytalno - rentowej w przypadku dodatkowych świadczeń
 • Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego - aspekt składkowy i podatkowy
 • Wypłata świadczenia urlopowego
 • Przygotowanie list płac pod kątem przyznanych odszkodowań i potrąceń
 • Zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje, terminy, druki
 • Korekty list płac
 • Korekty podatku dochodowego

 

Terminy kursów
Edycje jesień 2014: (kliknij na numerze kursu by pobrać orientacyjny harmonogram zajęć)
Rozpoczęcie
Zakończenie
 Edycja Numer
 *
13.09.2014
14.12.2014
 

Sb.Nd.

3107
W
06.10.2014
19.12.2014
 Pn.Śr.Pt.3108
W

* Z - brak miejsc    W - są wolne miejsca

 

UWAGA! Z uwagi na realizację projektów unijnych i związane z tym zaangażowanie trenerów oraz brak wolnych sal dydaktycznych, do końca 2014 r. ilość organizowanych przez nas komercyjnych kursów księgowości, jak również kadrowo - płacowych ulega znacznemu ograniczeniu. Odpowiadając na liczne zapytania - pełna oferta zostanie przywrócona najszybciej jak to możliwe - przewidujemy początek 2015 r. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość :) 

 

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku przy Al. Jerozolimskich 44 (biurowiec obok Rotundy) w Warszawie. Sekretariat mieści się w lokalu 1022 na X p.

 

 


Czas trwania szkolenia

Proponujemy zajęcia w edycjach:

 • poniedziałki, środy i piątki (17.00-20.15);
 • wtorki i czwartki (17.00-20.15);
 • soboty i niedziele (9.00-16.00).
Ilość godzin
Kurs obejmuje 124 godziny wykładowe
Dyplom
Każdy uczestnik kursu ma prawo do przystąpienia do egzaminu zawodowego, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzyma certyfikat zawodowy potwierdzający kwalifikacje w ramach grupy zawodowej: Specjalista do spraw wynagrodzeń (kod: 242310), Specjalista do spraw kadr (kod: 242307). Do końca 2011 r. koszt egzaminu zawarty jest w cenie szkolenia! Dodatkowo każdy absolwent uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Uwaga! Każdy uczestnik naszego kursu otrzymuje bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do naszego serwisu on-line zawierającego dostęp do bazy danych zawierającej obowiązujące akty prawne (Program Informacji Prawnej 3P).

Cena

 

Promocja!

Obecnie obowiązuje cena promocyjna na wszystkie kursy kadrowo - płacowe w wysokości 1.430 zł.

Promocja ważna jest jedynie przy zapisach i dokonaniu płatności do 31 sierpnia 2014 r. i nie można jej łączyć z innymi zniżkami.

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 1.590 zł/osobę, a dla dwóch lub więcej osób 1.490 zł/osobę

 

Cena dla absolwentów kursu na asystenta do spraw księgowości oraz kursu księgowości wynosi 1.290 zł/osobę


Istnieje możliwość płatności ratalnych. Cena dla osób korzystających z płatności ratalnych wynosi 1.640 zł/osobę.

 • pierwsza wpłata w wysokości 1.000 zł najpóźniej w na tydzień przed rozpoczęciem kursu,
 • druga rata w wysokości 640 złmusi zostać wpłacona w terminie ustalonym z sekretariatem.
Z uwagi, iż firma pozostaje pod kuratelą Kuratorium Oświaty i Wychowania kurs jest zwolniony z podatku VAT (podane ceny są zatem wartościami do zapłaty).

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Polbi Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

 

 

Uwaga! Do końca 2014 r.

koszty egzaminu zawodowego

dla uczestników naszych kursów

zawierają się już w cenie szkolenia. 

Pliki do pobrania
strona główna   |   o nas   |   szkolenia   |   kursy   |   projekty UE   |   vademecum   |   oprogramowanie   |   kontakt
© POLBI 2006.
wykonanie A.NET.pl