Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. ZFŚS 2017. Nowa wysokości odpisów socjalnych. Szkolenie - najnowsze przepisy i interpretacje.

Opis

Kurs - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS 2017). Nowe zasady tworzenie, odpisy na fundusz. Działalność socjalna pracodawcy. Szkolenie w Warszawie - Renata Majewska.

 
Kurs dotyczący Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - terminy, data zajęć.

27 PAŹDZIERNIKA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


Data szkolenia
 
 
 27 października 2017 roku (piątek).
Wykładowca
 Renata Majewska.
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE (2017-10-27): ZGŁOSZENIE ON-LINE
 

Kurs - Akademia Specjalisty ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017. Zasady odprowadzania składek i podatku PIT (PDOF) od świadczeń wypłacanych z ZFŚS. Najnowsze interpretacje ZUS i urzędów skarbowych, wyjaśnienia podatkowe.


 
 Szkolenie ZFŚS 2017. Kurs dotyczący Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odbywa się w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro, sana nr 03.192.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

  ZFŚS 2017 - SZKOLENIE OTWARTE, JEDNODNIOWE, 6 GODZIN

Jednodniowe szkolenie (kurs) o charakterze wykładowo-warsztatowym na temat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 roku z uwzględnieniem najnowszych przepisów i ich interpretacji. Tworzenie, przyznawanie świadczeń socjalnych z ZFŚS. Zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpis podstawowy na fundusz socjalny. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 roku. Naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  CEL SZKOLENIA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

Kompleksowe omówienie ogólnych zasad tworzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców.

  ADRESACI SZKOLENIA - FUNKCJONOWANIE ZFŚS W 2017 ROKU

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, dla reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych, członków komisji socjalnych.

  RENATA MAJEWSKA - PROWADZĄCA SZKOLENIE ZFŚS 2017

Renata Majewska - doświadczony wykładowca, niezależny ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników, ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. Zajęcia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Więcej informacji ...

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w świetle prawa podatkowego. Tworzenie, przyznawanie i księgowanie świadczeń socjalnych z ZFŚS. Zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpis podstawowy na fundusz socjalny. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 roku. Naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Program

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2017 ROKU. NAJNOWSZE, OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU ZMIANY W USTAWIE O ZFŚS I NOWE WYSOKOŚCI ODPISÓW SOCJALNYCH. 

 

  PROGRAM SZKOLENIA - ZFŚS 2017 W PRAKTYCE

 

 

I. OMÓWIENIE NOWYCH, OBOWIĄZUJĄCYCH OD STYCZNIA 2017 ROKU ZASAD TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - ZFŚS 2017

  1. Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego - duzi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 50 pracowników) i średni pracodawcy (zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników) na wniosek związku.

  2. Swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych - mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników.

  3. Duzi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 pracowników.

  4. Weryfikacja charakteru obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach - najnowsze regulacje prawne obowiązujące od 2017 roku.

 

II. CEL TWORZENIA I PRZEZNACZENIE ZFŚS 2017

 1. Prawny obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.

 2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.

 3. Dofinansowanie obiektów socjalnych.

 4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 1. Katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin).

 2. Osoby uprawnione na mocy regulaminu.

 3. Czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami?

 

IV. OBLICZANIE ODPISÓW NA FUNDUSZ SOCJALNY

 1. Odmrożenie odpisów socjalnych w 2017 roku i nowa podstawa ich wymiaru.

 2. Ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

 3. Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.

 4. Naliczenie i przekazanie I raty odpisów socjalnych - do końca maja.

 5. Naliczenie i przekazanie II raty odpisów socjalnych - do końca września.

 6. Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

   

V. PRZYZNAWANIE POMOCY SOCJALNEJ OSOBOM UPRAWNIONYM

 1. Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).

 2. Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja).

 3. Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).

 4. Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).

 5. Dokumentacja przyznanej pomocy socjalnej.

   

VI. RODZAJE ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH Z ZFŚS I ICH RÓŻNICOWANIE WEDŁUG KRYTERIUM SOCJALNEGO

 1. Paczki dla dzieci.

 2. Karnety do klubu fitness.

 3. Zapomogi.

 4. Organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu socjlnego.

 5. Pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 6. Świadczenia socjalne na rzecz emerytów i rencistów.

 7. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.

 8. Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

 

VII. TWORZENIE REGULAMINU SOCJALNEGO KROK PO KROKU

 1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi - preliminarz socjalny.

 2. Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu.

 3. Definicja rodziny w regulaminie socjalnym.

 4. Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 5. Ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.

 6. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).

 7. Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne.

 8. Procedura starań o świadczenia socjalne.

 

VIII. ZASADY ODPROWADZANIA SKŁADEK I PODATKU PIT OD ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH Z ZFŚS - W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI ZUS I PODATKOWYCH

 1. Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.

 2. Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.

 3. Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

 4. Zwolnienie podatkowe świadczeń dla emerytów i rencistów.

 5. Ulgi z tytułu zapomóg.

   

IX. REZYGNACJA Z TWORZENIA ZFŚS PRZEZ DUŻYCH I MAŁYCH PRACODAWCÓW ORAZ ZASADY OBNIŻANIA WYSOKOŚCI ODPISÓW

 1. Zmiana układu zbiorowego pracy.

 2. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez zakładowej organizacji związkowej.

 3. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

 

X. EGZEKUCJA ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 1. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.

 2. Pełne czy ograniczone potrącenia.

 3. Współpraca z organem egzekucyjnym.

 

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZFŚS 2017

 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


 

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA - ZFŚS 2017

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Renata Majewska,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2017

Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

 

 Szkolimy z zakresu rozliczania środków ZFŚS. Omawiamy przepisy o tworzeniu ZFŚS na zasadzie dobrowolności lub z mocy prawa.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zasady tworzenie, odpisy na fundusz, koszty podatkowe. Działalność socjalna pracodawcy. Szkolenie w Warszawie.
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS 2017.

Obligatoryjne i fakultatywne obowiązki socjalne pracodawcy oraz zakres podmiotowy pracodawców tworzących fundusz. Uprawnienia do rezygnacji, zawieszenia lub zmniejszenia funduszu oraz tryb rezygnacji z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kiedy istnieje możliwość wypłacania świadczenia urlopowego? Kwestia roszczeniowości świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i świadczeń urlopowych. Osoby uprawnione - definicja pracownika, członka rodziny, emeryta, rencisty. Wysokość odpisu na ZFŚS obligatoryjny i fakultatywny. Przekazanie środków pieniężnych na wydzielone konto ZFŚS. Różne metody ustalania liczby zatrudnionych pracowników. Cel działalności socjalnej. Co można finansować z funduszu? Nieprawidłowe przeznaczanie środków finansowych. Przykłady działalności socjalnej, form prowadzenia. Organizacja imprez integracyjnych. Regulacje podatkowe. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, definicje pojęć nie wymienionych w ustawie. Podmioty w procesie przyznawania świadczeń - pracodawca, komisja socjalna, związki zawodowe, dział kadr, przedstawiciele pracowników. Dokumentacja, odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa.

Terminy kursów

Warszawa, 27 października 2017 r.
Szkolenie prowadzi Renata Majewska.

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena 390 zł,*)

przy zgłoszeniu do 20 października 2017 roku.

 

*) Cena dotyczy szkolenia w dniu 27 października 2017 roku.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Renata Majewska jest prelegentką na zajęciach z tematyki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
 

RENATA MAJEWSKA

Renata Majewska - doświadczony wykładowca, niezależny ekspert prawa pracy.

Ekspert prawa pracy, zwłaszcza z zakresu z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym. Doświadczony, wieloletni wykładowca. Ceniony redaktor prawny, autorka wielu publikacji. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kurs - ZFŚS 2017. POLBI - Szkolenia dla pracowników działów kadr i płac.

Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.


DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kurs z zasad rozliczania. Szkolenie z ZFŚS 2017 w Warszawie.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Warsztaty poświęcone ZFŚS w 2017 roku. Catering dla uczestników wykładów i ćwiczeń prowadzonych w Warszawie przez Polbi - Coffee & Lunch. Przerwa kawowa i przerwa obiadowa objęte są ceną za usługę szkoleniową.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
Certyfikat, dyplom ukończenia szkolenia Uczestnikom zajęć, szkoleń i warsztatów wydajemy ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU spełniające wszystkie wymagania formalne określone w przepisach MEN.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!
 

 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa PFR - Polski Fundusz Rozwoju

Szkolenie "ZFŚS 2017" (2017-10-27) jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP. 

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DO POBRANIA

Zgłoszenie na szkolenie, dokumenty do pobrania. 

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


KOORDYNATOR SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.com.pl


Uwagi

 
Kompleksowe omówienie regulacji z zakresu tworzenia ZFŚS, dokonywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.