Kodeks postępowania administracyjnego. KPA od wydania decyzji do przekazania sprawy do sądu administracyjnego i postępowanie przed sądem administracyjnym.

Opis

SZKOLENIE - KPA, WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ, PRZEKAZYWANIE SPRAW DO SĄDU. PPSA -  POSTĘPOWANIE SĄDOWE.
 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zasady wydania decyzji, procedura przekazania sprawy do sądu administracyjnego oraz zasady postępowania przed sądem administracyjnym. Kompendium obowiązujących przepisów. PPSA - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Adresatami szkolenia są w szczególności pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Sala wykładowa: III piętro, nr 03.192

  CEL ORAZ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Szkolenie jest ukierunkowane na aspekty praktycznego wykorzystania przepisów wraz z omówieniem poglądów prezentowanych w orzecznictwie sądowo-administracyjnym.

Szczególny nacisk zostanie położony na pokazanie prawidłowych rozwiązań różnych sytuacji procesowych spotykanych w codziennej praktyce przez organy administracji.
  ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY

Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Program

 

KPA, PPSA - RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

 

I. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OD WYDANIA DECYZJI OSTATECZNEJ DO PRZEKAZANIA SPRAWY DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

1. Postępowanie administracyjne - zagadnienia wprowadzające.

2. Wydawanie decyzji administracyjnej w praktyce - w pierwszej i drugiej instancji, ze zwróceniem uwagi na:

 • pojęcie decyzji administracyjnej oraz jej elementy,

 • doręczenie decyzji i jego skutki oraz weryfikacja prawidłowości doręczenia,

 • rektyfikacja decyzji - prostowanie błędów i omyłek oraz uzupełnienie decyzji,

 • umorzenie postępowania administracyjnego.

3. Rozprawa administracyjna, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • istotę rozprawy administracyjnej i przesłanki wskazujące na konieczność jej przeprowadzenia,

 • prawidłowe przygotowanie rozprawy administracyjnej, w tym przygotowanie i wyekspediowanie z organu wezwań na rozprawę,

 • przebieg rozprawy, a w tym sposoby postępowania w przypadku: nieobecności stron, zgłaszania wniosków i dowodów oraz konieczności zastosowania tzw. policji sesyjnej.

4. Postanowienia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • istotę postanowienia i przypadki w których są one wydawane przez organ administracji,

 • elementy postanowienia oraz ich ogłaszanie i doręczanie stronie, a także odpowiednie stosowanie do postanowień przepisów dotyczących decyzji.

5. Czynności procesowe organu podejmowane w pierwszej i drugiej instancji ze zwróceniem szczególnej uwagi na etapy postępowania przed organem pierwszej i drugiej instancji oraz problematykę uruchomienia postępowania przez organem drugiej instancji (odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - wymogi formalne i najczęściej spotykane uchybienia w tym zakresie oraz ich skutki).

6. Nadzwyczajne tryby postępowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • zasadę trwałości decyzji ostatecznych i jej znacznie w praktyce,

 • uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa - ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany decyzji.

 • wznowienie postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem podstaw wznowienia postępowania i przebiegu postępowania wznowieniowego,

 • stwierdzenie nieważności decyzji - z uwzględnieniem podstaw stwierdzenia nieważności decyzji oraz przebiegu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji,

 • wygaśnięcie decyzji - istota i przebieg takiego postępowania.

II. PROBLEMATYKA SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI - WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Czynności organu administracji związane z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego za jego pośrednictwem - ze szczególnym uwzględnieniem:

 • możliwości dokonania autokontroli,

 • obowiązku przygotowania przez organ administracji odpowiedzi na skargę i przesłania jej wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

2. Przywoływanie w uzasadnieniach wydawanych przez organy administracji decyzji poglądów prawnych wrażanych w orzecznictwie sądowoadministracyjnym - ze szczególnym uwzględnieniem:

 • mocy wiążącej orzeczenia tj. zasad związanych ze stosowaniem art. 153 ppsa tj. związanie oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w uzasadnieniu orzeczenia sądowego,

 • problematyka i znaczenie praktyczne uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Kurs - Umowy cywilnoprawne 2017, składki ZUS. Akademia Specjalistów – Szkoleniowe Centrum Dystrybucji Umiejętności – Kursy Zawodowe. Pomagamy wdrażać nowe przepisy. Warto wiedzieć więcej! Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego dla pracujących. Łatwe nabywanie wiedzy. Transfer wiedzy. Uczymy i pozwalamy zrozumieć prawo. Praktycy – praktykom. Inwestycja w kadry - to się opłaca.

 

 

 KPA W PRAKTYCE - KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu pogłębienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, a tym samym zapewnienie prawidłowości w działaniach podejmowanych na podstawie przepisów będących przedmiotem szkolenia, co w konsekwencji ma prowadzić do unikania błędów proceduralnych, które powodują eliminowanie podjętych aktów przez organy administracji w toku instancji lub sąd administracyjny.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenia prowadzi Jakub Rzymowski,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS 2017
 
Możliwość dofinansowania kosztów usług edukacyjnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - (KFS 2017). Zapraszamy do Polbi.
 

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.


 
 Szkolenie w Warszawie. Zawieranie umów cywilnoprawnych w 2017 roku pod kątem składek ZUS-u.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Szkolenia dla firm w Warszawie. Zawieranie umów cywilnoprawnych w 2017 roku pod kątem składek ZUS-u. Szkolenie z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w 2017 roku. Umowa zlecenia, umowa o dzieło. Minimalna stawka godzinowa. Opłacanie ZUS. Kontrola. Zajęcia prowadzi Andrzej Radzisław.


Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

360 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

290 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   
 

CENA PROMOCYJNA 300 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, serwis kawowy, obiad, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

dr JAKUB RZYMOWSKI

Prawnik, informatyk, szkoleniowiec z dziedziny danych osobowych, w tym osobowych danych medycznych, dokumentacji medycznej i prawa medycznego, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak.

Wykładowca bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń POLBI. Więcej informacji ...

Szkolenie współprowadzi również doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Etatowy członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.
Autor kilkunastu publikacji, w tym współautorka monografii pt. „Samorząd terytorialny".
Ceniony i doświadczony wykładowca, prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 

Kursy i szkolenia dla administracji. KPA.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

POZOSTAŁE MIASTA

 • biurowiec w pobliżu Dworca Głównego.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


 Wydajemy naszym słuchaczom, uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 
Warszawa. Warsztaty prowadzi. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia.
 
 Wzór zaświadczenia.
 Wydawane zaświadczenie.
 
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA