Młodość to atut - nie przeszkoda

Opis

PROJEKT: "MŁODOŚĆ TO ATUT – NIE PRZESZKODA"

 

  PROJEKT -  POWR.01.02.01-24-0067

Projekt "Młodość to atut - nie przeszkoda" jest realizowany w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH I BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość projektu to 787 256,25 zł, w tym wkład funduszy europejskich i budżetu Państwa wynosi 747 893,43 zł.

 

Program

 

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU


 

I. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Proces rekrutacji obejmie następujące etapy:

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa - wypełnienie i podpisanie karty rekrutacyjnej, oświadczeń dot. spełnienia kryteriów dostępu, złożenie kopii stosownych dokumentów.
 2. Rozmowa wstępna mająca na celu określenie predyspozycji oraz motywacji do uczestnictwa w projekcie.
 3. Stworzenie listy rankingowej Uczestników Projektu.

II. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU (65 osób)

 1. Spotkanie z doradcą zawodowym (4h/os.), podczas którego stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania określający luki kompetencyjne, mocne i słabe strony, działania, które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia szans uzyskania zatrudnienia oraz rozwoju kariery zawodowej.
 2. Indywidualne sesje coachingowe (ok. 5h/os) - job coaching/coaching kariery.

III. WARSZTATY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH (65 osób)

 1. Warsztaty kompetencji miękkich (3 dni/grupę) mające na celu nabycie kompetencji tj. efektywna komunikacja, praca w zespole, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 2. Warsztaty z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (2 dni/grupę), w trakcie których Uczestnicy poznają sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy.

IV. POŚREDNICTWO PRACY (65 osób)

Usługa kompleksowego pośrednictwa pracy dostępna będzie dla każdego Uczestnika Projektu przez cały okres uczestnictwa w projekcie. Beneficjentom Ostatecznym przedstawiane będą oferty pracy zgodne z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem oraz przekazywane informacje na temat targów pracy organizowanych w regionie i innych ciekawych wydarzeń.

W ramach spotkań z pośrednikiem pracy (3h/os.) udzielana będzie pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych itp.

Dodatkowo każdy z Uczestników Projektu skorzysta z jednej z poniższych form wsparcia.

V. SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (46 osób)

Szkolenia (ok. 80h/os.) oferowane będą Uczestnikom Projektu we współpracy z doradcą zawodowym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika, uwzględniając aktualne trendy i specyfikę regionalnego rynku pracy.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych i nowych kompetencji, potwierdzone zostanie certyfikatem/zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
Uczestnikom wypłacone zostanie stypendium szkoleniowe.

VI. 3-MIESIĘCZNE STAŻE (26 osób)

3-miesięczne, płatne staże oferowane będą osobom, które posiadają kompetencje zawodowe, uprawnienia i wiedzę, a którym brakuje doświadczenia zawodowego. W ich trakcie Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach zawodowych oraz pogłębią swoją wiedzę.


VII. JEDNORAZOWE DOTACJE NA UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (6 osób)

Wsparcie kierowane będzie do osób o odpowiednich predyspozycjach, które spełniają warunki określone w Regulaminie projektu, zakwalifikowanych do projektu na podstawie odrębnego procesu rekrutacji. Planowany termin rekrutacji: sierpień/wrzesień 2017 roku.

Dotacje (23 000 zł) przydzielane będą na podstawie oceny przygotowanych przez Uczestników biznesplanów. Przyznane zostanie także szkoleniowe wsparcie pomostowe (1000 zł).

Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne i szkolenia oraz opieki nad osobą zależną, jeśli jest taka potrzeba.

W trakcie 8-godzinnych zajęć zapewnione zostaną przerwy kawowe i lunch.Terminy kursów

Katowice
Rozpoczęcie 1 marca 2017 r.
Zakończenie 31 maja 2018 r.
Działanie 1.2 POWER - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Promocje, oferty specjalneInformacje organizacyjne

POLBI - Szkolenia dofinansowane ze środków UE.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych min. 80% Uczestników Projektu, w tym uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem oraz aktywizacja zawodowa min. 43% Uczestników Projektu do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1marca 2017 roku do 31 maja 2018 roku.

 

UCZESTNICY PROJEKTU, GRUPA DOCELOWA


Grupę docelową projektu stanowi 65 osób (45 kobiet, 20 mężczyzn), w wieku 18-29 lat, zamieszkujących województwo śląskie, należących do tzw. grupy NEET (nie przejawiających aktywności zawodowej, nie kształcących się, nie szkolących się), w tym:
 • 53 os. bierne zawodowo (37K, 16M);
 • 12 os. bezrobotnych wg BAEL, tj. niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (8K, 4M);
 • min. 4 os. niepełnosprawne (3K, 1M);
 • min. 5 os. długotrwale bezrobotnych (3K, 2M);
 • min. 6 os. o niskich kwalifikacjach zawodowych (4K, 2M).

 

 

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

Strefa Dobry Start

 


 

Ul. Dyrekcyjna 4/2,

40-013 Katowice,

tel. (+48) 513 969 884,

mail: mlodosc.to.atut@polbi.pl

mail: mlodosc@polbi.pl

https://strefadobrystart.pl/

 

DO POBRANIA

 

Karta rekrutacyjna do projektu

Oświadczenie rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Aktywność zawodowa kobiet, poprawa zdolności do samozatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych.