Kursy dla administracji, oświaty, samorządów

 

  Szkolenia: Przetwarzanie i ochrona danych osobowych. Informacje niejawne.

Szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych i zapoznanie uczestników szkoleń z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych w oparciu o obowiązujące akty prawne. Prezentacja zasad ochrony zbioru danych, przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i zasad odmowy dostępu, nieprawidłowości w trakcie przetwarzania danych osobowych, okresów ochronnych dla informacji niejawnych, dostępu do tajemnice ustawowo chronionych, polityki bezpieczeństwa, rodzajów i zasad wdrożenia dokumentów i instrukcji obowiązujących w jednostce.

  Szkolenia: Zarządzanie obiegiem dokumentów. Przepisy kancelaryjno-archiwalne.

Szkolenie dotyczy zarządzania, sprawowania nadzoru i postępowania z dokumentacją, stosowania instrukcji kancelaryjnej w administracji rządowej i samorządowej, realizowania czynności kancelaryjno-archiwalnych, prezentuje bezdziennikowy system kancelaryjny, prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz sposoby klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.

  Szkolenia: KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Decyzje, skargi.

Szkolenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego to kompendium wiedzy dla pracowników jednostek publicznych, pracowników administracji rządowej oraz samorządowej,mające na celu omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. Prezentuje formy wszczęcia postępowania, tryb i zakres prowadzenia postępowania dowodowego, rodzaje i elementy wydawanych decyzji administracyjnych, zasady udziału stron w postępowaniu administracyjnym, dostarczania wezwań i pism i wnoszenia odwołań od decyzji.

  Szkolenia: Zamówienia publiczne. Prawo zamówień publicznych. Przetargi.

W ofercie edukacyjnej znajdziecie Państwa szkolenie zapoznające z regulacjami wynikającymi z ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz omawiające praktykę udzielania zamówień, zasad przygotowania postępowań, kryteriów oceny ofert, w tym pozacenowych kryteriów oceny, procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej, przesłanki fakultatywne i obligatoryjne wykluczania wykonawców, wprowadzania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej, obliczania terminów na wniesienie odwołania i zasad postępowania odwoławczego.

Proponujemy udział w szkoleniach z pracownikom urzędów miast i urzędów gmin, starostw powiatowych, związków gmin i powiatów oraz stowarzyszeń samorządowych. Polbi – Warszawa.

 

  Uczestnicy szkoleń dla administracji i kursów dla pracowników samorządowych


URZĘDY MIAST I GMIN, STAROSTWA POWIATOWE

Naszą ofertę szkoleniową kierujemy do pracowników urzędów miast i urzędów gmin, starostw powiatowych, związków gmin i powiatów oraz stowarzyszeń samorządowych.

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC SPOŁECZNĄ

Nasze usługi szkoleniowe są również dedykowane dla instytucji świadczących pomoc społeczną tj. instytucji administracji rządowej i administracji samorządowej oraz współpracujących z nimi organizacjami społecznymi i pozarządowymi, pośród których są: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) świadczących pomoc z ramienia powiatu, Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS ) wspomagające potrzebujących w gminie, Domy Pomocy Społecznej (DPS) zapewniającym opiekę i pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym fizycznie lub intelektualnie, Ośrodki Wsparcia, czy Ośrodki Interwencji Kryzysowej.

EDUKACJA, OŚWIATA

Grupa odbiorców naszych szkoleń to również dyrektorzy (wicedyrektorzy) przedszkoli i szkół, pracownicy sekretariatów i administracji placówek oświatowych, administratorzy bezpieczeństwa informacji (osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Administratora Danych Osobowych) w szkołach oraz pracownicy organów prowadzących placówki edukacyjne. 

INSTYTUCJE KULTURY

Szkolenia z zakresu administracji mogą być też pomocne w pracy instytucji kultury takich jak muzea, kina, teatry, operetki, biblioteki, domy kultury czy skanseny.

INSPEKCJE PAŃSTWOWE, INSPEKTORATY

Proponujemy także udział w zajęciach edukacyjnych podnoszących kwalifikacje i uzupełniających wiedzę i umiejętności zawodowe pracownikom organów inspekcji weterynaryjnej - wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, inspekcji sanitarnej - powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, osobom zatrudnionym w instytucjach nadzoru budowlanego – wojewódzkich i powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, czy wydziałach ds. administracji architektoniczno-budowlanej w starostwach powiatowych.

 

KURSY I SZKOLENIA - OFERTA EDUKACYJNA POLBI

 

 Szeroki zakres szkoleń i kursów z dla pracowników służb księgowych i finansowych z zakresu podatków, podróży służbowych, reprezentacji i reklamy, faktury VAT, kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodu i rozliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodu w firmie.
 Oferta szkoleń dedykowanych osobom odpowiedzialnych za terminowe rozliczenia z ZUS. Ubezpieczenia społeczne, prawo pracy.  Zajęcia obejmują: ewidencję majątku trwałego, inwentaryzację, amortyzację środków trwałych.
 
PODATKI - VAT, PIT, CIT, DELEGACJE
 PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA, ZUS
 SPECJALISTA ds. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
     
Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń z zakresu rachunkowości. Kursy i warsztaty dla księgowych i finansistów i dyrektorów i właścicieli firm.   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla branży farmaceutycznej. Produkcja leków, transport, magazynowanie, działania w hurtowni farmaceutycznej.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z zakresu prawa pracy, kadr i płac. Kurs kadry i płace dla przyszłych pracowników działów kadrowych i działów płacowych, finansowych i rachuby.
KURS KSIĘGOWOŚCI
 
FARMACJA I MEDYCYNA
 KURS KADRY I PŁACE