Kurs księgowości od podstaw dla początkujących. Szkolenia z rachunkowości w Warszawie. Centrum Szkolenia Kadr Księgowości.

 

 Profesjonalny kurs księgowości. Stała pozycja w naszej ofercie szkoleniowej. Cedrtyfikat zawodowy.
 

KURS KSIĘGOWOŚCI / KURS RACHUNKOWOŚCI

Kurs księgowości przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych na stanowisku księgowego i samodzielnego księgowego oraz do pracy w biurze rachunkowym. Szkolenie od podstaw.

Kurs oparty na bazie 25 lat doświadczeń. Polecany przez naszych uczestników.

 

ZOBACZ AKTUALNĄ OFERTĘ KURSU KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW

 

Certyfikowany kurs dla księgowych. Szkolenie w Warszawie. 120 godzin wykładów i ćwiczeń.

 

  KURS KSIĘGOWOŚCI DLA POCZĄTKUJĄCYCH, 120 GODZIN, SZKOLENIE OD PODSTAW

Kurs księgowości jest prowadzony całkowicie od podstaw.

Kurs księgowości kierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z księgowością, ale również do pracowników działów księgowości, finansów, rachuby, kadr i płac, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości. 

Kalendarz szkoleń - Kursy dla księgowych. Aktualne edycje.

  JEDEN KURS KSIĘGOWOŚCI - KOMPLET UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZA PRAKTYCZNA

Bardzo obszerny program kursu księgowości daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości, księgowego lub samodzielnego księgowego. Nie dzielimy procesu nauki na kolejne poziomy, co zmuszałoby naszych kursantów do udziału w szkoleniach na następne stopnie zaawansowania. Jeden kurs to komplet niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych.

  KURS KSIĘGOWOŚCI - CERTYFIKAT ZAWODOWY KSIĘGOWY - KOD ZAWODU: 331301

Certyfikat zawodowy po ukończeniu kursu księgowości. Polbi - Warszawa.
 Certyfikat zawodowy po kursie księgowości. Szkolenia dla księgowych w Warszawie.
 

Księgowy - Kod zawodu: 331301

Egzamin certyfikujący kończący kurs księgowości uprawnia do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego poświadczającego umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.

 


Zasady certyfikacji zawodowej zawodu księgowego/księgowej.

  KURS KSIĘGOWOŚCI - CEL SZKOLENIA, WIEDZA TEORETYCZNA I PRAKTYKA

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ

Kurs pełnej księgowości przygotowuje do podjęcia pracy w działach finansowo księgowych na różnych stanowiskach (m. in. kontysty, pomocy księgowej, samodzielnego księgowego czy księgowego bilansisty) w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

MODUŁOWA ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Zakres wiedzy jest podzielony na praktyczne moduły, które ułatwiają wdrożenie osobie początkującej w arkana wiedzy księgowo-podatkowej.

OD POJĘCIA KONTA AŻ PO BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Uczestnik szkolenia z zakresu rachunkowości zdobywa wiedzę o zasadach funkcjonowania urządzeń księgowych, dekretowaniu dokumentów księgowych i sprawozdawczości. Dowiaduje się o funkcjach rachunkowości i zasadach, którymi powinna się ona kierować.

ROZLICZENIA NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

Zajęcia na kursie księgowości rozpoczynamy modułem prawno-podatkowym, w którym omawiamy szczegółowo pojęcia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT. Poruszane są również zagadnienia związane z kontrolą karno-skarbową i ordynacją podatkową. Zajęcia są bogate w konkretne przykłady praktyczne.

Po  odbycie zajęć z zakresu prawa podatkowego uczestnik szkolenia potrafi księgować i rozliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT - PDOF), ustalać podstawę opodatkowania i zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT - PDOP), oraz ustalać kwoty podatku naliczonego i należnego w zakresie podatku VAT, prowadzić ewidencję sprzedaży, wystawiać faktury VAT, korygować błędy w tych dokumentach będących podstawą księgowania zdarzeń gospodarczych oraz wypełniać deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-7).

DEKRETACJA I KSIĘGOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Cykl zajęć podatkowych przygotowuje uczestnika do modułów zajęć księgowych. Zaczynamy od wprowadzenia pojęć i definicji omawiając poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat. Prezentujemy pozycje aktywów trwałych i aktywów obrotowych, pasywów długo i krótkoterminowych.

Tak przygotowani słuchacze są w stanie przejść już do bezpośredniej nauki narzędzi księgowych w postaci dekretacji praktycznych dokumentów.

KONTO KSIĘGOWE, ZASADY KSIĘGOWANIA, OBROTY I SALDA KONTA

Wdrażamy pojęcie konta księgowego i jego rodzajów (konta aktywne, konta pasywne, konta kosztowe i konta przychodowe, konta analityczne i konta syntetyczne, konta jednosaldowe i konta dwusaldowe). Wprowadzamy zasadę podwójnego zapisu (podwójnego księgowania) i inne zasady księgowo - bilansowe (zasadę ostrożności, zasadę memoriału, zasadę istotności, zasadę kasową, zasadę kontynuacji działania i inne).

Po wprowadzeniu rozróżnienia strony Winien i Ma konta księgowego można skoncentrować się na omówieniu konkretnych sytuacji praktycznych w dekretacji dokumentów księgowych z różnych grup pasywów i aktywów bilansu, czy kosztów i przychodów.

 ---

ZAKŁADOWY/WZORCOWY PLAN KONT, ZESPOŁY KONT

Objaśniamy między innymi takie terminy jak: konto księgowe (nazwa i numer konta księgowego), strona „MA" konta, strona „WINIEN" konta, konto bilansowe, syntetyczne, analityczne, obroty i salda kont, saldo początkowe, saldo końcowe, dowody księgowe, okres sprawozdawczy, rok obrotowy, dzień bilansowy, koszty, przychody, aktywa, pasywa, środek trwały, wartość niematerialna lub prawna, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, przychody przyszłych okresów, ewidencja kosztów w układzie rodzajowym lub układzie kalkulacyjnym, kapitał własny, wycena bilansowa, kosztach i przychodach operacyjnych, zyskach i stratach nadzwyczajnych, przychodach netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, czym są zasady rachunkowości, jak stosować przyjęte zasady polityki rachunkowości, co składa się na wykaz kont księgi głównej, jak dokonuje się zapisu zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym i że istnieje obowiązek prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim i w walucie polskiej.

ELEMENTY ROZLICZANIA I EWIDENCJI PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Integralną częścią wykładów na kursie księgowości są zagadnienia poświęcone kosztom podróży służbowych (diety, dojazdy, przejazdy, noclegi i inne) oraz zasady ewidencjonowania i księgowania wydatków związanych z delegacjami służbowymi pracowników i właścicieli firm jak również prezentowane są druki i dokumenty stosowane w trakcie rozliczania podróży służbowych.

OBSŁUGA PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Na podstawie przygotowanych dokumentów księgowych podczas zajęć komputerowych uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczną umiejętność zakładania kont, wprowadzania bilansu otwarcia, oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wprowadzając dokumenty księgowe do programu księgowego "SYMFONIA" jak również zarządzać rozrachunkami, środkami trwałymi, amortyzacją, oraz sporządzając sprawozdania na zamknięcie miesiąca.

Szczegółowy program "Kursu księgowości od podstaw" i wykaz omawianych zagadnień.

Zajęcia komputerowe, moduł księgowości komputerowej. Szkolenie z obsługi programu SYMFONIA. Czy kurs księgowości jest dla mnie? Który kurs dla księgowych wybrać? Kursy księgowe godne polecenia. Kurs pełnej księgowości w dobrej cenie - korzystne rabaty i ceny promocyjne.

 

  KURS KSIĘGOWOŚCI - ZASADY PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE, RATY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Uczestnicy kursów księgowości mają obowiązek dokonania płatności przed rozpoczęciem zajęć. Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie spółki lub mogą być wpłacane na konto w mBank S.A.

Numer rachunku bankowego: 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Osobom fizycznym pragnących uczestniczyć w "Kursie księgowości" oferujemy możliwość dokonania opłaty za kurs w ratach.

I rata: 60 % ceny kursu - płatność w terminie obowiązywania promocji lub przed rozpoczęciem kursu.

II rata: 40 % ceny kursu - płatność przed zakończeniem kursu.

  KURS KSIĘGOWOŚCI - PROMOCYJNA CENA SZKOLENIA, AKTUALNE RABATY

Najkorzystniejsza cena na rynku za kursu księgowości z tak bogatym programem i kompletem wiadomości.

Zobacz, ile wynosi cena katalogowa i ile można zaoszczędzić dzięki bieżącym rabatom.

  KURS KSIĘGOWOŚCI - ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA, ZAPISY NA KURSY

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie księgowości można dokonać wybierając jedną z najdogodniejszych form zapisów:

 • Wypełniając zgłoszenie elektroniczne (on-line) na stronie wybranego szkolenia.

 • Przesyłając zgłoszenie faksem na numer: 22 699 59 15

 • Przekazać zgłoszenie mailowo: biuro@polbi.pl

 • Dodatkowych informacji o zapisach udzielamy telefonicznie: 22 629 13 88

  KURS KSIĘGOWOŚCI POLECANY PRZEZ TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Nasze kursy księgowości ukończyło już tysiące osób. Większość naszych słuchaczy trafia do nas z polecenia dotychczasowych absolwentów.

Bez obaw mogą do nas zawitać również ci, którzy nie zetknęli się dotąd z naszą firmą. Jesteśmy przekonani, że nasze kursy księgowości są doskonałą pozycją w ofercie szkoleniowej na rynku warszawskim dla adeptów rachunkowości.

  MODUŁ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ - 32 GODZINY ZAJĘĆ, PROGRAM SYMFONIA

Na kursie prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem najpopularniejszego programów - "Symfonia Finansowo - Księgowa" oraz aplikacji - "Symfonia Środki Trwałe".

Kalendarz szkoleń - Kursy dla księgowych. Aktualne edycje.

 

Szkolimy zainteresowanych tematyką księgową, sprządzaniem bilansów i rachunku zysków i strat.  

  BOGATY PROGRAM KURSU KSIĘGOWOŚCI - 120 GODZIN PRAKTYKI

Program kursu księgowości powstał na bazie wieloletnich doświadczeń.

Jest na bieżąco aktualizowany na potrzeby zmieniających się przepisów i dzieli się na:

 • Moduł prawa podatkowego (32 godziny).

 • Moduł rachunkowości (księgowy) (56 godzin).

 • Moduł księgowości komputerowej (32 godziny).

  PROMOCYJNA CENA KURSU KSIĘGOWOŚCI - SPRAWDŹ AKTUALNE RABATY

Najkorzystniejsza cena na rynku za kursu księgowości z tak bogatym programem.

Jeden kompletny, praktyczny kurs przygotowujący do pracy na stanowisku księgowego.

  BIEŻĄCE EDYCJE, SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU, ZAPISY NA SZKOLENIE

 

Aktualna oferta dostępna na stronie "Kurs księgowości - od podstaw".


Serdecznie zapraszamy!

 

  KURS KSIĘGOWOŚCI - ZAKRES TEMATYCZNY, PROGRAM SZKOLENIA

 

KURS KSIĘGOWOŚCI - MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO

 • Elementów ordynacji podatkowej i ustawy karno-skarbowej

 • VAT - Podatek od towarów i usług w świetle prawa podatkowego

 • PIT (PDOF) - Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • CIT (POP) - Podatek dochodowy od osób prawnych

KURS KSIĘGOWOŚCI - MODUŁ MODUŁ RACHUNKOWOŚCI (KSIĘGOWY)

 • Podstawy rachunkowości

 • Sprawozdanie finansowe

 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych

 • Ewidencja środków pieniężnych

 • Ewidencja rozrachunków

 • Ewidencja aktywów trwałych jednostki

 • Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń

 • Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych

 • Ewidencja kapitałów własnych jednostki

 • Ewidencja kosztów w różnych wariantach

 • Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie

 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa

KURS KSIĘGOWOŚCI - MODUŁ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ

 • Zakładanie i zarządzanie kontami księgowymi

 • Wprowadzanie bilansu otwarcia

 • Wprowadzanie dokumentów księgowych

 • Rozliczenia umów

 • Księgowanie w oparciu o układ kosztów rodzajowych

 • Księgowanie w oparciu o zamknięty krąg kosztów

 • Sprawdzanie sald kont, obrotów i zapisów na koncie

 • Rejestry VAT

 • Kontrola rozrachunków

 • Zarządzanie środkami trwałymi (wprowadzanie do systemu, likwidacja, sprzedaż, amortyzacje)

 • Rozliczenie VAT na koniec miesiąca

 • Koszty i przychody na koniec miesiąca

 • Ustalenie wartości podatku dochodowego od osób prawnych

 • Zamknięcie miesiąca

 Osoby początkujące   

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ - WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI

Pracownicy działów kadrowych i płacowych
  
 • Olbrzymi nacisk stawiany jest na praktykę.
 • Symulacja rzeczywistej pracy księgowego.
 • Ćwiczenia, praktyczne przykłady.
 • Dekretowanie dokumentów, deklaracje, bilanse.
 • Zajęcia komputerowe, program SYMFONIA.
 • Przystępny sposób przekazywania wiedzy.
 • Zakres kursu obejmuje wszystkie niezbędne zagadnienia.
Pracownicy księgowości i działów finansów  

Pracownicy biur rachunkowych

  
Osoby pragną rozszerzyć swoją wiedzę  
Absolwenci uczelni i szkół ekonomicznych  
 

 

 

Szkolenia dla księgowych. Kurs rachunkowości w Warszawie. Kursy w dobrej cenie.

 

  KURS KSIĘGOWOŚCI - ORGANIZACJA ZAJĘĆ, TERMINY SPOTKAŃ, PLANY LEKCJI

Zajęcia na kursie księgowości mogą odbywać się w następujących edycjach:

 • poniedziałki, środy i piątki (wykłady i ćwiczenia w godzinach: 17:00 - 20:15);

 • wtorki i czwartki (wykłady i ćwiczenia w godzinach: 17:00 - 20:15);

 • soboty i niedziele (wykłady i ćwiczenia w godzinach: 9:00 - 16:00);

 • zajęcia codzienne - od poniedziałku do piątku (9:00 - 14:30).

Spotkania mogą następować co drugi tydzień.

Harmonogramy zajęć wraz z listą tematów oraz wskazaniem osoby prowadzącej wykłady, warsztaty komputerowe lub ćwiczenia są dostępne na stronie internetowej kursu w momencie wprowadzenia danej edycji do oferty szkoleniowej.

Uczestnictwo w szkoleniu wiąże się z odbyciem ponad 30-tu spotkań. Życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Kalendarz szkoleń - Kursy dla księgowych. Aktualne edycje.

  KURS KSIĘGOWOŚCI - UZUPEŁNIENIE ZAJĘĆ W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI

Jeżeli nie możecie Państwo uczestniczyć w zajęciach niczego nie tracicie. Zajęcia można bezpłatnie odrabiać w innym terminie z kolejną grupą, w której są wolne miejsca. Szczegółowe warunki należy omówić z pracownikiem naszego sekretariatu, który zaproponuje i potwierdzi dogodny termin uzupełnienia zajęć.

  KURS KSIĘGOWOŚCI - MIEJSCE PROWADZENIA WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

Zajęcia na kursach księgowości odbywają się w Warszawie. Sale szkoleniowe z pełnym wyposażeniem dydaktycznym zlokalizowane są w samym centrum. Zapraszamy do naszej siedziby mieszczącej się w Centrum LIM, w budynku Hotelu Marriott, vis a vis Dworca Centralnego.

Sale wykładowe (szkoleniowe) - dogodna lokalizacja w samym centrum Warszawy.
Centrum LIM, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79 - zobacz jak do nas dotrzeć.
 

Polecamy nasze stałe kursy księgowości i kursy kadrowo-płacowe. POLBI - Warszawa.