Szkolenia podatkowe dla księgowych - faktura VAT, PIT, CIT, delegacje.

 

Wrzesień 2017 r.

26
września

Specjalista ds. majątku trwałego

Warszawa, Brak wolnych miejsc. Zapraszam na identyczne szkolenie 4-6.10.2017 r.
29
września

VAT 2017/2018. Jednolity Plik Kontrolny. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

Warszawa, Szkolenie proawdzi: Tomasz Wojewoda. Termin gwarantowany!

 

Październik 2017 r.

4
października

Specjalista ds. majątku trwałego

Warszawa, Warsztaty 3-dniowe. 4, 5 i 6 października 2017 roku.

 

Listopad 2017 r.

7
listopada

Kurs księgowości - od podstaw

Warszawa, Wtorek i czwartek w godz. 17:00 - 20:15 (7 listopada 2017 r. - 8 marca 2018 r.)
16
listopada

Excel w księgowości. Warsztaty dla księgowych. Arkusz kalkulacyjny w praktyce.

Warszawa, Warsztaty komputerowe. Szkolenie 2-dniowe.

 

Grudzień 2017 r.

 

Styczeń 2018 r.

13
stycznia

Kurs księgowości - od podstaw

Warszawa, Edycja weekendowa - soboty i niedziele w godz. 09:00-16:00 (13 stycznia 2018 r. - 22 kwietna 2018 r.)

 

  Szkolenia: Podatki 2017/2018 - VAT, PIT, CIT, faktura VAT, przychody i koszty

 

PRAWO PODATKOWE - SZKOLENIA Z PODATKÓW DOCHODOWYCH - PDOF, PDOP

Na szkoleniach mających na celu przedstawienie praktycznych zasad związanych z przepisami o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w skrócie PDOF lub PIT), o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (w skrócie PDOP lub CIT) omawiane są źródła przychodu, moment powstania obowiązku podatkowego, koszty uzyskania przychodu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Uczymy zasad ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku, uproszczonych form wpłacania zaliczek, składania zeznań rocznych, omawiamy ulgi i zwolnienia podatkowe.

Prezentujemy mechanizmy rozliczania podatków, w tym jak ustalić moment uzyskania przychodów, które przychody niepodlegają opodatkowaniu, jak postępować z różnicami kursowymi, dywidendami, odsetkami czy należnościami licencyjnymi oraz jak rozliczać koszty w czasie. Szkolenia dają również możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym i interpretacjami podatkowymi.

PRAWO PODATKOWE - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, JPK, FAKTURA VAT

Wyjaśniamy najczęstsze problemy i wątpliwości związane z podstawą opodatkowania i obowiązkiem podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, podatkiem VAT należnym, podatkiem VAT naliczonym, prawem do odliczenia podatku naliczonego, fakturami VAT, fakturami korygującymi i zasadami wystawiania duplikatów dokumentów i refakturowaniem, ustalaniem właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT.

Na szkoleniach poświęconych podatkowi VAT omawiamy zasady rozliczania i opodatkowania zaliczek w obrocie krajowym, dokumentowanie nieodpłatnych świadczeń i moment powstania obowiązku podatkowego, ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej, rozliczania wydatków związanych z samochodami (zakup, umowy najmu i leasingu samochodów, nabywanie paliwa do samochodów, koszty zakupu części zamiennych, wydatki na remonty pojazdów, pozostałe wydatki eksploatacyjnych).

Tematyka JPK - Jednolity Plik Kontrolny. Nowe obowiązki dla małych i średnich przedsiębiorców. Sankcje za niedostosowanie się do nowych wymogów. Terminy wdrażania JPK. Podmioty zobowiązane do przekazywania ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego w roku 2017 i 2018. Zasady przekazywania ewidencji podatkowych i innych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Raportowanie w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Szkolenia VAT adresowane są zarówno do osób początkujących (szkolenia VAT od podstaw) jak również do doświadczonych praktyków pragnących uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę zawodową (szkolenia VAT - poziom zaawansowany).

PRAWO PODATKOWE - REPREZENTACJA I REKLAMA W ASPEKCIE PODATKOWYM

Warsztaty poruszają aspekty podatkowe wydatków na reprezentację i reklamę, regulacje odnośnie zasad sponsoringu, udziału w targach i imprezach reklamowych, sprzedaży premiowej, kwestie związane z organizacją imprez firmowych dla pracowników i kontrahentów oraz dokumentowania wydatków na gruncie podatków PIT (PDOF), CIT (PDOP) i VAT.

Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę odnośnie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalania przychodów pracowników, zasad stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w przypadku świadczeń na rzecz pracowników - np. wydatków na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.

Szkolenia z zakresu podatków. Dokumentowania wydatków na gruncie podatków PIT, CIT i VAT.

 

SAMOCHÓD W FIRMIE. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU. KILOMETRÓWKA.

Podczas zajęć poruszamy tematykę kosztów związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych, osobowych, samochodów niebędących środkiem trwałym podatnika, wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych czy zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych (kilometrówka).

PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE.

Zapoznajemy z regulacjami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT transakcji zagranicznych, wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), opodatkowania dostaw, eksportu i importu towarów oraz świadczenie usług, korzystania z zerowej stawka VAT czy ustalania miejsca opodatkowania. VAT UE. Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym.

 

  Szkolenia: Podróże służbowe, diety i ryczałty dla pracowników w delegacji

KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE. DELEGACJE 2017/2018

Proponujemy szkolenia, na których omawiana jest problematyka rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych, diet i ryczałtów dla pracowników w delegacji (kosztów przejazdów i dojazdów miejscowych, koszty noclegów - zwrot faktycznie poniesionych wydatków, kosztów leczenia w trakcie podróży służbowej), rozliczania wyjazdów szkoleniowych oraz wykorzystywania samochodów w działalności firm.

Zapoznajemy słuchaczy z obowiązującymi i planowane regulacje prawne z zakresu rozliczania wyjazdów, podróży i delegacji służbowych pracowników, osób współpracujących oraz przedsiębiorców i właścicieli firm. Przedstawiamy uczestnikom kursów zasady opodatkowania podatkami dochodowymi - PIT (PDOF), CIT (PDOP) i podatkiem VAT oraz odprowadzania składek ZUS wydatków związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Pokazujemy jak rozliczać ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, jaka jest wartość uzyskanego przez pracownika przychodu, jak ewidencjonować jazdy lokalne odbywane prywatnymi samochodami pracowników.

Szkolenie - Podróże służbowe. Delegacje pracownicze krajowe i zagraniczne. Rozliczanie czasu i kosztów podróży. Diety i ryczałty.

 

  Kursy księgowości i warsztaty komputerowe dla pracowników działów księgowości

KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW

Kurs księgowości kierowany jest do osób początkujących ale również do pracowników działów księgowości, finansów, rachuby, kadr i płac, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć swoją praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości. Obszerny program kursu księgowości daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości, księgowego lub samodzielnego księgowego, potwierdzonych po zdaniu egzaminu certyfikatem zawodowym. Więcej ...

KURSY KOMPUTEROWE: PŁATNIK, MS EXCEL, SYMFONIA

Kurs komputerowy - PŁATNIK, arkusz kalkulacyjny EXCEL, program „Symfonia Finanse i Księgowość (FK)” oraz "Symfonia Środki Trwałe (ŚT)". Zajęcia uczące obsługi programów komputerowych na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym. Kursy komputerowe dają możliwość swobodnego posługiwania się oprogramowaniem komputerowym oraz poznania zaawansowanych funkcji i narzędzi tych programów. Zajęcia prowadzone w formule warsztatowych kursów komputerowych. Więcej ...

  Cykliczne warsztaty - Majątek trwały, specjalista ds. środków trwałych

SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO. ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE

Celem szkolenia jest przedstawienie pojęć i definicji środków trwałych oraz przekazanie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zajęcia pozwalają nabyć umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych. Szkolenie daje możliwości zapoznania się z wymogami ewidencyjnymi dla celów podatkowych i bilansowych.

Szkolenie pozwala zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie dotyczącym ewidencjonowania, wyceny, amortyzowania i umarzania oraz sprzedaży środków trwałych jak również samodzielnie rozwiązywać pojawiające się w pracy zawodowej problemy związane z majątkiem trwałym. Więcej ...

  Szkolenia zamknięte, formuła „in company”, szkolenia wewnętrzne na zamówienie

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE, WEWNĘTRZNE, DEDYKOWANE, FIRMOWE

Szkolenia zamknięte są przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta. Mogą bazować na programie znajdującym się w standardowej ofercie szkoleniowej lub być dopasowane do potrzeb i specyfiki działalności danej firmy lub instytucji, uwzględniając wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Więcej ...

 

 Standard najlepszej ceny szkolenia. Promocyjne ceny szkoleń. Szkolenia w dobrej cenie. Polbi - Warszawa. Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria, akademia umiejętności. Centrum Dystrybucji Wiedzy i Umiejętności zawodowych.  

POLBI - STANDARD NAJLEPSZEJ CENY SZKOLENIA

Cena promocyjna szkolenia obejmuje:

 

PROMOCYJNE CENY SZKOLEŃ

 CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA

obowiązuje na wybrane szkolenia podatkowe,

przy dokonaniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

  Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria.Szkolenia - Standard najlepszej ceny. Kursy - Promocyjne ceny. Szkolenia w dobrej cenie. Warsztaty i seminaria w super cenie. Polbi, Warszawa.
 

 

 

  Catering - serwis kawowy oraz lunch dla uczestników szkoleń i warsztatów

COFFEE & LUNCH. PRZERWA KAWOWA I OBIAD W TRAKCIE SZKOLENIA 

Uczestników szkoleń organizowanych w Warszawie i odbywających się w Centrum LIM zapraszamy na obiad do Champions Sports Bar & Restaurant - lokalu w budynku hotelu Marriott.

Służymy poczęstunkiem przed rozpoczęciem zajęć jak również w trakcie ich trwania. Polecamy kawę, herbatę lub wodę mineralną i coś słodkiego: ciasteczka kruche, ciasteczka w czekoladzie, wafelki i delicje. Więcej ...

 

  Terminarze szkoleń, grafiki spotkań, organizacja i przebieg zajęć na kursach

AGENDA SZKOLENIA, TERMINARZE I GRAFIKI ZAJĘĆ, HARMONOGRAMY ĆWICZEŃ

W przypadku jednodniowych szkoleń lub warsztatów organizowanych przez firmę POLBI w Centrum LIM w Warszawie (budynek Hotelu Marriott) czas poświęcony na zajęcia dydaktyczne i przerwy kawowe (serwis kawowy) oraz przerwę obiadową (lunch) gwarantuje realizację programu, zapewnia właściwy odpoczynek pomiędzy blokami zajęć i pozwala zarezerwować czas na indywidualne pytania uczestników szkolenia i konsultacje z wykładowcą po zakończeniu wykładu, prelekcji lub ćwiczeń.

Zainteresowanym uczestnictwem w kursach księgowości lub kursach kadrowo-płacowych, proponujemy zajęcia w edycjach: a) poniedziałki, środy i piątki (17:00-20:15); b) wtorki i czwartki (17:00-20:15); c) soboty i niedziele (9:00-16:00) oraz kursach codziennych - od poniedziałku do piątku (9:00-14:30). Spotkania mogą następować też co drugi tydzień. Więcej ...

 


  Promocje, oferty specjalne. Szkolenia w super atrakcyjnych cenach. W wyznaczonym dniu wystarczy dokonać rejestracji udziału w szkoleniu.    

SZKOLENIE W SUPER CENIE - 299 ZŁ ZA OSOBĘ

Oferta dotyczy wyłącznie wybranego szkolenia jednodniowego.

Promocja obowiązuje tylko pod warunkiem dokonania zgłoszenia w wyznaczonym dniu.

OFERTA NA FANPAGE POLBI NA FACEBOOKU LUB ZAKŁADCE OFERTY SPECJALNE.


Certyfikowane kursy z księgowości. Zajęcia prowadzimy od lat w Warszawie. Szkolenia z zakresu tematyki podatkowej: VAT, VAT UE, PIT (PDOF) i CIT (POP), podróże i wyjazdy służbowe, delegacje pracownicze, koszty reprezentacji i reklamy, deklaracje podatkowe, ewidencja kosztów eksploatacji samochodów w firmie. Środki trwałe. Amortyzacja, umarzanie.