sobota, 30 sierpnia 2014, 
| | | | | |
POLBI - Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu

PODATEK VAT OD PODSTAW - praktyczne warsztaty z uwzględnieniem zmian od stycznia 2014 roku oraz od 1 kwietnia 2014 roku.

Warszawa, 29-30 września 2014 r.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów jakimi rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług - głównie z uwzględnieniem praktycznej strony  stosowania jej przepisów w tym zasad rejestracji podatników dla potrzeb VAT, poprawnego sposobu opodatkowania oraz dokumentowania zarówno transakcji towarowych jak i usługowych. Zaprezentowane również zostaną wzory poprawnego sporządzenia ewidencji oraz deklaracji VAT.  Wykład adresowany jest zarówno do osób początkujących jak i głównych księgowych którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług. Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową i zostało wzbogacone  licznymi przykładami praktycznymi. Integralną częścią szkolenia jest analiza prawno – podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki.

Całość problematyki zostanie zaprezentowana w oparciu o zmiany jakie obowiązują  w przepisach ustawy o podatku VAT oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych od 1 stycznia 2014r. z uwzględnieniem regulacji wchodzących w życie od 1 kwietnia 2014r.

 

 

Program:

1.Podstawowe definicje pojęć użytych w ustawie o VAT.

2. Definicja podatnika, płatnika i działalności gospodarczej:

a) warunki wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT przychodów osiągniętych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – przykłady,

b) definicja podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług,

c) definicja podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

3. Zgłoszenie rejestracyjne VAT:

a) formularz rejestracyjny; omówienie zasad poprawnego sporządzenia dokumentu  VAT- R/UE,

b) prawa i obowiązki podatnika w zakresie rejestracji na potrzeby podatku VAT. 

4. Zakres opodatkowania (przykładowe schematy):

a) dostawa towarów i świadczenie usług; wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów opodatkowania,

b) nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług w tym zasady rozliczeń czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy,

c) wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe,

d) transakcje towarowe z krajami trzecimi – eksport oraz import towarów,

e) import usług,

f) świadczenie usług niepodlegjących opodatkowaniu na terytorium kraju.    

5. Prezenty o małej wartości i próbki – zasady rozliczeń podatkowych w przykładach.

6. Zasady ustalania podstawy opodatkowania:

a) podstawowe zasady ustalania podstawy opodatkowania,

b) podstawa opodatkowania w imporcie usług,

c) podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014r.:

 • zmodyfikowana definicja podstawy opodatkowania,
 • rozliczanie zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy (tzw. instytucja płatnika),
 • istota świadczeń złożonych – problemy praktyczne,
 • podstawa opodatkowania w przypadku czynności objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
 • zasady dokumentowania skonta udzielonego przed i po dokonaniu dostawy towarów.

7.  Stawki VAT oraz zwolnienia od podatku:

a) stawka podstawowa oraz stawki obniżone i zwolnienia od podatku VAT,  

b) zasady i warunki stosowania stawki 0% w eksporcie bezpośrednim i eksporcie pośrednim towarów,

c) zasady i warunki stosowania stawki 0 % do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

d) stawki podatku w imporcie usług,  

e) szczególne regulacje dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku,

f) regulacje dotyczące czasowo podwyższonych stawek podatku VAT.

8. Obowiązek podatkowy – przykłady:

a) zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego,

b) szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego,

c) obowiązek podatkowy w imporcie usług,

d) obowiązek podatkowy przy dostawie oraz nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów,

e) obowiązek podatkowy w imporcie i eksporcie towarów.

Obowiązek podatkowy w stosunku do czynności wykonanych od dnia 1 stycznia 2014r.:

 • co należy rozumieć przez „dostawę towaru” i „wykonanie usługi”,
 • wpływ warunków dostawy na moment powstania obowiązku podatkowego (dostawa z wysyłką i bez wysyłki a obowiązek podatkowy) – kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w sytuacji wydania towaru do transportu,
 • usługi dokumentowane na podstawie protokołów a moment powstania obowiązku podatkowego – problemy praktyczne (dotychczasowe orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie),
 • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego:

a) przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, tzw. „zasada kasowa”,

b) przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,

c) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,

 • data powstania obowiązku podatkowego a sposób przeliczania kwot podatku wyrażonych w walutach obcych na złote,
 • skutki przedwczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego.

9. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe:

a) podstawowe warunki pozwalające na odliczenie podatku naliczonego; zasady dokumentowania, terminy obniżenia podatku, 

b) przypadki ograniczeń lub braku prawa do odliczenia podatku naliczonego (dostawy niekompletne, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe),

c) terminy zwrotu podatku; zasady ustalania limitu zwrotu w terminie 180, 60 i 25 dni (w tym formuła zabezpieczająca), 

d) „ulga na złe długi” – rozliczenie podatku w odniesieniu  do nieściągalnych wierzytelności; zasady i warunki stosowania, tryb dokumentowania,

e) korekta podatku naliczonego w stosunku to towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku (zasady, terminy sposób dokonywania korekty) – przykłady,

 Zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego w 2014r.:

 • moment powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczenia usług jako jeden z warunków powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy towaru lub usługi (względnie podatnika wpłacającego zaliczkę),
 • „faktury techniczne” otrzymane przed nabyciem towaru, nabyciem usługi lub przed dokonaniem zapłaty zaliczki a prawo do odliczenia wynikającego z tych dokumentów podatku naliczonego,
 • przykładowe schematy rozliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury  po upływie okresu rozliczeniowego w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy,
 • nowe zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,  

Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej wg stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2014r.

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej – odliczenie pełne:

 • funkcja regulacji wewnątrzzakładowych, 
 • jak wyeliminować „potencjalną możliwość” wykorzystywania pojazdu samochodowego  na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu warunkującej pełne odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z niektórymi pojazdami samochodowymi,
 • tryb zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika; zasady aktualizacji złożonego uprzednio zawiadomienia VAT-26, 
 • zasady pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w przypadku gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Pojazdy samochodowe wykorzystywane do „czynności mieszanych”, t.j. zarówno do czynności związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów:

 • katalog wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych które podlegają ograniczonemu odliczeniu do wysokości 50%, 
 • zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych związanych z „czynnościami mieszanymi”.

Zasady opodatkowania podatkiem VAT dostawy pojazdów samochodowych nabytych przez podatników do dnia 31 marca 2014r. oraz od 1 kwietnia 2014r.:

 • zasada generalna – opodatkowanie dostawy wg podstawowej stawki VAT,
 • podstawa prawna dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do dokonywanej od 1 kwietnia 2014r. dostawy pojazdów samochodowych (wyjątek od zasady generalnej),
 • tryb oraz zasady dokonywania korekty podatku naliczonego (względnie podatku odliczonego) w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania (w tym sprzedaży) pojazdu samochodowego,

10. Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym:

a) niezbędne elementy niewadliwej faktury,

b) faktury zbiorcze oraz faktury uproszczone,

c) terminy wystawiania faktur w przypadku ogólnych i szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego,

d) rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania,

e) faktury w transakcjach, krajowych, międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych,

f) moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury VAT,

g) sposoby przechowywania faktur,  

h) faktury elektroniczne – problemy praktyczne,  

i) orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie dokumentowania transakcji,

11. Ewidencje VAT:

a) podstawowe dane jakie winna zawierać ewidencja dla potrzeb podatku VAT,

b) sposób prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń, 

c) ewidencje VAT niezbędne przy dokonywaniu szczególnych transakcji.

12. Deklaracje VAT, informacje podsumowujące:

a) rodzaje deklaracji stosowanych dla potrzeb podatku VAT oraz ustawowe terminy ich przekazania naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego,

b) informacje podsumowujące – terminy, sposób i zasady ich sporządzania w aspekcie ostatnich zmian w przepisach ustawy o VAT,

13. Zasady stosowania kas rejestrujących:

a) zwolnienia od obowiązku stosowania kas,

b) sposób rozliczenia „ulgi” za zakup kasy rejestrującej,

c) obowiązki podatników stosujących urządzenia fiskalne.

14. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

POLBI - Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu
Wykładowca
Marcin Perlikowski
Informacje o wykładowcy
Doradca podatkowy, biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, doktorant na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, Autor wielu publikacji na tematy podatkowe, wykładowca w zakresie problematyki podatkowej.
Termin

Warszawa - 29-30 września 2014 r.

Kalendarz
Kliknij, żeby sprawdzić termin  
Lokalizacja

Warszawa - Biurowiec Universal

Al. Jerozolimskie 44

Czas trwania szkolenia
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.
Dyplom
Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.
Materiały dydaktyczne
Zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych.
Catering
Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.
Uwagi

Istnieje możliwość przeprowadzenia „Szkolenia na zamówienie”.

Dostosowujemy program i termin do potrzeb zamawiającego.

POLBI posiada następujące wpisy do ewidencji szkół, placówek i instytucji szkoleniowych:

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
Kontakt
telefon: 022 433 73 55
faks:
022 433 73 56
e-mail:biuro@polbi.pl
Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 650 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 590 zł/osobę.
 • szkolenie zwolnione z podatku VAT
 • przy zgłoszeniu do 5 września 2014 roku udzielamy 20 % rabatu

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, dyplom ukończenia szkolenia.Pliki do pobrania
strona główna   |   o nas   |   szkolenia   |   kursy   |   projekty UE   |   vademecum   |   oprogramowanie   |   kontakt
© POLBI 2006.
wykonanie A.NET.pl