PODATEK VAT OD PODSTAW - praktyczne warsztaty z uwzględnieniem zmian od stycznia 2014 roku oraz od 1 kwietnia 2014 roku.

Warszawa, 29-30 września 2014 r.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów jakimi rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług - głównie z uwzględnieniem praktycznej strony  stosowania jej przepisów w tym zasad rejestracji podatników dla potrzeb VAT, poprawnego sposobu opodatkowania oraz dokumentowania zarówno transakcji towarowych jak i usługowych. Zaprezentowane również zostaną wzory poprawnego sporządzenia ewidencji oraz deklaracji VAT.  Wykład adresowany jest zarówno do osób początkujących jak i głównych księgowych którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług. Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową i zostało wzbogacone  licznymi przykładami praktycznymi. Integralną częścią szkolenia jest analiza prawno – podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki.

Całość problematyki zostanie zaprezentowana w oparciu o zmiany jakie obowiązują  w przepisach ustawy o podatku VAT oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych od 1 stycznia 2014r. z uwzględnieniem regulacji wchodzących w życie od 1 kwietnia 2014r.

 

 

Program:

1.Podstawowe definicje pojęć użytych w ustawie o VAT.

2. Definicja podatnika, płatnika i działalności gospodarczej:

a) warunki wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT przychodów osiągniętych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – przykłady,

b) definicja podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług,

c) definicja podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

3. Zgłoszenie rejestracyjne VAT:

a) formularz rejestracyjny; omówienie zasad poprawnego sporządzenia dokumentu  VAT- R/UE,

b) prawa i obowiązki podatnika w zakresie rejestracji na potrzeby podatku VAT. 

4. Zakres opodatkowania (przykładowe schematy):

a) dostawa towarów i świadczenie usług; wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów opodatkowania,

b) nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług w tym zasady rozliczeń czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy,

c) wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe,

d) transakcje towarowe z krajami trzecimi – eksport oraz import towarów,

e) import usług,

f) świadczenie usług niepodlegjących opodatkowaniu na terytorium kraju.    

5. Prezenty o małej wartości i próbki – zasady rozliczeń podatkowych w przykładach.

6. Zasady ustalania podstawy opodatkowania:

a) podstawowe zasady ustalania podstawy opodatkowania,

b) podstawa opodatkowania w imporcie usług,

c) podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014r.:

 • zmodyfikowana definicja podstawy opodatkowania,
 • rozliczanie zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy (tzw. instytucja płatnika),
 • istota świadczeń złożonych – problemy praktyczne,
 • podstawa opodatkowania w przypadku czynności objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
 • zasady dokumentowania skonta udzielonego przed i po dokonaniu dostawy towarów.

7.  Stawki VAT oraz zwolnienia od podatku:

a) stawka podstawowa oraz stawki obniżone i zwolnienia od podatku VAT,  

b) zasady i warunki stosowania stawki 0% w eksporcie bezpośrednim i eksporcie pośrednim towarów,

c) zasady i warunki stosowania stawki 0 % do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

d) stawki podatku w imporcie usług,  

e) szczególne regulacje dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku,

f) regulacje dotyczące czasowo podwyższonych stawek podatku VAT.

8. Obowiązek podatkowy – przykłady:

a) zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego,

b) szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego,

c) obowiązek podatkowy w imporcie usług,

d) obowiązek podatkowy przy dostawie oraz nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów,

e) obowiązek podatkowy w imporcie i eksporcie towarów.

Obowiązek podatkowy w stosunku do czynności wykonanych od dnia 1 stycznia 2014r.:

 • co należy rozumieć przez „dostawę towaru” i „wykonanie usługi”,
 • wpływ warunków dostawy na moment powstania obowiązku podatkowego (dostawa z wysyłką i bez wysyłki a obowiązek podatkowy) – kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w sytuacji wydania towaru do transportu,
 • usługi dokumentowane na podstawie protokołów a moment powstania obowiązku podatkowego – problemy praktyczne (dotychczasowe orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie),
 • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego:

a) przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, tzw. „zasada kasowa”,

b) przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,

c) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,

 • data powstania obowiązku podatkowego a sposób przeliczania kwot podatku wyrażonych w walutach obcych na złote,
 • skutki przedwczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego.

9. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe:

a) podstawowe warunki pozwalające na odliczenie podatku naliczonego; zasady dokumentowania, terminy obniżenia podatku, 

b) przypadki ograniczeń lub braku prawa do odliczenia podatku naliczonego (dostawy niekompletne, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe),

c) terminy zwrotu podatku; zasady ustalania limitu zwrotu w terminie 180, 60 i 25 dni (w tym formuła zabezpieczająca), 

d) „ulga na złe długi” – rozliczenie podatku w odniesieniu  do nieściągalnych wierzytelności; zasady i warunki stosowania, tryb dokumentowania,

e) korekta podatku naliczonego w stosunku to towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku (zasady, terminy sposób dokonywania korekty) – przykłady,

 Zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego w 2014r.:

 • moment powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczenia usług jako jeden z warunków powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy towaru lub usługi (względnie podatnika wpłacającego zaliczkę),
 • „faktury techniczne” otrzymane przed nabyciem towaru, nabyciem usługi lub przed dokonaniem zapłaty zaliczki a prawo do odliczenia wynikającego z tych dokumentów podatku naliczonego,
 • przykładowe schematy rozliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury  po upływie okresu rozliczeniowego w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy,
 • nowe zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,  

Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej wg stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2014r.

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej – odliczenie pełne:

 • funkcja regulacji wewnątrzzakładowych, 
 • jak wyeliminować „potencjalną możliwość” wykorzystywania pojazdu samochodowego  na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu warunkującej pełne odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z niektórymi pojazdami samochodowymi,
 • tryb zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika; zasady aktualizacji złożonego uprzednio zawiadomienia VAT-26, 
 • zasady pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w przypadku gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Pojazdy samochodowe wykorzystywane do „czynności mieszanych”, t.j. zarówno do czynności związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów:

 • katalog wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych które podlegają ograniczonemu odliczeniu do wysokości 50%, 
 • zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych związanych z „czynnościami mieszanymi”.

Zasady opodatkowania podatkiem VAT dostawy pojazdów samochodowych nabytych przez podatników do dnia 31 marca 2014r. oraz od 1 kwietnia 2014r.:

 • zasada generalna – opodatkowanie dostawy wg podstawowej stawki VAT,
 • podstawa prawna dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do dokonywanej od 1 kwietnia 2014r. dostawy pojazdów samochodowych (wyjątek od zasady generalnej),
 • tryb oraz zasady dokonywania korekty podatku naliczonego (względnie podatku odliczonego) w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania (w tym sprzedaży) pojazdu samochodowego,

10. Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym:

a) niezbędne elementy niewadliwej faktury,

b) faktury zbiorcze oraz faktury uproszczone,

c) terminy wystawiania faktur w przypadku ogólnych i szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego,

d) rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania,

e) faktury w transakcjach, krajowych, międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych,

f) moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury VAT,

g) sposoby przechowywania faktur,  

h) faktury elektroniczne – problemy praktyczne,  

i) orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie dokumentowania transakcji,

11. Ewidencje VAT:

a) podstawowe dane jakie winna zawierać ewidencja dla potrzeb podatku VAT,

b) sposób prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń, 

c) ewidencje VAT niezbędne przy dokonywaniu szczególnych transakcji.

12. Deklaracje VAT, informacje podsumowujące:

a) rodzaje deklaracji stosowanych dla potrzeb podatku VAT oraz ustawowe terminy ich przekazania naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego,

b) informacje podsumowujące – terminy, sposób i zasady ich sporządzania w aspekcie ostatnich zmian w przepisach ustawy o VAT,

13. Zasady stosowania kas rejestrujących:

a) zwolnienia od obowiązku stosowania kas,

b) sposób rozliczenia „ulgi” za zakup kasy rejestrującej,

c) obowiązki podatników stosujących urządzenia fiskalne.

14. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

Smaller Default Larger

Wykładowca

Marcin Perlikowski

Informacje o wykładowcy

Doradca podatkowy, biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, doktorant na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, Autor wielu publikacji na tematy podatkowe, wykładowca w zakresie problematyki podatkowej.

Termin

Warszawa - 29-30 września 2014 r.

Kalendarz

Kliknij, żeby sprawdzić termin  

Godziny zajęć

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Dyplom

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.

Catering

Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.

Kontakt

telefon: 022 433 73 55
faks:
022 433 73 56
e-mail:biuro@polbi.pl

Lokalizacja

Warszawa - Biurowiec Universal

Al. Jerozolimskie 44

Uwagi

Istnieje możliwość przeprowadzenia „Szkolenia na zamówienie”.

Dostosowujemy program i termin do potrzeb zamawiającego.

POLBI posiada następujące wpisy do ewidencji szkół, placówek i instytucji szkoleniowych:

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

Pliki do pobrania

Materiały dydaktyczne

Zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 650 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 590 zł/osobę.
 • szkolenie zwolnione z podatku VAT
 • przy zgłoszeniu do 5 września 2014 roku udzielamy 20 % rabatu

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, dyplom ukończenia szkolenia.