Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku

Warszawa 24 stycznia 2014 r.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników spotkania z zakresu ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych oraz omówienie zmian wprowadzonych w tej ustawie z dniem  1 stycznia 2014r. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zostało wzbogacone licznymi przykładami praktycznymi. 

Program:

1. Omówienie zmian w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonych  na mocy ustawy z dnia 8 listopada 2013r.  

2. Omówienie zmian w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od dnia 1. stycznia 2013r.:

·          rewolucyjne zmiany w regulacjach związanych z kwalifikacją podatkową umów leasingu,
·          rewolucyjne zmiany w sposobie uwzględniania w rachunku podatkowym kosztów uzyskania przychodów (w tym odpisów amortyzacyjnych) – niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców związane z wprowadzeniem dla potrzeb podatku dochodowego metody kasowej po stronie kosztów,
·          istotne ograniczenia w zakresie stosowania ulgi na Internet,
·          modyfikacja zasad korzystania z ulgi na wychowywanie dziecka (dzieci),
·          ograniczenia w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
·          omówienie przepisów przejściowych i końcowych nowelizacji.

3. Wybrane problemy z zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:  
Sposób ustalania nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego. Warunki umożliwiające wspólne opodatkowanie  małżonków. Omówienie wybranych definicji wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym, w  tym:  

·         definicja samochodu osobowego oraz małego podatnika,
·         pojęcie zagranicznego zakładu  i cert,yfikatu rezydencji podatkowej,
·         definicja działalności gospodarczej
Konsekwencje prawno-podatkowe „samozatrudnienia” w świetle art. 5b ustawy :
·         przesłanki wyłączające uznanie wykonywanych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą,
·         wpływ „zmiany kwalifikacji” źródła przychodów na obowiązki podatkowe stron.   
Zasady ustalania momentu uzyskania przychodów:
·         data powstania przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej,
·         określenie daty powstania przychodu w przypadku usług ciągłych rozliczanych  w ustalonych przez strony okresach rozliczeniowych,
·         sposób przeliczania na złote wartości przychodów wyrażonych w walutach obcych.
Koszty uzyskania przychodu:
·         definicja kosztów uzyskania przychodu,
·         koszty międzyokresowe,
·         koszty bezpośrednie i pośrednie,
·         rozliczanie kosztów za pomocą zasady memoriałowej – zasada generalna,
·         zasada kasowa rozliczania kosztów – czy jest przewidziana przepisami prawa?,
·         brak możliwości zaliczenia wydatków na reprezentację do kosztów uzyskania przychodów,
·         sposób przeliczania na złote wartości kosztów wyrażonych w walutach obcych,
·         pracownicze koszty działalności gospodarczej,
·         katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
Zasady ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych:
·         wybór zasad rozliczania różnic kursowych przez podatnika,.
·      różnice kursowe dodatnie oraz ujemne
Katalog zwolnień od podatku dochodowego – art. 21 ustawy (wybrane problemy). Amortyzacja podatkowa:
·         zasady ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych,
·         jednorazowe odpisy amortyzacyjne do łącznej wartości 100.000 euro w  roku podatkowym – warunki stosowania oraz zakres podmiotowy preferencji,
·         wybrane problemy związane z amortyzacją podatkową.
Zasady odliczeń od podstawy opodatkowania oraz od podatku dochodowego. Obowiązki związane ze składaniem przez podatników i płatników deklaracji podatkowych dla celów podatku dochodowego,

Terminy dokonywania wpłat na zaliczkę na podatek dochodowy – zasady dokonania wyboru oraz zakres podmiotowy.

Smaller Default Larger

Wykładowca

Marcin Perlikowski

Informacje o wykładowcy

Doradca podatkowy, biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, doktorant na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, autor wielu publikacji na tematy podatkowe, wykładowca w zakresie problematyki podatkowej.


Termin

Warszawa, 24 stycznia 2014 r.
Kalendarz

Kliknij, żeby sprawdzić termin  

Godziny zajęć

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Dyplom

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.

Catering

Zapewniamy przerwę kawową oraz obiad.

Kontakt

telefon: 022 433 73 55
faks:
022 433 73 56
e-mail:biuro@polbi.pl

Lokalizacja

Warszawa - Biurowiec Universal

Al. Jerozolimskie 44


Uwagi

Istnieje możliwość przeprowadzenia „Szkolenia na zamówienie”. Dostosowujemy program i termin do potrzeb zamawiającego.

Pliki do pobrania

Materiały dydaktyczne

Zapewniamy bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

  • jednej osoby 390 zł
  • dla dwóch lub więcej osób 350 zł
  • szkolenie jest zwolnione z podatku VAT
  • przy zgłoszeniu do 13 stycznia 2014 roku udzielamy 20 % rabatu

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, dyplom ukończenia szkolenia.