FAKTURA VAT W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA VAT W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA W 2014 ROKU

Warszawa 29 sierpnia 2014 r.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. Podczas spotkania zostaną omówione regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania w oparciu o nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy obowiązującego od 1 stycznia 2014r.  rozporządzenia wykonawczego normującego dodatkowo tę problematykę. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia  spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT. Integralną częścią wykładu jest analiza prawno–podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki.

Zagadnienia:

 • Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym
 • Niezbędne elementy niewadliwej faktury 
 • Terminy wystawiania faktur w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego określonych w art. 19a ustawy
 • Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania
 • Faktury w transakcjach międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych
 • Faktury elektroniczne – problemy praktyczne  
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie dokumentowania transakcji 
 • Zmiany w przepisach regulujących zasady fakturowania obowiązujące od 1.01.2014r.   
 

 

 

Program:

I. Faktura w świetle obowiązujących przepisów – prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2014:

1. obowiązek implementacji przepisów dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28.11.2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zmienionej dyrektywą 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010r. w zakresie zasad fakturowania do przepisów prawa krajowego,

2. przepisy normujące zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur a obowiązujące od dnia 1.01.2014r.,

3. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur po dniu 1.01.2014r.,

4. warunkowe zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur w odniesieniu   czynności zwolnionych od podatku dokonanych po 1.01.2014r.,

5. obligatoryjne elementy informacyjne faktury wystawionej po 1.01.2014r.,

6. „faktury uproszczone”:

 • kto i kiedy może wystawić fakturę uproszczoną,
 • zakres danych które winny być zawarte w fakturze uproszczonej,
 • przypadki w których podatnik nie ma prawa wystawić faktury uproszczonej.

7. „faktury zbiorcze”:

 • kto i kiedy może wystawić fakturę zbiorczą,
 • zakres danych które winny być zawarte w fakturze zbiorczej,
 • przypadki w których podatnik nie ma prawa wystawić faktury zbiorczej.

8. samofakturowanie po 1.01.2014r.,

9. terminy wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,

10. rezygnacja z dotychczasowego, generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury (zmiana od 1.01.2014r.),

11. sposób przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania w wystawionej fakturze w walucie obcej na złote po dniu 1 stycznia 2014r.,

12. obliczanie kwoty podatku w wystawionej fakturze tzw. metodą „w stu” (opcja),

13. odejście od  regulacji dotyczących faktur wewnętrznych,

14. regulacje prawne w zakresie zasad wystawiania faktur korygujących po 1.01.2014r.,

15. zasady wystawiania not korygujących po 1.01.2014r.,

16. regulacje w zakresie upoważnienia do wystawiania duplikatów faktur  po 1.01.2014r.,

17. obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności,

18. faktury; czy po dniu 1.01.2013r. każdy podatnik jest obowiązany do posiadania,

19. regulaminu fakturowania ?,

20. jurysdykcja podatkowa w zakresie zasad obowiązujących dla udokumentowania transakcji,

21. podlegających ustawie o podatku od towarów i usług,

22. zmiany w zakresie zasad wystawiania (przesyłania) faktur elektronicznych,

23. zasady przechowywania faktur (nowy art. 112a) po 1.01.2014r.,

II. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

1.  podstawowe elementy faktury,

2.  kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze,

3. rola symbolu PKWiU na dokumencie sprzedaży,

4. faktura przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami dokumentowanie sprzedaży paliw (zniesienie obowiązku podawania numeru rejestracyjnego w wystawionej fakturze),

5. numeracja faktur,

6.  jak prawidłowo określić w fakturze „datę dostawy” lub wykonania usługi odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług,

7. zaokrąglanie kwot wykazanych na fakturze,

8. sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej,

9. moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury,

10. dokumentowanie rabatów, opustów i skont,

11. przypadek  obowiązkowego podpisywania faktur,

12. faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników,

13. faktury „walutowe”,

14. faktury VAT RR ,

15. dopuszczalność adnotacji na fakturze,

16. tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi,

17. zasady dokumentowania dostawy towarów w procedurze uproszczonej,

18. elementy faktury przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,

19. faktura przy dostawie nowych środków transportu i wyrobach akcyzowych,

20. faktury wewnętrzne (opcja); przypadki, tryb, zasady ich wystawiania; dokumentowanie sprzedaży  promocyjnej oraz przekazania towarów bez pobrania należności,

21. szczególne rodzaje faktur,

22. sposoby dokumentowania transakcji „nietypowych”,

23. faktura wystawiona w trybie art. 108 ustawy o VAT.

III. Istota instytucji refakturowania – studia przypadków:

1. przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń,

2. jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności,

3. refakturowanie a wysokość  stawki VAT,

4. czy można refakturować dostawę towarów ?,

5. aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów

podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem,

6. omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy 2006/112/WE z  dnia 28.11.2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem,

IV. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy za wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur VAT.

V. Interpretacje organów podatkowych w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem.

VI. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

Smaller Default Larger

Wykładowca

Marcin Perlikowski

Informacje o wykładowcy

Doradca podatkowy, biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, doktorant na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, autor wielu publikacji na tematy podatkowe, wykładowca w zakresie problematyki podatkowej.

Termin

Warszawa - 29 sierpnia 2014 r.

Kalendarz

Kliknij, żeby sprawdzić termin  

Godziny zajęć

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Dyplom

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.

Catering

Zapewniamy przerwę kawową oraz obiad.

Kontakt

telefon: 022 433 73 55
faks:
022 433 73 56
e-mail:biuro@polbi.pl

Lokalizacja

Warszawa - Biurowiec Universal, Al. Jerozolimska 44

Uwagi

Istnieje możliwość przeprowadzenia „Szkolenia na zamówienie”. Dostosowujemy program i termin do potrzeb zamawiającego.

POLBI posiada następujące wpisy do ewidencji szkół, placówek i instytucji szkoleniowych:

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

Pliki do pobrania

Materiały dydaktyczne

Zapewniamy bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 390 zł
 • dla dwóch lub więcej osób 350 zł
 • szkolenie jest zwolnione z podatku VAT
 • przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2014 roku udzielamy 30 % rabatu

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, dyplom ukończenia szkolenia.