ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU ORAZ OD 1 KWIETNIA 2014 ROKU

Warszawa, 18 września 2014 roku,
Celem kursu jest omówienie problematyki wynikającej z wprowadzonych zmian od 1 stycznia 2014 r. oraz od 1 kwietnia 2014 roku

Program:

 

I. Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej wg stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2014r.:

 

1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej – odliczenie pełne:

 

 • funkcja regulacji wewnątrzzakładowych, 
 • jak wyeliminować „potencjalną możliwość” wykorzystywania pojazdu samochodowego na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu warunkującej pełne odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z niektórymi pojazdami samochodowymi,
 • tryb zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika; zasady aktualizacji złożonego uprzednio zawiadomienia VAT-26, 
 • zasady pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w przypadku gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

 

2. Pojazdy samochodowe wykorzystywane do „czynności mieszanych”, t.j. zarówno do czynności związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów:

 

 • katalog wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych które podlegają ograniczonemu odliczeniu do wysokości 50%, 

 • zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych związanych z „czynnościami mieszanymi”,

 

3. Zasady opodatkowania podatkiem VAT dostawy pojazdów samochodowych nabytych przez podatników do dnia 31 marca 2014r. oraz od 1 kwietnia 2014 r.:

 

 • zasada generalna – opodatkowanie dostawy wg podstawowej stawki VAT,

 • podstawa prawna dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do dokonywanej od 1 kwietnia 2014r. dostawy pojazdów samochodowych (wyjątek od zasady generalnej),

 • tryb oraz zasady dokonywania korekty podatku naliczonego (względnie podatku odliczonego) w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania (w tym sprzedaży) pojazdu samochodowego,

 

4. Końcowy okres obowiązywania nowych regulacji.  

 

5. Odstąpienie od wydawania zaświadczeń VAT-25 (zmiana przepisów od 1 stycznia 2015r.).

 

6. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lutego 2014r. w przepisach ustawy o opłacie skarbowej, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

7. Omówienie przepisów przejściowych i końcowych ustawy z dnia 7 lutego 2014r. w zakresie regulacji związanych z zasadami odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych  z pojazdami samochodowymi (w tym warunków zachowania praw nabytych w zakresie zawartych do dnia 31 marca 2014r. umów leasingu, najmu lub dzierżawy pojazdów samochodowych).  

 

8. Omówienie regulacji prawnych wynikających z najnowszych rozporządzeń wykonawczych wydanych przez Ministra Finansów w oparciu o delegacje ustawowe wynikające z przepisów ustawy o VAT w zakresie problematyki związanej z pojazdami samochodowymi.

 

II. Obowiązek podatkowy w stosunku do czynności wykonanych od dnia 1 stycznia 2014 r.:

 

 • co należy rozumieć przez „dostawę towaru” i „wykonanie usługi”,
 • wpływ warunków dostawy na moment powstania obowiązku podatkowego (dostawa  z wysyłką i bez wysyłki a obowiązek podatkowy) – kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w sytuacji wydania towaru do transportu,
 • usługi dokumentowane na podstawie protokołów a moment powstania obowiązku podatkowego – problemy praktyczne (dotychczasowe orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie),
 • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego:
 • przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, tzw. „zasada kasowa”,
 • przypadki w których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,
 • pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.
 • data powstania obowiązku podatkowego a sposób przeliczania kwot podatku wyrażonych  w walutach obcych na złote,
 • skutki przedwczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego,

 

III. Zasady ustalania podstawy opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r.:

 

 • zmodyfikowana definicja podstawy opodatkowania,
 • rozliczanie zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy (tzw. instytucja płatnika),
 • istota świadczeń złożonych – problemy praktyczne,
 • podstawa opodatkowania w przypadku czynności objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
 • zasady dokumentowania skonta udzielonego przed i po dokonaniu dostawy towarów,
 • wyjątki od zasady posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej „in minus” dla potrzeb zmniejszenia podstawy opodatkowania.   

 

IV. Zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego w 2014 r.

 

 • moment powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczenia usług jako jeden z warunków powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy towaru lub usługi (względnie podatnika wpłacającego zaliczkę),
 • „faktury techniczne” otrzymane przed nabyciem towaru, nabyciem usługi lub przed dokonaniem zapłaty zaliczki a prawo do odliczenia wynikającego z tych dokumentów podatku naliczonego,
 • przykładowe schematy rozliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury po upływie okresu rozliczeniowego w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy,
 • nowe zasady odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.  

V. Zasady dokumentowania transakcji od 1 stycznia 2014 r.:

 

 • wprowadzenie definicji faktury w tym faktury elektronicznej – skutki prawno-podatkowe,
 • zasady dokumentowania sprzedaży przez podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT,
 • nowe terminy wystawienia faktur, faktury na żądanie i terminy ich wystawienia, szczególne terminy fakturowania niektórych czynności,
 • fakturowanie przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki,
 • dokumentowanie dostawy „mediów”,
 • fakturowanie czynności zwolnionych od podatku,
 • elementy zasadnicze i dodatkowe faktur po nowelizacji,
 • faktury korygujące – zmiany w zakresie dokumentowania rabatów i premii za pomocą korekt zbiorczych.

 

VI. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

 

Smaller Default Larger

Wykładowca

Marcin Perlikowski

Informacje o wykładowcy

Doradca podatkowy, biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, doktorant na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, autor wielu publikacji na tematy podatkowe, wykładowca w zakresie problematyki podatkowej.

Termin

Warszawa, 18 września 2014 roku,


Kalendarz

Kliknij, żeby sprawdzić termin  

Godziny zajęć

10.00-16.00

Dyplom

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia

Catering

Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.

Kontakt

telefon: 022 433 73 55
faks:
022 433 73 56
e-mail:biuro@polbi.pl

Lokalizacja

Warszawa - Biurowiec Universal, Al. Jerozolimskie 44


Uwagi

Istnieje możliwość przeprowadzenia „Szkolenia na zamówienie”.

Dostosowujemy program i termin do potrzeb zamawiającego.

POLBI posiada następujące wpisy do ewidencji szkół, placówek i instytucji szkoleniowych:

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

Pliki do pobrania

Zgłoszenie na szkolenie (PDF)
Zgłoszenie na szkolenie
(Word)

Materiały dydaktyczne

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów dydaktycznych

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 390 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 350 zł/osobę.
 • szkolenie zwolnione z VAT
 • przy zgłoszeniu do 5 września 2014 roku udzielamy 20 % rabatu.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, dyplom ukończenia szkolenia.