VADEMECUM - RACHUNKOWOŚĆ, KADRY I PŁACE. ARTYKUŁY, WYJAŚNIENIA I PORADY DLA KSIĘGOWYCH.

 

 

MOMENT UJĘCIA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK ZUS OBCIĄŻAJĄCYCH PRACODAWCĘ W KOSZTACH PODATKOWYCH I KSIĘGOWYCH

  

Artykuł: 2016/001

Stan prawny: 2016

 

W księgach rachunkowych obowiązuje zasada memoriału, na mocy której, w zgodzie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. [Czytaj więcej...] [Artykuł w formacie PDF...]

 

KWALIFIKACJA I EWIDENCJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH O NISKIEJ WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ

  

Artykuł: 2016/002

Stan prawny: 2016

 

Temat kwalifikacji składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej, mimo że wydawać by się mogło, iż nie powinien nastręczać kłopotów, to jednak może powodować trudności interpretacyjne. Wynikają one głównie z różnic legislacyjnych zaliczania składników majątku do środków trwałych w myśl przepisów prawa podatkowego i bilansowego. [Czytaj więcej...] [Artykuł w formacie PDF...]

 

NIEKTÓRE PROBLEMY ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA AMORTYZACJI INDYWIDUALNEJ W OPARCIU O ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

  

Artykuł: 2016/003

Stan prawny: 2016

 

W myśl art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. [Czytaj więcej...] [Artykuł w formacie PDF...]