DYPLOM, CERTYFIKAT - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

 

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to coś więcej niż Certyfikat”.

 

  Mamy prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu. Certyfikat, dyplom uczestnictwa w szkoleniach. Dzielimy się praktyczną wiedzą. Nabywaj wiedzę od praktyków. 

 

Wydajemy słuchaczom "Zaświadczenia o ukończeniu kursu".

Posiadamy wpis do ewidencji placówek i instytucji szkoleniowych.

Nasza działalność szkoleniowa objęta systemem oświaty.

Nadzór pedagogiczny i kuratela Kuratorium Oświaty.

 

  PRAWO WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU KURSU

"Zaświadczenie o ukończeniu kursu" to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

  ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU - WZÓR DOKUMENTU

Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

Polbi - Warszawa. Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu.

Rys. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodny z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

  ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU - WZÓR WYDAWANEGO DOKUMENTU

Uczestnikom organizowanych przez nas zajęć, szkoleń i warsztatów wydajemy "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" spełniające wszystkie wymagania formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Certyfikat ze szkolenia, wzór dokumentu wydawany uczestnikom i słuchaczom po odbyciu zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych przez Polbi Sp. z o.o. Druk, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Rys. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wydawanego słuchaczom i uczestnikom szkoleń prowadzonych przez Polbi Sp. z o.o.

 

  ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU - REGULACJE, PODSTAWA PRAWNA

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

  PALCÓWKA OŚWIATOWA, NADZÓR PEDAGOGICZNY

Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty.

Szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

 

  EWIDENCJE - PLACÓWKI OŚWIATOWE, INSTYTUCJE SZKOLENIOWE

     
   Ewidencje szkół

Zaświadczenie nr 13/K/03 Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

Zaświadczenie nr 13/K/03 [1] Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2016 roku o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

   Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

     
   Link do strony POLBI w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=637
     
   Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)129542
     
   Link do strony POLBI w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

https://sio.men.gov.pl/dodatki/rspo2portal/index.php?param=Support_sipItemInfo_124142

     
   REGON placówki oświatowej
362654830

 

Wydajemy absolwentom zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

 

  ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH POZASZKOLNYCH

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) - Wyciąg z przepisów

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form;
2) warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą", przez podmioty wymienione w art. 68a ust. 2 ustawy;
3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
4) warunki i tryb wnoszenia odpłatności za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych w publicznych placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy;
5) rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz ich zadania;
6) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych.

§ 3. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

§ 18. 2. Osoba, która ukończyła kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 21. 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.

2. Dokumentacja obejmuje:

1) program nauczania;
2) dziennik zajęć;
3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;
4) ewidencję wydanych zaświadczeń.

3. Do dziennika zajęć wpisuje się:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach
pozaszkolnych;
2) liczbę godzin zajęć;
3) tematy zajęć.

4. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

5. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
2) datę wydania zaświadczenia;
3) numer zaświadczenia;
4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.