logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akademia Kadr 2018. Kurs weekendowy.

Szkolenie dla kadrowych od podstaw. Certyfikowany kurs w Warszawie: 44 godziny wykładowe, 6 spotkań w soboty i niedziele.

Szkolenie dla pracowników działów kadr i płac – Akademia Kadr 2018.

Tytuł: Akademia Kadr 2018. Kurs weekendowy.

Prowadzący: Jarosław Przepiórkowski.

Warsztaty: 6 spotkań, 44 godziny, zajęcia 9:00-15:45.


Cena: 790 zł netto / 790 zł brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Kurs kadrowy - Akademia Kadr 2018. Szkolenie w Warszawie. Warsztaty od podstaw.


Wstęp

Weekendowa Akademia Kadr 2018 (Kurs kadrowy) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na krótkie szkolenia w zakresie zagadnień kadrowych. Program kursu Akademia Kadr realizowany jest w formie praktycznych warsztatów. Zajęcia obejmują 44 godziny wykładowe. Zajęcia kompleksowo przygotowują uczestników szkolenia do zadań stawianych przez pracodawców w pracy zawodowej. W szkoleniu powinni wziąć udział kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz pracownicy działów personalnych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, prowadzą akta osobowe, są odpowiedzialne za rozliczanie czasu pracy, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie, są odpowiedzialne za ewidencję nieobecności w pracy, zwalniają pracowników i przygotowują świadectwa pracy.

Grupa docelowa

Kurs kadrowy jest warsztatami od podstaw przygotowujący do pracy w działach kadrowych. Kurs skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Warsztaty polecamy również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem zajęć.

Efekty, rezultaty szkolenia

Rezultatem uczestnictwa w szkoleniu powinno być nabycie umiejętności i zdobycie wiedzy zawodowej z zakresu spraw kadrowych, opanowanie zdolności wykonywania pracy związanej z przygotowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej stosunki pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, ustalania i rozliczania uprawnień urlopowych, planowania i rozliczaniu czasu pracy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Egzamin certyfikujący

Kurs „Akademia Kadr 2018” kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym przedłożeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego:

 • Specjalista ds. kadr (kod: 242307).

Koszt egzaminu certyfikującego zawarty jest w cenie kursu!

Certyfikacja zawodu specjalista ds. kadr.

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych ze sprawami kadrowymi. Więcej …


Metoda prowadzenia szkolenia

Zajęcia kursu kadrowy jest prowadzony w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych. Osoba szkoląca się ma do dyspozycji autorski skrypt z miejscem na notatki oraz długopis.


Koordynator szkolenia

Szkolenia: Akademia Kadr 2018. Kontakt z koordynatorem szkolenia z zakresu zagadnień kadrowych..Beata Baran

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 1. Definicja pracownika i pracodawcy.
 2. Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania.
 3. Zakaz dyskryminacji.
 1. Powstanie stosunku pracy – elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści umowy o pracę.
 2. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 3. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych – umowy zlecenia i umowy dzieło.
 4. Rodzaje umów o pracę.
 5. Studium przypadku.
 6. Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy o pracę.
 7. Treść kwestionariusza osobowego.
 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę.
 3. Studium przypadku.
 4. Założenie akt osobowych – teczka osobowa pracownika.
 1. Szkolenie BHP.
 2. Badania profilaktyczne.
 3. Informacja o zasadach wykonywania pracy.
 4. Studium przypadku.
 5. Karta BHP.
 1. Definicja czasu pracy i normy czasu pracy.
 2. Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 1. Systemy czasu pracy.
 2. Studium przypadku.
 3. Przykład miesięcznej karty pracy pracownika.
 4. Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy.
 5. Studium przypadku.
 6. Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy.
 1. Praca w porze nocnej.
 2. Praca w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych.
 4. Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy.
 5. Czas pracy pracowników zarządzających.
 6. Dyżur pracowniczy.
 7. Studium przypadku.
 8. Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 9. Sporządzenie grafika pracy pracownika zatrudnionego w rozkładzie zmianowym.
 10. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 2. Okresy niewykonywania pracy – zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 3. Studium przypadku.
 4. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy.
 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu.
 3. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Plan urlopów.
 5. Studium przypadku.
 6. Wniosek urlop – karta urlopowa.
 7. Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu.
 8. Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu.
 1. Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu.
 2. Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami.
 3. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 1. Definicja cudzoziemca a dostęp do polskiego rynku pracy (obywatele Unii Europejskiej, cudzoziemcy na stałe przebywający na terenie RP, Karta Polaka, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 2. Warunki dostępu do polskiego rynku pracy (dokument podróży, wiza).
 3.  Zezwolenie na pracę (procedura wydawania zezwolenia, odmowa wydania lub uchylenie zezwolenia na pracę, wygaśnięcie zezwolenia na pracę).
 4. Świadczenie pracy przez cudzoziemca (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, szczególne rodzaje prac wykonywanych przez cudzoziemców).
 5.  Kontrola legalności zatrudnienia (nielegalne zatrudnienie – definicja, podmioty uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia, konsekwencje nielegalnego zatrudnienia dla cudzoziemca i dla zatrudniającego).
 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne. wynagrodzenie godziwe.
 2. Prawo do wynagrodzenia.
 3. Formy wynagradzania.
 4. Stałe składniki wynagrodzenia.
 5. Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia.
 6. Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania.
 7. Studium przypadku.
 8. Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania.
 9. Wprowadzanie zmian do regulaminu.
 1. Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania.
 2. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
 3. Zasady współodpowiedzialności.
 4. Studium przypadku.
 5. Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej pracownika.

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń.

 1. Zbieg potrąceń.
 2. Egzekucja komornicza z wynagrodzenia pracownika.
 3. Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania.
 4. Studium przypadku.
 5. Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem.
 6. Wzór umowy o zakazie konkurencji.

Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze.

 1. Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania.
 2. Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie.
 3. Okres przedawnienia.
 4. Studium przypadku.
 5. Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej.
 6. Zażalenie pracownika na zastosowaną karę.
 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Dodatkowy urlop macierzyński.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.
 7. Uprawnienia pracownika (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica.
 8. Zasiłek opiekuńczy.
 9. Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich.
 10. Wysokości świadczeń.
 11. Studium przypadku.
 12. Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem.

Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe.

 1. Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego.
 2. Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy.
 3. Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania.
 4. Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 23¹ KP.
 5. Ustanie stosunku pracy.
 6. Wygaśniecie stosunku pracy.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana.
 8. okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania.
 9. Studium przypadku.
 10. Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron.
 11. Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia.
 12. Treść świadectwa pracy.

Związki Zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę.

 1. Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy.

Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

 1. Społeczna  Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy – podstawa prawna działania i zakres uprawnień.
 3. Sądy Pracy.
 4. Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego.
 5. Odszkodowania.
 6. Studium przypadku.
 7. Dziennik S.I.P.
 8. Pozew do Sądu Pracy.

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaJarosław Przepiórkowski

Jarosław Przepiórkowski – Współpracuje z firma POLBI od wielu lat.


Jarosław Przepiórkowski - wykładowca, szkoleniowiec, ekspert prawa pracy. Prowadzący zajęcia na kursach i warsztatch kadrowo-płacowych.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Jarosław Przepiórkowski – Ekspert z zakresu prawa pracy, były audytor wewnętrzny w administracji publicznej, wykładowca, prelegent.


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Audytor wewnętrzny w administracji publicznej, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doświadczenie jako wykładowca/trener z obszaru prawa pracy. Wieloletni współpracownik naszej firmy. Prowadzący zajęcia na kursie kadrowo-płacowym organizowanym cyklicznie przez Polbi od wielu lat. Prelegent i trener biorący udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Specjalizacja – realizowana tematyka szkoleń

Jarosław Przepiórkowski specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących – prawo pracy – przepisy kadrowe (zatrudnianie pracowników, rodzaje umów, dokumentacja związana z zatrudnieniem), czas pracy (normy czasu pracy), harmonogramy czasu pracy, urlopy pracownicze, odpowiedzialność pracownika za mienie pracodawcy, potrącenia i egzekucja z wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców. Prowadzi doradztwo z zakresu Prawa pracy.

Jarosław Przepiórkowski – wysokie oceny uczestników szkoleń

Wykładowca jest bardzo dobrze oceniany przez uczestników naszych kursów i warsztatów za interesujący sposób prowadzenia zajęć, za sposób przekazywania wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, dzielenie się ze słuchaczami swoim doświadczeniem zawodowym, za wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Jarosława Przepiórkowskiego!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na nasze konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 • udział w zajęciach,
 • materiały dydaktyczne,
 • uczestnictwo w egzaminie,
 • certyfikat zawodowy,
 • zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja ze szkolenia


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, przy czym gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI:

 • do dnia rozpoczęcia kursu, zostanie obciążony pełnymi kosztami kursu,
 • jeżeli rezygnacja wpłynie do POLBI po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu,
 • jeżeli rezygnacja wpłynie przed wysłaniem potwierdzenia – nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT – Cena brutto = Cena netto


Szkolenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Organizacja szkolenia, harmonogram spotkań

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

Zajęcia weekendowe.

Sobota i niedziela – 9:00 – 15:45.

 


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 44 godziny lekcyjnych i podzielone jest na 6 spotkań w soboty i niedziele. Podczas ostatniego spotkania przeprowadzany jest egzamin certyfikujący. Organizacja i wymiar szkolenia gwarantuje realizację programu i pozwala zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa (południowa) trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.