logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akademia Prawa Pracy i BHP – Część II

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach - Część II.

Szkolenie o charakterze warsztatowym odpowiadające na liczne pytania z pogranicza prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Prowadzący warsztaty – Piotr Wąż, omawia kilkadziesiąt kazusów z zakresu prawa pracy oraz z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Temat: Akademia Prawa Pracy i BHP – Część II.

Prowadzący szkolenie: Piotr Wąż.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Akademia Prawa Pracy i BHP – II Edycja. Polbi - Warszawa.

Ulotka (PDF) | ➡️ Akademia PP i BHP Cz. II – Warszawa, 29.05.2020

 

Idea szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP 2020


Akademia Prawa Pracy i BHP 2020 to specjalny cykl spotkań z ekspertem specjalizującym się w zagadnieniach prawa pracy i przestrzegania przepisów bhp oraz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każda edycja jest niezależnym szkoleniem. Osoby zainteresowane nie muszą uczestniczyć w warsztatach w porządku chronologicznym.

 

Cel szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP (Część II)


Szkolenie ma na celu wskazanie prawidłowych rozwiązań dotyczących kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień związanych z wybranymi kwestiami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

 

Warsztatowa forma zajęć (case study)


Każdy z kontrowersyjnych lub trudnych przypadków omawiany jest przez prowadzącego warsztaty na tle licznych przykładów, co umożliwia słuchaczom lepsze zrozumienie ich istoty i pozwala znaleźć prawidłowe rozwiązania dla problemów spotykanych w codziennej pracy zawodowej.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł.


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Grupa docelowa


Szkolenie zatytułowane „Akademia Prawa Pracy i BHP (Część II)  – Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach” skierowane jest do pracowników działów kadr i specjalistów ds. BHP, którzy pragną uzyskać odpowiedź na szereg istotnych pytań, które pojawiają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych a odnoszą się do interpretacji przepisów z pogranicza prawa pracy i bhp.

 

Adresaci szkolenia


Na spotkania w ramach „Akademii Prawa Pracy i BHP” zapraszamy:

pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, firm i instytucji,

członków służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące jej zadania,

właścicieli firm i pracodawców a także osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu omawianej problematyki.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Chociaż spotkanie opiera się na katalogu szczegółowych pytań, to nie jest to lista zamknięta. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości poszerzając w ten sposób zakres szkolenia o zagadnienia, z którymi mają największe problemy.

 

Program szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP (Część II)


Prawo pracy i BHP w zakładzie pracy - Szkolenie.

 

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

 1. Ważność umowy o pracę i wywoływane przez nią skutki prawnych w sferze uprawnień pracowniczych w przypadku uznania przez ZUS umowy za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w zaawansowanej ciąży).
 2. Możliwość zachowania przez pracownika oryginałów zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został skierowany przez pracodawcę?
 3. Przypadki, w których  pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody.
 4. Możliwość wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika wysokości wynagrodzenia za pracę.
 5. Czas trwania ochrony pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt 1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
 6. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
 7. Okoliczności, które mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 § 4 pkt 4 KP).
 8. Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu.
 9. Zawarcie umowy o pracę na długo przed  terminem jej podjęcia. Postępowanie w sytuacji, gdy pracownik nie stawił się do pracy. Czy istnieje obowiązek rozwiązania umowy i wydawania świadectwa pracy w takim przypadku?
 10. Wskazanie w umowie o pracę  np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dnia rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto.
 11. Czy pracodawcy przysługuje prawo zakazania pracownikowi używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
 12. Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
 13. Uznanie dyżuru pod telefonem komórkowym za dyżur w domu. Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem komórkowym musi w jego trakcie przebywać w domu?
 14. Zasady ustalania liczby dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 15. Szkolenie bhp przed zawarciem umowy o pracę – prawa i obowiązki pracownika.
 16. W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 17. Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieokreślony?
 18. Czy pracodawcy przysługuje prawo odmowy udzielenia urlopu na żądanie?
 19. Dokonanie potrącenia ze świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz z diet z tytułu podróży służbowej.
 20. Podleganie profilaktycznym badaniom okresowym i szkoleniom bhp w czasie trwania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika.
 21. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
 22. Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
 23. Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
 24. Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 25. Prawo pracownika do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia w trybie art. 361 KP.
 26. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla pracownika otrzymującego odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwającej po ustaniu stosunku pracy.
 27. Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny specjalista ds. bhp?
 28. Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop został przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
 29. Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy?
 30. Wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy a możliwość uznania za tego zdarzenia wypadek przy pracy.
 31. Defibrylator w miejscu pracy – obowiązek czy dobra wola pracodawcy?
 32. Sporadyczne używanie przez pracownika samochodu do celów służbowych a  zakres jego profilaktycznych badań lekarskich.
 33. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych,
 34. Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
 35. Czas nieświadczenia pracy a ekwiwalent dla pracownika za używanie własnej odzieży roboczej.
 36. Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do  czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
 37. Nieobecność w pracy – czy wyjście prywatne pracownika może trwać cały dzień?
 38. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 39. Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
 40. Odpowiedzialność pracodawcy za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu.
 41. Ustalanie stanu załogi decydujące o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp w przypadku pracowników tymczasowych – zasady uwzględniania.
 42. W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
 43. Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
 44. Prawo do urlopu szkoleniowego dla pracownika uczęszczającego na studia podyplomowe.
 45. Przejście pracownika ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót a istnienie obowiązku skierowania na profilaktyczne badania lekarskie.
 46. Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 47. Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku.
 48. Prawo pracownika do odmowy pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych – jak postępować?
 49. Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
 50. Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 51. Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wypłacanego wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy w praktyce.
 52. Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
 53. Umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę a konieczność co rocznego aneksowania.
 54. Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
 55. Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
 56. Prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych w przypadku pracownika, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego.
 57. Przepisy regulujące procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji.
 58. Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
 59. Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy mogą być warunki atmosferyczne?

 

Wykładowca – Piotr Wąż

Piotr Wąż

 

Rezultaty szkolenia


Efekty, rezultaty szkolenia pt. „Akademia Prawa Pracy i BHP – Część II, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP„:

☑️ Uczestnik szkolenia nabędzie, uporządkuje i poszerzy wiedzę w zakresie praw i obowiązków pracowniczych (badania i zwolnienia lekarskie, wypadki przy pracy, wynagrodzenia, czas pracy i urlopy).

☑️ Szkolenie zapozna uczestników z zasadami BHP (np. wypadki przy pracy, używanie odzieży roboczej i obuwia ochronnego).

☑️ Szkolenie jest okazją uzyskania odpowiedzi na szereg istotnych pytań, które pojawiają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych.

☑️ Podczas zajęć zaprezentowane zostaną rozbieżności występujące w doktrynie prawa i orzecznictwie oraz aktualne stanowiska poszczególnych ministerstw i inspektoratów pracy w zakresie analizowanych podczas szkolenia zagadnień.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia


☑️ Udział w szkoleniu prowadzony w formie warsztatowej pozwoli nabyć umiejętności analizowania przepisów i rozstrzygania problemów i wątpliwości odnoszących się do interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego.

☑️ Udział w dyskusji i możliwość zadawania pytań prowadzącemu szkolenie umożliwia znalezienie  właściwych rozwiązań w problematycznych kwestiach związanych z przepisami prawa pracy i BHP.

☑️ Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji z obszaru prawa pracy i przepisów BHP.

☑️ Podczas wykładów zostanie zwrócona uwaga na potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Wykładowca, dr Piotr Wąż, poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy oraz regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy konkretnymi przykładami z życia umożliwiającymi lepsze zrozumienie i przyswojenie wyjaśnień wykładowcy.

Piotr Wąż stara się zawsze omawiać trudne problemy prawne prostym i zrozumiałym dla słuchaczy językiem. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zagadnień omawianych na szkoleniu.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego trudnym przypadkom z zakresu prawa pracy i BHP otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności– Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Akademia Prawa Pracy i BHP – II Edycja. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl


 

POLECAMY POZOSTAŁE EDYCJE SZKOLEŃ TEGO CYKLU!

 

Zobacz | ➡️ Akademia Prawa Pracy i BHP – Część I

Zobacz | ➡️ Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III

Program

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach. Szczegółowy program – zagadnienia prezentowane podczas zajęć.

 

 

 1. Ważność umowy o pracę i wywoływane przez nią skutki prawnych w sferze uprawnień pracowniczych w przypadku uznania przez ZUS umowy za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w zaawansowanej ciąży).
 2. Możliwość zachowania przez pracownika oryginałów zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został skierowany przez pracodawcę?
 3. Przypadki, w których  pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody.
 4. Możliwość wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika wysokości wynagrodzenia za pracę.
 5. Czas trwania ochrony pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt 1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
 6. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
 7. Okoliczności, które mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 § 4 pkt 4 KP).
 8. Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu.
 9. Zawarcie umowy o pracę na długo przed  terminem jej podjęcia. Postępowanie w sytuacji, gdy pracownik nie stawił się do pracy. Czy istnieje obowiązek rozwiązania umowy i wydawania świadectwa pracy w takim przypadku?
 10. Wskazanie w umowie o pracę  np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dnia rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto.
 11. Czy pracodawcy przysługuje prawo zakazania pracownikowi używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
 12. Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
 13. Uznanie dyżuru pod telefonem komórkowym za dyżur w domu. Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem komórkowym musi w jego trakcie przebywać w domu?
 14. Zasady ustalania liczby dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 15. Szkolenie bhp przed zawarciem umowy o pracę – prawa i obowiązki pracownika.
 16. W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 17. Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieokreślony?
 18. Czy pracodawcy przysługuje prawo odmowy udzielenia urlopu na żądanie?
 19. Dokonanie potrącenia ze świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz z diet z tytułu podróży służbowej.
 20. Podleganie profilaktycznym badaniom okresowym i szkoleniom bhp w czasie trwania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika.
 21. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
 22. Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
 23. Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
 24. Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 25. Prawo pracownika do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia w trybie art. 361 KP.
 26. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla pracownika otrzymującego odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwającej po ustaniu stosunku pracy.
 27. Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny specjalista ds. bhp?
 28. Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop został przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
 29. Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy?
 30. Wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy a możliwość uznania za tego zdarzenia wypadek przy pracy.
 31. Defibrylator w miejscu pracy – obowiązek czy dobra wola pracodawcy?
 32. Sporadyczne używanie przez pracownika samochodu do celów służbowych a  zakres jego profilaktycznych badań lekarskich.
 33. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych,
 34. Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
 35. Czas nieświadczenia pracy a ekwiwalent dla pracownika za używanie własnej odzieży roboczej.
 36. Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do  czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
 37. Nieobecność w pracy – czy wyjście prywatne pracownika może trwać cały dzień?
 38. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 39. Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
 40. Odpowiedzialność pracodawcy za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu.
 41. Ustalanie stanu załogi decydujące o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp w przypadku pracowników tymczasowych – zasady uwzględniania.
 42. W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
 43. Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
 44. Prawo do urlopu szkoleniowego dla pracownika uczęszczającego na studia podyplomowe.
 45. Przejście pracownika ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót a istnienie obowiązku skierowania na profilaktyczne badania lekarskie.
 46. Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 47. Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
 48. Prawo pracownika do odmowy pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych – jak postępować?
 49. Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
 50. Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 51. Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wypłacanego wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy w praktyce.
 52. Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
 53. Umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę a konieczność co rocznego aneksowania.
 54. Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
 55. Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
 56. Prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych w przypadku pracownika, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego.
 57. Przepisy regulujące procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji.
 58. Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
 59. Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy mogą być warunki atmosferyczne?

 

 

 


Akademia Prawa Pracy i BHP – II Edycja.

Szkolenie: 1 dzień. Organizator – Polbi, Warszawa.

Program szkolenia opracował Piotr Wąż.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty, które prowadzi Pan Piotr Wąż!


 

Piotr Wąż – Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Akademia Prawa Pracy i BHP – Część II. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP – Część II.


Organizacja szkolenia: Akademia Prawa Pracy i BHP – Część II. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

➡️ Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-05-29

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł

Cena dla wielu osób: 440 zł

Harmonogram kursu