logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach - Część III.

Szkolenie warsztatowe mające na celu dać odpowiedz na pytania z pogranicza prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Prowadzący warsztaty – Piotr Wąż, omawia kilkadziesiąt kazusów z zakresu prawa pracy oraz z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, których wyjaśnienie nie łatwo odnaleźć w obowiązujących regulacjach prawnych, a budzące liczne kontrowersje i rozbieżne interpretacje.

 

Temat: Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III.

Prowadzący szkolenie: Piotr Wąż.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III. Piotr Wąż, Polbi, Warszawa.

 

Ulotka (PDF) | ➡️ Akademia PP i BHP Cz. III – Warszawa, 26.06.2020

 

Idea szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP 2020


Akademia Prawa Pracy i BHP 2020 to specjalny cykl spotkań z ekspertem specjalizującym się w zagadnieniach prawa pracy i przestrzegania przepisów bhp oraz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każda edycja jest niezależnym szkoleniem. Osoby zainteresowane nie muszą uczestniczyć w warsztatach w porządku chronologicznym.

 

Cel szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP (Część III)


Szkolenie ma na celu wskazanie prawidłowych rozwiązań dotyczących kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień związanych z wybranymi kwestiami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

 

Warsztatowa forma zajęć (case study)


Każdy z kontrowersyjnych lub trudnych przypadków omawiany jest przez prowadzącego warsztaty na tle licznych przykładów, co umożliwia słuchaczom lepsze zrozumienie ich istoty i pozwala znaleźć prawidłowe rozwiązania dla problemów spotykanych w codziennej pracy zawodowej.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł.


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Grupa docelowa


Szkolenie zatytułowane „Akademia Prawa Pracy i BHP (Część III)  – Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach” skierowane jest do pracowników działów kadr i specjalistów ds. BHP, którzy pragną uzyskać odpowiedź na szereg istotnych pytań, które pojawiają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych a odnoszą się do interpretacji przepisów z pogranicza prawa pracy i bhp.

 

Adresaci szkolenia


Na spotkania w ramach „Akademii Prawa Pracy i BHP” zapraszamy:

pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, firm i instytucji,

członków służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące jej zadania,

właścicieli firm i pracodawców a także osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu omawianej problematyki.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Chociaż spotkanie opiera się na katalogu szczegółowych pytań, to nie jest to lista zamknięta. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości poszerzając w ten sposób zakres szkolenia o zagadnienia, z którymi mają największe problemy.

 

 

Program szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP (Część III)


Prawo pracy i BHP w zakładzie pracy - Szkolenie.

 

 1. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.
 2. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 3. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 4. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 5. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 6. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?
 7. Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy?
 8. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy?
 9. Prawidłowy wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
 10. Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?
 11. Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy?
 12. Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP?
 13. Czy urodzenie dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?
 14. Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego?
 15. Zapewnienie miejsca do siedzenia dla pracownika wykonującego pracę w pozycji stojącej – obowiązki pracodawcy.
 16. Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy?
 17. Prawo do „urlopu okolicznościowego” dla pracownika z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym.
 18. Urlop wypoczynkowy w trybie art. 163 § 3 KP – dopuszczalność udzielenia zaliczkowo.
 19. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego?
 20. Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy?
 21. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności a obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie. Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?
 22. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?
 23. Rozliczanie czasu pracy – postępowanie w przypadku okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi).
 24. Komu przysługuje status emeryta – byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS?
 25. Czas podróży służbowej a czasu pracy.
 26. Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia?
 27. W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy?
 28. Dopuszczalność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy.
 29. Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?
 30. Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?
 31. Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
 32. Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie?
 33. Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?
 34. Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?
 35. Zapewnienie dostępu do prysznica pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze – wymagania wobec pracodawcy.
 36. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na 7/8 etatu?
 37. Prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pracownikowi pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki.
 38. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4?
 39. Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
 40. Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski?
 41. Prawo do 14 dni wypoczynku w przypadku pracownika zmieniającego pracę w trakcie roku kalendarzowego.
 42. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 43. Umowa o pracę –  dopuszczalność sporządzenia w języku obcym.
 44. Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi?
 45. Wynagrodzenie za pracę określone na poziomie niższym od minimalnego i  uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym.
 46. Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?
 47. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 48. Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina?
 49. Pracownik zatrudniony na 1/8 etatu a prawo do 32 dni urlopu.
 50. Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
 51. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
 52. Kierowanie pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań – uprawnienia pracodawcy.
 53. Wystawianie pracownikowi referencji przez pracodawcę.
 54. Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej?
 55. Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy?
 56. Prawo pracownika do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej.
 57. Zasady uznawania pracy za prace w wymuszonej pozycji ciała – siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy.
 58. Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość?
 59. Prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP w przypadku pracownik uczęszczający na studia doktoranckie.
 60. Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?

 

Wykładowca – Piotr Wąż

Piotr Wąż

 

Rezultaty szkolenia


Efekty, rezultaty szkolenia pt. „Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP„:

☑️ Uczestnik szkolenia nabędzie, uporządkuje i poszerzy wiedzę w zakresie praw i obowiązków pracowniczych (problematyka stosunków pracy, prawo pracownika do odpoczynku, wynagrodzenia, czas pracy i urlopy).

☑️ Szkolenie zapozna uczestników z zasadami BHP (np. skład zespołu powypadkowego, szkolenia bhp w formie e-learningu).

☑️ Szkolenie jest okazją uzyskania odpowiedzi na szereg istotnych pytań, które pojawiają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych.

☑️ Podczas zajęć zaprezentowane zostaną rozbieżności występujące w doktrynie prawa i orzecznictwie oraz aktualne stanowiska poszczególnych ministerstw i inspektoratów pracy w zakresie analizowanych podczas szkolenia zagadnień.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia


☑️ Udział w szkoleniu prowadzony w formie warsztatowej pozwoli nabyć umiejętności analizowania przepisów i rozstrzygania problemów i wątpliwości odnoszących się do interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego.

☑️ Udział w dyskusji i możliwość zadawania pytań prowadzącemu szkolenie umożliwia znalezienie  właściwych rozwiązań w problematycznych kwestiach związanych z przepisami prawa pracy i BHP.

☑️ Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji z obszaru prawa pracy i przepisów BHP.

☑️ Podczas wykładów zostanie zwrócona uwaga na potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Wykładowca, dr Piotr Wąż, poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy oraz regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy konkretnymi przykładami z życia umożliwiającymi lepsze zrozumienie i przyswojenie wyjaśnień wykładowcy.

Piotr Wąż stara się zawsze omawiać trudne problemy prawne prostym i zrozumiałym dla słuchaczy językiem. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zagadnień omawianych na szkoleniu.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego trudnym przypadkom prawa pracy oraz  zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja zajęć


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników warsztatów dotyczących zagadnień prawa pracy i przepisów bhp. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Akademia Prawa Pracy i BHP – III Edycja. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl


 

POLECAMY POZOSTAŁE EDYCJE SZKOLEŃ TEGO CYKLU!

 

Zobacz | ➡️ Akademia Prawa Pracy i BHP – Część I

Zobacz | ➡️ Akademia Prawa Pracy i BHP – Część II

Program

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach. Szczegółowy program – zagadnienia prezentowane podczas zajęć.

 

 

 1. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.
 2. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 3. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 4. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 5. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 6. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?
 7. Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy?
 8. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy?
 9. Prawidłowy wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
 10. Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?
 11. Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy?
 12. Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP?
 13. Czy urodzenie dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?
 14. Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego?
 15. Zapewnienie miejsca do siedzenia dla pracownika wykonującego pracę w pozycji stojącej – obowiązki pracodawcy.
 16. Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy?
 17. Prawo do „urlopu okolicznościowego” dla pracownika z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym.
 18. Urlop wypoczynkowy w trybie art. 163 § 3 KP – dopuszczalność udzielenia zaliczkowo.
 19. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego?
 20. Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy?
 21. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności a obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie. Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika?
 22. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?
 23. Rozliczanie czasu pracy – postępowanie w przypadku okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi).
 24. Komu przysługuje status emeryta – byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS?
 25. Czas podróży służbowej a czasu pracy.
 26. Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia?
 27. W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy?
 28. Dopuszczalność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy.
 29. Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?
 30. Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?
 31. Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
 32. Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie?
 33. Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy?
 34. Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?
 35. Zapewnienie dostępu do prysznica pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze – wymagania wobec pracodawcy.
 36. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na 7/8 etatu?
 37. Prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pracownikowi pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki.
 38. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4?
 39. Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
 40. Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski?
 41. Prawo do 14 dni wypoczynku w przypadku pracownika zmieniającego pracę w trakcie roku kalendarzowego.
 42. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 43. Umowa o pracę –  dopuszczalność sporządzenia w języku obcym.
 44. Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi?
 45. Wynagrodzenie za pracę określone na poziomie niższym od minimalnego i  uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym.
 46. Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?
 47. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 48. Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina?
 49. Pracownik zatrudniony na 1/8 etatu a prawo do 32 dni urlopu.
 50. Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
 51. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
 52. Kierowanie pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań – uprawnienia pracodawcy.
 53. Wystawianie pracownikowi referencji przez pracodawcę.
 54. Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej?
 55. Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy?
 56. Prawo pracownika do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej.
 57. Zasady uznawania pracy za prace w wymuszonej pozycji ciała – siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy.
 58. Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość?
 59. Prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP w przypadku pracownik uczęszczający na studia doktoranckie.
 60. Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?

 


Akademia Prawa Pracy i BHP – III Edycja.

Szkolenie: 1 dzień. Organizator – Polbi, Warszawa.

Program szkolenia opracował Piotr Wąż.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty, które prowadzi Pan Piotr Wąż!


 

Piotr Wąż – Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III.


Organizacja szkolenia: Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

➡️ Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-06-26

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł

Cena dla wielu osób: 440 zł

Harmonogram kursu