logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Amortyzacja podatkowa środków trwałych

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie zmian przepisów - problemy praktyczne.

Szkolenie: Amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie zmian podatkowych. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wartość początkowa, zasady i metody amortyzacji.

Co w praktyce wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Tytuł szkolenia: Amortyzacja podatkowa środków trwałych.

Prowadzący: Marcin Perlikowski.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie: Środki trwałe - amortyzacja podatkowa.

Poznaj zasady i metody prawidłowej amortyzacji środków trwałych w aspekcie podatkowym.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie oraz usystematyzowanie skomplikowanej tematyki związanej z podatkową amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) – z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 roku. Prezentowana na szkoleniu tematyka będzie prezentowana z punktu widzenia zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług.

Grupa docelowa  – adresaci szkolenia

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • pracownicy działów odpowiedzialnych za ewidencjonowanie i prawidłowe rozliczanie środków trwałych i WNIP,
 • księgowi i  główni księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych,
 • pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych,
 • właściciele i personel biur rachunkowych,
 • dyrektorzy finansowi i ekonomiczni, kontrolerzy finansowi odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

Dodatkowe korzyści ze szkolenia

Integralną częścią wykładu jest analiza  prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu tematyki amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na gruncie nowych przepisów z zakresu:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-PDOF),
 • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-PDOP),
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • wybranych zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług (VAT).

Zachęcamy do zadawania pytań

Zachęcamy uczestników zajęć do zgłaszania wątpliwości. Kurs jest okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń dotyczących amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

Oferta szkolenia Amortyzacja podatkowa środków trwałych w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

Baza Usług Rozwojowych – BUR

Szkolenie „Amortyzacja podatkowa środków trwałych” było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.


Efekty szkolenia

Dzięki uczestnictwu w szkolenia dotyczącemu amortyzacji podatkowej środków trwałych i WNiP uczestnik:

 • pozna metody i zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • będzie potrafił rozwiązywać problemy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynikające z regulacji podatkowych,
 • uzyska niezbędną wiedzę praktyczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz możliwości stosowania optymalizacji podatkowej,
 • uzyska informacje o bieżących interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Amortyzacja podatkowa środków trwałych” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt w sprawie szkolenia: Amortyzacja podatkowa środków trwałych. Kurs w Warszawie.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 1. Środki trwałe w przepisach podatkowych.
 2. Wartościowe kryterium środków trwałych.
 3. Obce składniki majątku środkami trwałymi.
 1. Wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych.
 2. Wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji.
 1. Składniki majątku podlegające amortyzacji.
 2. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji.
 3. Klasyfikacja środków trwałych.
 1. Odpłatne nabycie.
 2. Nabycie w drodze kupna.
 3. Dotacje, subwencje, dopłaty do środków trwałych.
 4. Nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania.
 5. Koszt wytworzenia a wartość początkowa.
 6. Zmiana ustalonej podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 7. Różnice kursowe.
 1. Podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 2. Metody amortyzowania środków trwałych.
 3. Stawki amortyzacji.
 4. Metoda degresywna.
 5. Metoda preferencyjna.
 6. Zasada kontynuacji.
 7. Amortyzacja planowa.
 8. Zaniechanie odpisów amortyzacyjnych.
 9. Amortyzacja jednorazowa środków trwałych (limitowana).
 1. Amortyzacja i jej korekta.
 2. Własność i użytkowanie składników majątkowych.
 3. Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie.

Interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych związane z omawianą tematyką.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Termin płatności za szkolenie - 7 dni. Faktura za szkolenie: Amortyzacja podatkowa środków trwałych.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia. 


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.