logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Szkolenie: Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych.

Cel szkolenia

Szkolenie zatytułowane „Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego” ma na celu przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentacją oraz zmian przepisów w tym zakresie jak również stosowania nowych regulacji w praktyce.

Szkolenie ma przybliżyć uczestnikom zajęć prawidłowy proces archiwizowania dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego.

Temat: Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego.

Prowadząca: Teresa Kustra.


Szkolenie otwarte: 1 dzień, 5 godzin lekcyjnych, zajęcia – 10:00-15:00.


Adresaci szkolenia

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy pracowników merytorycznych samorządowych jednostek organizacyjnych dokonujących czynności kancelaryjnych ze szczególnym uwzględnieniem koordynatorów czynności kancelaryjnych w gminach, powiatach jak również pracowników prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt oraz osoby zajmujące stanowiska pracy nadzorujące w/w zagadnienia w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zakładamy, że odbiorcami szkolenia powinny zostać urzędy samorządowe oraz wszystkie jednostki organizacyjne samorządowe, w tym: szkoły, przedszkola, OPS, DPS, powiatowe zarządy dróg, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, centra kultury.

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie dotyczące archiwizacja i zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego prowadzone jest w formie wykładu z elementami praktycznymi oraz ćwiczeń w wypełnianiu dokumentów.

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla administracji i samorządów: Raporty – Oceny Szkolenia.

Tematyka omawiana na szkoleniu

W programie szkolenia pt. „Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego” uczestnicy zajęć znajdą m.in.:

☑️ wybrane zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisy oraz omówienie wybranych zagadnień z aktualnie obowiązujących przepisów,

☑️ uregulowania prawne dotyczące zarządzania dokumentacją,

☑️ zarządzanie dokumentacją w procesie aktotwórczym,

☑️ formy nadzoru nad prawidłowością czynności kancelaryjnych w tym rolę Rola koordynatora czynności kancelaryjnych,

☑️ omówienie czynności kancelaryjnych w jednostce organizacyjnej,

☑️ zasady kwalifikacja dokumentacji archiwalnej,

☑️ zagadnienia dotyczące porządkowania dokumentacji na stanowiskach pracy,

☑️ prezentację zasad przekazywania akt do archiwum zakładowego i składnicy akt,

☑️ przepisy dotyczące organizacji i zadań archiwum oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie zarządzania dokumentacją.


Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie. Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

Przedstawienie wybranych zagadnień z aktualnie obowiązujących przepisów:

 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Uregulowania prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w poszczególnych jednostkach organizacyjnych – aktualność.

Rola koordynatora czynności kancelaryjnych – formy sprawowanego bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywanych czynności kancelaryjnych.

 1. Obieg dokumentów.
 2. Dekretacja przełożonych.
 3. Znakowanie spraw i rejestracja poszczególnych pism.
 4. Tworzenie akt sprawy.
 5. Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt na stanowiskach pracy.
 1. Podstawowe zasady kwalifikacji.
 2. Materiały archiwalne – kategoria A.
 3. Dokumentacja niearchiwalna – kategoria B i BE.

Przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego i składnicy akt.

 1. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.
 2. Opisywanie teczek aktowych.
 3. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego i składnicy akt.

Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt w świetle obowiązujących przepisów.

Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez jednostki organizacyjne w zakresie zarządzania dokumentacją.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Teresa Kustra

Wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec

Teresa Kustra - wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec i prelegent

Teresa Kustra

Uznany ekspert z zakresu prawa administracyjnego, kontroli tworzenia obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, m.in. w komórce odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną.

 


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego na stanowiskach pracy w administracji samorządowej i rządowej.

Wieloletni wykładowca-praktyk

Teresa Kustra prowadzi szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obiegu i prowadzenia dokumentacji, zasad korespondencji urzędowej. Realizowała projekty unijne o tematyce zarządzania dokumentacją w gminach i starostwach.

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie praktyczne w szkoleniu pracowników związków międzygminnych w zakresie instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz  uczestniczyła w porządkowaniu dokumentacji i wprowadzaniu jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku międzygminnym.

Szkoliła pracowników wojewódzkich, granicznych i powiatowych inspektoratów weterynarii. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich.

Autorka licznych publikacji

Autorka licznych artykułów i referatów (m.in. publikacji na temat  instrukcji kancelaryjnej).

Tematyka realizowanych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Elektroniczny system obiegu dokumentów – warsztaty.
 • Rola kadry kierowniczej w organizacji i funkcjonowaniu urzędu.
 • Zarządzanie dokumentacją – Instrukcja kancelaryjna, stosowanie KPA w praktyce.
 • Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Jak przygotować się do kontroli archiwistów?
 • Postępowanie ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle ustawy o petycjach.

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Teresę Kustrę!

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zarządzanie dokumentacją. Szkolenie. Polbi – Warszawa.

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Archiwizacja

Organizacja szkolenia: Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 • Warszawa, 26 marca 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Archiwizacja w jednostkach samorządu terytorialnego.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.