logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Bilans 2018. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku.

Księgowe zamknięcie roku - Bilans 2018. Szkolenie dotyczące sprawozdań finansowych, które nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych. Warsztaty - 2 dni zajęć.

Szkolenie – Akcja bilans 2018. Sprawozdanie finansowe, księgowe zamknięci roku 2018 – bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Warsztaty 2-dniowe – 12 godzin wykładów. Sprawdź możliwości zastosowania dopuszczalnych uproszczeń w sprawozdaniu finansowym.


Kurs dla podmiotów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów.

Temat: Bilans 2018. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku.

Wykładowca: Andrzej Kępa.

Szkolenie: 2 dni, 12 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 650 zł netto / 650 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Bilans 2018 - Szkolenie. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku 2018. Kurs - Polbi.

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdania finansowego. Akcja Bilans 2018 – Księgowe zamknięcie roku.


Wstęp

Sprawozdania finansowe nie zawsze podlegają obowiązkowi poddania ich badaniu przez biegłych. Wówczas na ogół nie ma możliwości zweryfikowania poprawności ich sporządzenia. Mogą powstawać błędy, które często nawarstwiają się w kolejnych latach.

Kiedy sprawozdanie nie podlega badaniu?

Sprawozdania finansowe podmiotów, których:

 1. suma aktywów za 2017 rok stanowiła równowartość w walucie polskiej mniej niż 2.500.000 euro,
 2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych na koniec roku obrotowego 2017 stanowiły równowartość w walucie polskiej mniej niż 5.000.000 euro,
 3. średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło poniżej 50 osób,

– nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów.

Przeliczenia euro na walutę polską dokonuje się po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.


Cel szkolenia

Szkolenie z zakresu bilansu, rachunku zysków i strat oraz sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień mają na celu przygotowanie osób uczestniczących w zajęciach do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do podmiotów prowadzących ewidencję rachunkową w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na możliwości stosowania dopuszczalnych uproszczeń przy ich sporządzaniu.

 

Metoda prowadzenia zajęć

Na szkoleniu z obszaru całokształtu czynności związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego zajęcia w formie wykładu i ćwiczeń prowadzone są w oparciu o autorski program, praktyczne przykłady i prezentacje.

Co będzie omawiane na szkoleniu czyli zakres szkolenia?

W ramach szkolenia omawiany będzie całokształt zagadnień związanych z przygotowaniem do sporządzenia sprawozdania finansowego jak również z  jego sporządzeniem zgodnie z harmonogramem czynności wynikającym z przepisów bilansowych i podatkowych.


Rezultaty szkolenia, czego nauczą się uczestnicy zajęć?

Uczestnicy szkolenia poznają zasady przekształcenia bieżącej rocznej ewidencji księgowej w roczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Efektem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku podatkowego.

Bilans 2018. Szkolenie: Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku (nabycie wiedzy). Polbi – Warszawa.Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę związaną ze sporządzaniem bilansu w firmie, urzędzie czy instytucji w aspekcie rachunkowym.

Bilans 2018. Szkolenie: Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku (sporządzanie). Polbi – Warszawa.Osoba biorąca udział w zajęciach poszerzy praktyczne umiejętności dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, zakresu i roli wprowadzenia do sprawozdania finansowego, charakterystyki pozycji bilansowych, prezentacji i wyceny na dzień bilansowy.

Bilans 2018. Szkolenie: Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku (umiejętności). Polbi – Warszawa.Efektem kształcenia będzie również nabycie umiejętności polegających na wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Bilans 2018. Szkolenie: Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku (poziom świadomości). Polbi – Warszawa.Podczas szkolenia uczestnik zajęć będzie miał okazję przekonania się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności sporządzania sprawozdania finansowego, w tym bilansu.

Udział w szkoleniu to także szansa na dalszy rozwój kompetencji społecznych związanych z ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się przede wszystkim z praktycznymi aspektami działań prowadzących do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz składania zeznań podatkowych.


Akty prawne omawiane na szkoleniu


Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia „Bilans 2018. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wynikającym z posiadanego przez Polbi Certyfikatu ISO 9001:2015 prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne szkolenia z obszaru środków trwałych i sprawozdań finansowych. Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Bilans 2018. Sprawozdanie finansowe - zamknięcie roku. Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs, Polbi - Warszawa.

Koordynator, opiekun szkolenia

Karol Nowicki

telefon: 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Kurs dla podmiotów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów.

Kryteria zwalniające z obowiązku badania sprawozdania finansowego (weryfikacja na przykładach).

 1. Suma aktywów za 2017 rok.
 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych w 2017 roku.
 3. Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku.
 1. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem procesu sporządzania sprawozdania finansowego.
 2. Brak możliwości scedowania  nadzoru.
 1. Przygotowanie harmonogramu prac i terminowość realizacji procedur.
 2. Realizacja obowiązku inwentaryzacyjnego.
 1. Procedury dotyczące przygotowywania sprawozdania finansowego.
 2. Procedury do celów podatkowych.
 3. Procedury do celów statystycznych.
 1. Szczegółowość i zakres informacji.
 2. Wymagane formularze.
 1. Jednostki mikro.
 2. Jednostki małe.

Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont bilansowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w  poszczególnych pozycjach bilansu.

 1. Metoda porównawcza.
 2. Metoda kalkulacyjna.

Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont wynikowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat.

 1. Wymagany okres przechowywania.
 2. Udostępnianie sprawozdań.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.


Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń

Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.


Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Sprawozdanie finansowe - zamknięcie roku.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Rejestracja uczestników szkolenia – dzień pierwszy godzina 9:45.

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

Dzień pierwszy i drugi:

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …


Oferta szkolenia: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Oferta kursu „Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku 2018” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.