logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Bilans 2019. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku.

Księgowe zamknięcie roku - Bilans 2019. Szkolenie dotyczące sprawozdań finansowych, które nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych. Warsztaty - 2 dni zajęć.

Szkolenie – Bilans 2019. Sprawozdanie finansowe, księgowe zamknięci roku 2019: bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Warsztaty 2-dniowe – 12 godzin wykładów. Sprawdź możliwości zastosowania dopuszczalnych uproszczeń w sprawozdaniu finansowym.


 

Akcja Bilans 2019 – Kurs dla podmiotów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów.

 

Temat: Bilans 2019. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku.

Wykładowca: Andrzej Kępa.

Lokalizacja: Warszawa, Centrum LIM.

Szkolenie otwarte: 2 dni, 12 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 590 zł netto / 590 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych. 

Bilans 2019 - Szkolenie. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku 2019. Kurs - Polbi.

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdania finansowego. Akcja Bilans 2019 – Księgowe zamknięcie roku.

 

Bilans 2019 – Wstęp


Sprawozdania finansowe nie zawsze podlegają obowiązkowi poddania ich badaniu przez biegłych. Wówczas na ogół nie ma możliwości zweryfikowania poprawności ich sporządzenia. Mogą powstawać błędy, które często nawarstwiają się w kolejnych latach.

 

Kiedy sprawozdanie nie podlega badaniu?


Sprawozdanie finansowe za rok 2019 niektórych podmiotów, jeśli w roku 2018 zaistniały co najmniej dwie z niżej wymienionych wartości przewidzianych w art. 64 ust. 1 ustawa o rachunkowości:

 1. suma aktywów wykazywana w bilansie za 2018 rok stanowiła równowartość w walucie polskiej mniej niż 2.500.000 euro (10.750.000 zł),
 2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych na koniec roku obrotowego 2018 stanowiły równowartość w walucie polskiej mniej niż 5.000.000 euro (21.500.000 zł),
 3. średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło poniżej 50 osób,

– nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów.

Przeliczenia euro na walutę polską dokonuje się po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

 

Cel szkolenia


Szkolenie z zakresu bilansu, rachunku zysków i strat oraz sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień mają na celu przygotowanie osób uczestniczących w zajęciach do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie kierowane jest do podmiotów prowadzących ewidencję rachunkową w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na możliwości stosowania dopuszczalnych uproszczeń przy ich sporządzaniu.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 50 ZŁ !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Co będzie omawiane na szkoleniu czyli zakres szkolenia?


W ramach szkolenia pt. „Bilans 2019. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku.” omawiany będzie całokształt zagadnień związanych z przygotowaniem do sporządzenia sprawozdania finansowego jak również z  jego sporządzeniem zgodnie z harmonogramem czynności wynikającym z przepisów bilansowych i podatkowych.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Na szkoleniu z obszaru całokształtu czynności związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego zajęcia w formie wykładu i ćwiczeń prowadzone są w oparciu o autorski program, praktyczne przykłady i prezentacje.

 

PROGRAM SZKOLENIA


ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – BILANS 2019 (DLA PODMIOTÓW, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI BADANIA PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW).

 

I. Zwolnienie z obowiązku badania sprawozdania finansowego.

Kryteria zwalniające z obowiązku badania sprawozdania finansowego (weryfikacja na przykładach).

 1. Suma aktywów wykazywana w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2018 roku.
 3. Poziom średniorocznego zatrudnienie w 2018 roku.

 

II. Obowiązki kierownika zakładu pracy.

 1. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem procesu sporządzania sprawozdania finansowego.
 2. Brak możliwości scedowania  nadzoru nad przebiegiem procesu sporządzania sprawozdania finansowego.

 

III. Obowiązki osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg.

 1. Przygotowanie harmonogramu prac i terminowość realizacji procedur.
 2. Realizacja obowiązku inwentaryzacyjnego.

 

IV. Harmonogram czynności związanych z procedurą zamknięcia roku.

 1. Procedury dotyczące przygotowywania sprawozdania finansowego.
 2. Zamknięcie roku – procedury do celów podatkowych.
 3. Zamknięcie roku – procedury do celów statystycznych.

 

V. Prezentacja sprawozdania finansowego.

 1. Szczegółowość i zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
 2.  Elektroniczna postać sprawozdania finansowego.

 

VI. Możliwości zastosowania uproszczeń w sprawozdaniu finansowym.

 1. Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro.
 2. Jednostki małe – możliwe uproszczenia sprawozdań finansowych.

 

VII. Omówienie obrotów i sald kont bilansowych – bilans.

Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont bilansowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w  poszczególnych pozycjach bilansu.

 

VIII. Wybór metody ustalania wyniku finansowego.

 1. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą.
 2. Metoda kalkulacyjna stosowana do ustalania wyniku finansowego.

 

IX. Omówienie obrotów i sald kont bilansowych – rachunek zysków i strat.

Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont wynikowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat.

 

X. Obowiązki archiwizacyjne.

 1. Wymagany okres przechowywania ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych, sprawozdań finansowych oraz dokumentacji opisującą zasady (politykę) rachunkowości.
 2. Udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych.

 

XI. Panel dyskusyjny, podsumowanie i wnioski praktyczne.

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu sporządzania bilansu oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

Rezultaty szkolenia, czego nauczą się uczestnicy zajęć?


Uczestnicy szkolenia poznają zasady przekształcenia bieżącej rocznej ewidencji księgowej w roczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Efektem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku podatkowego.

Bilans 2019. Szkolenie: Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku (nabycie wiedzy). Polbi – Warszawa.Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę związaną ze sporządzaniem bilansu w firmie, urzędzie czy instytucji w aspekcie rachunkowym.

Bilans 2019. Szkolenie: Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku (sporządzanie). Polbi – Warszawa.Osoba biorąca udział w zajęciach poszerzy praktyczne umiejętności dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, zakresu i roli wprowadzenia do sprawozdania finansowego, charakterystyki pozycji bilansowych, prezentacji i wyceny na dzień bilansowy.

Bilans 2019. Szkolenie: Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku (umiejętności). Polbi – Warszawa.Efektem kształcenia będzie również nabycie umiejętności polegających na wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Bilans 2019. Szkolenie: Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku (poziom świadomości). Polbi – Warszawa.Podczas szkolenia uczestnik zajęć będzie miał okazję przekonania się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności sporządzania sprawozdania finansowego, w tym bilansu.


Udział w szkoleniu to także szansa na dalszy rozwój kompetencji społecznych związanych z ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się przede wszystkim z praktycznymi aspektami działań prowadzących do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz składania zeznań podatkowych.

 

Bilans, Sprawozdanie finansowe 2019 - Szkolenie, Polbi, Warszawa.

Opinie uczestników szkolenia

Zobacz, jak oceniane są przez uczestników poszczególne szkolenia z obszaru środków trwałych i sprawozdań finansowych.

➡️ Oceny Szkolenia – Anonimowe ankiety uczestników szkoleń.

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Godzina 13:00 – czas na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia „Bilans 2019. Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku.” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. Konto do wpłat należności za szkolenie: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 


Bilans 2019. Sprawozdanie finansowe - zamknięcie roku. Kontakt z sprawie. Polbi - Warszawa.

Koordynator, opiekun szkolenia

Karol Nowicki

telefon: 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

➡️ Kurs dla podmiotów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów.

 

 

Kryteria zwalniające z obowiązku badania sprawozdania finansowego (weryfikacja na przykładach).

 1. Suma aktywów wykazywana w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2018 roku.
 3. Poziom średniorocznego zatrudnienie w 2018 roku.

 

 1. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem procesu sporządzania sprawozdania finansowego.
 2. Brak możliwości scedowania  nadzoru nad przebiegiem procesu sporządzania sprawozdania finansowego.

 

 1. Przygotowanie harmonogramu prac i terminowość realizacji procedur.
 2. Realizacja obowiązku inwentaryzacyjnego.

 

 1. Procedury dotyczące przygotowywania sprawozdania finansowego.
 2. Zamknięcie roku – procedury do celów podatkowych.
 3. Zamknięcie roku – procedury do celów statystycznych.

 

 1. Szczegółowość i zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
 2. Elektroniczna postać sprawozdania finansowego.

 

 1. Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro.
 2. Jednostki małe – możliwe uproszczenia sprawozdań finansowych.

 

Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont bilansowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w  poszczególnych pozycjach bilansu.

 

 1. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą.
 2. Metoda kalkulacyjna stosowana do ustalania wyniku finansowego.

 

Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont wynikowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat.

 

 1. Wymagany okres przechowywania ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych, sprawozdań finansowych oraz dokumentacji opisującą zasady (politykę) rachunkowości.
 2. Udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych.

 

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu sporządzania bilansu oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


 

Bilans 2019. Sprawozdanie finansowe – księgowe zamknięcie roku.

Szkolenie 2-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Andrzej Kępa.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Sprawozdanie finansowe - zamknięcie roku.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Bilans 2019

Organizacja szkolenia: Bilans 2019. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników (dzień pierwszy kursu).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (dzień pierwszy i drugi).

16:00 – Planowane zakończenie (dzień pierwszy i drugi).

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

 


Oferta szkolenia: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Oferta kursu „Sprawozdanie finansowe – zamknięcie roku 2018” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

Akty prawne omawiane na szkoleniu


Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

 

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.