logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kontrola w administracji rządowej – szkolenie dla urzędników

Praktyczne zastosowanie w pracy komórek kontroli przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej. Nowe standardy kontroli. Jednodniowe szkolenie dla urzędników z częścią warsztatową. Praktyczny przewodnik. Prowadzi Marcin Antoniak.

Opis szkolenia

Szkolenie dla kierowników i pracownicy komórek kontroli w szeroko pojętej administracji publicznej. Praktyczne stosowanie przez urzędników ustawy o kontroli w administracji rządowej. Warsztaty dla urzędników prowadzi Marcin Antoniak (dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników, case study, praca na bazie check list, wykorzystanie proponowanych wzorów dokumentów).

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia „Kontrola w administracji rządowej” jest uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
 • Szkolenie pozwoli uczestnikom zajęć uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM 31 lipca 2017 roku.
 • Szkolenie daje możliwość wyjaśnienia wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 • Szkolenie pozwoli uczestnikom na dalszy rozwój praktycznych kompetencji oraz zaprezentuje dobre praktyki z związane z problematyką dokonywania kontroli w administracji rządowej.

Tytuł: Kontrola w administracji rządowej – szkolenie dla urzędników

Prowadzący: Marcin Antoniak

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia 10:00 – 16:00.

Szkolenie "Kontrola w administracji rządowej". Prowadzi Marcin Antoniak. Polbi - Warszawa.

Zapraszamy na szkolenie prezentujące standardy kontroli w administracji rządowej. Prelekcję i warsztaty prowadzi Marcin Antoniak.


Adresaci szkolenia

Szkolenie „Kontrola w administracji rządowej” kierowane jest do pracowników oraz kierowników komórek kontroli administracji publicznej. Adresatami szkolenia mogą zostać osoby już pracujący w kontroli jak również osoby, które niedawno podjęły pracę w komórkach kontroli w szeroko pojętej administracji publicznej.


Rezultaty szkolenia – korzyści dla uczestników

 • Kierownicy i pracownicy komórek kontroli w szeroko pojętej administracji publicznej – uporządkowanie i doskonalenie teoretycznej, a przede wszystkimi praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy;
 • Osoby, które niedawno podjęły pracę w komórkach kontroli w szeroko pojętej administracji publicznej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego).

Szkolenie to okazja do podsumowania ponad 7 lat obowiązywania ustawy o kontroli w administracji rządowej, w której – po raz pierwszy po 1997 roku – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej.


Metody prowadzenia szkolenia

Kontrola rządowa w administracji publicznej - Marcin Antoniak

Szkolenie dotyczące prowadzenia kontroli w administracji rządowej będzie zawierało elementy wykładowe „przeplatane” praktycznymi warsztatami z zakresu działalności kontrolnej, przygotowujące do prawidłowego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej.

 • Dyskusja z uczestnikami, case study, praca na bazie check list, praca na proponowanych wzorach dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników,
 • Prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych doświadczeniach wynikających z organizowania, koordynowania lub realizowania kilkuset kontroli, wzbogacona o treści prezentowane w poniższej publikacji książkowej.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia”Kontrola w administracji rządowej” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontrola w administracji rządowej – szkolenie dla urzędników. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Prezentacja ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – wstęp.

„Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej zatwierdzone przez Szefa KPRM 31 lipca 2017 roku.

Rodzaje kontroli według 4 kryteriów podstawowych.

Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym:

 1. Cel podstawowy.
 2. Cel dodatkowy.
 3. Funkcje kontroli (sprawdzanie, ocenianie, wnioskowanie).

Prezentacja w ujęciu praktycznym uczestników postępowania kontrolnego.

 1. Kontrola prawidłowości – cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym:
 • legalność;
 • gospodarność;
 • celowość;
 • rzetelność,
 • charakter prewencyjny lub wykrywający.
 1. Kontrola wykonywania zadań:
 • skuteczność,
 • wydajność,
 • oszczędność.

Szczegółowe omówienie zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

Zakres podmiotowy ustawy – uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

1. Kontrola prawidłowości – cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym:

 •  legalność;
 • gospodarność;
 • celowość;
 • rzetelność.

2. Kontrola wykonywania zadań:

 • skuteczność,
 • wydajność,
 • oszczędność.

Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

1. Tryb zwykły:

 • planowanie w kontroli:

–      w skali makro (tworzenie okresowego planu kontroli),

–      w skali mikro (planowanie pojedynczego zadania kontroli),

 • czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem kontroli,
 • program kontroli – zakres przedmiotowy,
 • program kontroli – tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu,
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 • zawiadomienie o kontroli (forma, termin),
 • zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
 • prawa i obowiązki kontrolera,
 • przegląd ryzyk w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera,
 • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
 • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej,
 • czynności kontrolne – techniki kontroli,
 • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia),
 • metody doboru próby do kontroli,
 • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych,
 • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne),
 • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej),
 • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego,prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub
 • w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części),
 • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej,
 • wystąpienie pokontrolne (zakres przedmiotowy obligatoryjny i fakultatywny, tryb przyjęcia i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, ostateczny charakter),
 • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Tryb uproszczony:

 • przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego,
 • podobieństwa i różnice trybów kontroli,
 • sprawozdanie z kontroli.

1. Akta kontroli – zakres przedmiotowy i zasady i techniki prowadzenia.

2. Prawo wglądu do akt kontroli.

3. Zasady ujawniania akt kontroli.

Informacje o wynikach kontroli.

Ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

 • zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli,
 • planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa,
 • oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli,
 • upoważnienia do kontroli,
 • programu kontroli,
 • protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień,
 • protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia,
 • notatki służbowej,
 • projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Marcin Antoniak

Wykładowca, trener, radca prawny


Marcin Antoniak – Wykładowca, trener i szkoleniowiec. Radca prawny.Marcin Antoniak – Wykładowca, prelegent, trener, dydaktyk i szkoleniowiec oraz wieloletni praktyk. Radca prawny świadczący doradztwo prawne z obszaru prawa farmaceutycznego, finansów publicznych oraz kontroli w administracji. Doświadczony pełnomocnik procesowy. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji).


Doświadczenie zawodowe i praktyka prawnicza

Marcin Antoniak pełnił kontrolne kontrolne oraz wykonywał czynności formalno-organizacyjne oraz nadzorcze w urzędach administracji rządowej. Jest radcą prawnym (WA-7705) posiadający bogate doświadczenie procesowe. Reprezentuje swoich klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.


Pełnione funkcje w administracji rządowej

Marcin Antoniak w trakcie swojej kariery zawodowej m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej).

Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych (przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami planowymi i doraźnymi prowadzonych z uwzględnieniem standardów oraz metodologii INTOSAI, ISSAI, COSO I, II i III).

Zdobył również bogate doświadczenie praktyczne w trakcie pracy m.in. w organach administracji publicznej, zarówno na szczeblu organów I instancji, jak i II instancji.

Postępowania administracyjne – prawo farmaceutyczne

Marcin Antoniak na co dzień doradza w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie problematyki związanej z prawem farmaceutycznym dla jednego z centralnych organów administracji rządowej.

Radca prawny – specjalizacja zawodowa

Marcin Antoniak specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań administracyjnych, jak również problematyki związanej z trybem i metodyką działalności kontrolnej oraz inspekcyjnej realizowanej przez organy administracji publicznej w stosunku do przedsiębiorców (np. wytwórców produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych). Posiada również zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation.

Pełnomocnik procesowy przed sądami

Marcin Antoniak dysponuje bogatym doświadczeniem w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Swoich klientów reprezentował z sukcesami w ponad 220 sprawach, przedmiotem których były zagadnienia związane w przeważającej części z prawem farmaceutycznym.

Sprawy te dotyczyły m.in. zagadnień dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych, prawnych aspektów GMP oraz DPD, wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych z powodu wad jakościowych, reklamy aptek, reklamy produktów leczniczych.


Publikacje książkowe

Marcin Antoniak jest autorem książki „Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych”, Wydawnictwo: C.H. Beck, 2012. 

Publikacja szczegółowo omawia cele i kryteria prowadzenia kontroli, zasady postępowania kontrolnego, prawa i obowiązki uczestników kontroli oraz dokumentację prowadzonych działań kontrolnych.


Rzecznik dyscypliny finansów publicznych 

Marcin Antoniak pełniąc funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 roku):

 • osobiście rozpatrzył przeszło 350 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • złożył blisko 80 wniosków o ukaranie,
 • brał udział w ponad 160 rozprawach przed komisjami orzekającymi. 

Wykładowca i trener – prowadzone szkolenia

Marcin Antoniak od wielu lat jako trener prowadzi specjalistyczne szkolenia praktyczne (wykłady, ćwiczenia i warsztaty).

Omawiana przez niego tematyka dotyczy m.in. procedury administracyjnej, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, organizacji i obsługi kontroli w administracji rządowej oraz prawa farmaceutycznego.

Swoje usługi realizuje wykonując zlecenia z zakresu szkoleń wewnętrznych, prowadząc wykłady, ćwiczenia i warsztaty w formule szkoleń otwartych, jak również dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym ze studentami podczas zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych.

Szkolenie na zamówienie, wewnętrzne (in company)

 Marcin Antoniak realizował liczne szkolenia in company m.in. dla:

 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
 • Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie,
 • Izby Celnej w Białej Podlaskiej,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 • Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie,
 • Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie,
 • Biura Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi,
 • Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku;
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie.

Szkolenia otwarte i praca na uczelni

Wykładowca prowadzi szkolenia w formule otwartej, w których uczestniczyły osoby zatrudnione m.in. urzędach obsługujących organy administracji rządowej różnego szczebla, urzędach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, wojewódzkich urzędach pracy, izbach celnych, sądów powszechnych, SPZOZ-ach, regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szpitalach klinicznych, instytutach badawczych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

Marcin Antoniak prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla studentów Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Marcina Antoniaka!


Marcin Antoniak - szkolenia, wykłady, warsztaty. Trener i wykładowca. Polbi - Warszawa.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Kontrola w administracja rządowej. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkolenia: Inwentaryzacja ciągła, Polbi, Warszawa.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Oferta szkolenia: Inwentaryzacja ciągła majątku w Bazie Usług Rozwojowych. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Kontrola w administracji rządowej – praktyczny przewodnik”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia. 


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.